• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

EY berekent impact investeringen in hernieuwbare energie

Energie-experts van EY België en EY Frankrijk hebben op vraag van drie Belgische sectorverenigingen de socio-economische impact van toekomstige investeringen in hernieuwbare energie berekend.

EY berekent impact investeringen in hernieuwbare energie

De gezamenlijke studieopdracht van de Fédération des énergies renouvelables (EDORA), de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en de Belgian Offshore Platform (BOP) past in de hernieuwbare energiedoelstellingen van de Europese Unie. Deze heeft in 2009 de ambitie geformuleerd om tegen 2020 20% van de energie voor verwarming, elektriciteit en transport uit hernieuwbare bronnen te halen. De nationale doelstelling voor België werd op 13% vastgelegd, maar volgens de Eurostat-cijfers van 2012 is er nog een lange weg af te leggen.

 

Twee scenario’s

De verenigingen zijn er van overtuigd dat bijkomende inspanningen nodig zijn tegen 2020. Op basis van eerdere projecten voor de sector heeft EY een model ontwikkeld dat niet enkel toekomstige productiecapaciteit kan inschatten, maar ook de directe en indirecte socio-economische impact van toekomstige investeringen berekent. Het helpt bedrijven en beleidsmakers om meer doordachte keuzes te maken. Concreet werden met dit model twee scenario’s inzake elektriciteitsproductie vergeleken. In het eerste scenario wordt de toekomstige bijkomende vraag naar elektriciteit opgevangen door hernieuwbare energiebronnen. In het tweede scenario gebeurt dit door een gelijke bijkomende capaciteit in gascentrales.

De studie concludeert dat bijkomende investeringen in hernieuwbare bronnen in de komende 20 jaar leiden tot:

  • 9 000 bijkomende jobs per jaar gedurende de installatiefase en 2 500 jobs per jaar voor de uitbating;
  • 520 miljoen euro additioneel bruto binnenlands product per jaar en een lagere factuur voor de import van gas;
  • 130 miljoen euro additionele belastinginkomsten per jaar.

Meer informatie? Contacteer

Tim Moerman
+32 (0)473 73 36 82

Céline De Waele
+32 (0)474 10 81 86