• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Interne audit: de Waalse hoofdstad geeft het voorbeeld

EY - Interne audit: de Waalse hoofdstad geeft het voorbeeld

Vanuit een bekommernis voor continue verbetering van hun dienstverlening aan burgers, gaan steden en gemeenten niet langer enkel meer na of hun boekhouding en financiële dienstverlening aan de wettelijke eisen voldoen. Ze willen de efficiëntie van hun processen verbeteren door het invoeren van innovatieve interne controles. De stad Namen neemt het voortouw.

De interne controles die EY uitvoert voor lokale besturen in Wallonië maken deel uit van een dynamiek gericht op de verbetering van het risicobeheer. Die wordt gedreven door wettelijke bepalingen, maar evenzeer door de wil om de efficiëntie van processen en diensten aan burgers te verbeteren.

De interne controles hebben tot doel de boekhoudkundige en financiële stromen beter te beheersen, maar de laatste jaren is er bij de lokale overheden ook veel bereidheid om het strikt boekhoudkundige en financiële te overstijgen en om de interne controles uit te breiden naar andere, essentiële functies van de organisatie. De voordelen van een uitgebreidere interne controle zijn dan ook groot en hebben vooral te maken met een betere afstemming van processen, organisatie en managementinstrumenten op vastgelegde doelstellingen. Zo’n uitgebreide audit schept echte kansen voor het verbeteren van het functioneren van de overheid en van de kwaliteit van haar dienstverlening. Het motiveert steeds meer steden en gemeenten.

Strategische keuze

Het is vanuit deze optiek dat de stad Namen de strategische beslissing nam om binnen zijn administratie een systeem van interne controle in te voeren. De stad vroeg EY om het initiatief op te starten en daarbij te focussen op een aantal kernprocessen. De belangrijkste zijn het beheer van IT-incidenten binnen de administratie en het beheer van het gebruik van het openbaar domein. Zo maken de groeiende vraag van burgers naar evenementen op de openbare weg (sport, cultuur, rommel- markten, straatfeesten …) en de vele werkzaamheden die daar plaatsvinden (aanleg van nutsvoorzieningen, wegherstellingen, herinrichting van de openbare ruimte …) een nauwkeurige planning en een zorgvuldig beheer noodzakelijk als men de overlast voor burgers tot een minimum wil beperken en de veiligheid wil garanderen.

Voor de stad Namen deed EY een twintigtal interviews met betrokkenen van binnen en buiten de stad om de processen, organisatie en instrumenten nauwkeurig te beschrijven, en om de risico’s te identificeren. Op basis hiervan werden veertien projectdossiers opgesteld voor het uitvoeren van verbeteringen.

Van woorden naar daden

EY is sedert lang een partner van de publieke sector en zet instrumenten en methodes in die zich voor dit soort opdrachten hebben bewezen. EY gaat daarbij verder dan analyse. Bij elke aanbeveling hoort een concreet implementatieplan en de implementatie zelf wordt begeleid. Zo wordt ervoor gezorgd dat voorgestelde veranderingen ook daadwerkelijk plaatsvinden.

De methodologie van EY samengevat

Meer informatie? Contacteer

Iouri Brouhns
+32 2 774 6258

Camille Marchand
+32 2 774 6279