• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Intercommunales straks onderworpen aan vennootschapsbelasting?

De Kamer heeft de Programmawet goedgekeurd die de automatische uitsluiting van de vennootschapsbelasting voor intercommunales afschaft. Intercommunales vielen tot voor kort automatisch onder de rechtspersonenbelasting. Ze waren slechts belastbaar op een beperkt aantal roerende inkomsten, aan aparte tarieven. De Programmawet zorgt voor grote beroering. De VVSG uitte haar ongenoegen. De Waalse regering wou zelfs een belangenconflict inroepen en de zaak aanhangig maken bij het Overlegcomité.

Intercommunales straks onderworpen aan vennootschapsbelasting

Volgens de Programmawet zullen intercommunales die een onderneming uitbaten of zich bezighouden met winstgevende activiteiten onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Dit moet geval per geval geëvalueerd worden. Een belangrijk element daarbij is of er al dan niet sprake is van concurrentie met de privésector. Een ruling kan eventueel zekerheid bieden. De schrapping van de automatische vrijstelling van de vennootschapsbelasting betekent niet dat alle intercommunales automatisch onder de vennootschapsbelasting zullen vallen. Maar ook voor intercommunales die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen blijven, heeft de nieuwe regeling implicaties. Er komen belastbare inkomsten bij en bepaalde vrijstellingen vervallen. Voor intercommunales die wel onder de vennootschapsbelasting vallen, zal het tarief van 33,99% gelden. De belastbare basis zal worden bepaald aan de hand van de boekhoudkundige winst en diverse fiscale aanpassingen zoals verworpen uitgaven, diverse vrijstellingen, aftrekken, dividenden en meerwaarden op aandelen. Deze intercommunales zullen ook voorafbetalingen moeten doen.

 

Overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting

De Programmawet voorziet in een regeling voor de overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting. Ze is geïnspireerd op de wetgeving die eerder uitgewerkt werd voor de overgang naar de vennootschapsbelasting van bpost, de Nationale Loterij en Euronext Brussel. Het fiscaal statuut van de reserves die intercommunales in het verleden hebben opgebouwd, is bij de overgang een heikel punt. Volgens de Programmawet zijn reserves slechts vrijgesteld van vennootschapsbelasting in de mate dat aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde is voldaan. Dit houdt in dat de reserves moeten worden overgeboekt naar een belastingvrije reserve. Zodra de belastingvrije reserve als dividend wordt uitgekeerd, zal vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Andere punten van de regeling zijn de fiscale openingsbalans, de invulling van het fiscaal gestorte kapitaal en het lot van de in het verleden aangelegde voorzieningen en waardeverminderingen. Als een intercommunale latente meerwaarden heeft opgebouwd, bestaat het risico dat deze onderworpen worden aan vennootschapsbelasting.

 

Wanneer moeten intercommunales klaar zijn?

Volgens de Programmawet zullen de nieuwe regels in werking treden vanaf het eerste boekjaar dat eindigt na 1 juli 2015. Voor intercommunales die een boekhouding voeren per kalenderjaar gaat het om het boekjaar dat ingaat op 1 januari 2015. Wij raden intercommunales aan om allereerst na te gaan of het risico bestaat dat zij aan de vennootschapsbelasting onderworpen zullen worden. Desgevallend kan een ruling worden aangevraagd. Als het risico van onderwerping aan de vennootschapsbelasting reëel is, moet de financiële impact ervan nagegaan worden. De boekhouding en de waarderingsregels moeten eventueel aangepast worden aan de nieuwe fiscale omgeving. Indien nodig moet het financieel team bijkomende vorming krijgen om de nieuwe fiscale verplichtingen te kunnen vervullen.

Meer informatie? Contacteer

Saskia Smet
+32 (0) 3 270 14 32

Pieter Van Den Berghe
+32 (0)3 270 12 42