• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Intercommunales op nieuwe fiscale wegen

Intercommunales waren vroeger automatisch uitgesloten van vennootschapsbelasting. Zij waren enkel belastbaar in de rechtspersonenbelasting, op een beperkt aantal inkomsten en tegen aparte tarieven. Eind 2014 werd deze automatische uitsluiting afgeschaft (zie Forum, februari 2015), wat voor veel beroering zorgde.

Intercommunales

Door de afschaffing van de automatische uitsluiting blijven intercommunales enkel onderworpen aan de rechtspersonenbelasting als zij geen onderneming uitbaten of zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Een groot aantal intercommunales kwam vanaf 2015 dan ook in de vennootschapsbelasting terecht, maar vele gingen in de tegenaanval.

Zij vochten de nieuwe regeling voor het Grondwettelijk Hof aan. Het is nu wachten op de uitspraak. Intussen werd in het kader van de programmawet van 10 augustus 2015 de regeling wel bijgestuurd. De scherpe kantjes werden eraf gehaald. Zo kon voor intercommunales in de zorgsector alles bij het oude blijven. Ook de overgangsregeling voor intercommunales die overgaan naar de vennootschapsbelasting werd op een paar kritieke punten aangepast.

Ook voor intercommunales die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen blijven, heeft de nieuwe regeling implicaties.

Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting?

Vele intercommunales zijn gaan aankloppen bij de rulingcommissie om duidelijkheid te krijgen omtrent hun fiscaal statuut. Intercommunales die kunnen aantonen dat zij uitsluitend activiteiten uitoefenen van openbaar nut en niet in concurrentie treden met de private sector, kunnen volgens de rulingcommissie onderworpen blijven aan de rechtspersonenbelasting.

Bijkomende bedrijfsmatige activiteiten met een beperkte omvang en die verband houden met de kerntaken van openbaar nut vormen geen probleem. Maar onderwerping aan de vennootschapsbelasting is onvermijdelijk indien uit het maatschappelijk doel blijkt dat winst wordt nagestreefd of indien de statuten de mogelijkheid bieden om dividenden uit te keren.

Intercommunales die de mogelijkheid om dividenden uit te keren niet kunnen schrappen, zijn veroordeeld tot de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting zijn intercommunales belastbaar aan het tarief van 33,99%.De belastbare basis wordt bepaald aan de hand van de boekhoudkundige winst en diverse fiscale aanpassingen zoals verworpen uitgaven, diverse vrijstellingen en aftrekken.

Intercommunales in de rechtspersonenbelasting

Ook voor intercommunales die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen blijven, heeft de nieuwe regeling implicaties. Er komen belastbare inkomsten bij en bepaalde vrijstellingen vervallen. Zo worden meerwaarden op onroerende goederen belastbaar. Dit is een bijkomende fiscale last en complexiteit voor streekontwikkelings-intercommunales en andere intercommunales die vastgoedtransacties uitvoeren.

 

 

Intercommunales in de vennootschapsbelasting

De initiële overgangsregeling voor de overgang naar de vennootschapsbelasting was geïnspireerd op de wetgeving die eerder was uitgewerkt voor bpost, de Nationale Loterij en Euronext Brussel. De reparatiewetgeving van augustus 2015 heeft deze bepalingen fundamenteel bijgestuurd. De voorheen gereserveerde winsten en de voorzieningen voor risico’s en kosten worden bij overgang naar de vennootschapsbelasting niet langer als vrijgestelde, maar als belaste reserves beschouwd. Zo vervalt het risico op belastingheffing op de reserves die historisch onder de rechtspersonenbelasting zijn opgebouwd in geval deze reserves worden uitgekeerd.

De rulingcommissie kan helpen om zekerheid te krijgen. Maar het nieuwe fiscale kader vraagt vaak niet alleen om een aanpassing van de boekhouding en van de waarderingsregels aan de nieuwe fiscale omgeving.

Fiscaaltechnische en praktische uitdagingen

In de vennootschapsbelasting worden intercommunales geconfronteerd met heel wat fiscaaltechnische en praktische uitdagingen, zoals de toetsing van bestaande interne processen aan de regels die gelden in de vennootschapsbelasting. De methodiek voor de aanleg van waardeverminderingen of voorzieningen moet vaak herbekeken worden, en ook de relatie tot de gemeenten en de daaruit voortvloeiende wederzijdse rechten en verplichtingen.

De rulingcommissie kan helpen om zekerheid te krijgen. EY begeleidt intercommunales niet alleen in een rulingtraject, maar helpt ook bij de aanpassing van de boekhouding en van de waarderingsregels aan de nieuwe fiscale omgeving. Ook een doorgedreven vorming van het financieel team dringt zich vaak op, om de nieuwe fiscale verplichtingen te kunnen vervullen en om de juiste interne processen op te zetten voor voorafbetalingen, de berekening van de fiscale provisie enzovoort.

 

 

De fiscaliteit is altijd in beweging

Door de hervorming van de vennootschapsbelasting en de verlaging van het tarief die de regering in het vooruitzicht heeft gesteld, kan de fiscale druk op intercommunales afnemen. Anderzijds riskeren compenserende budgettaire maatregelen de complexiteit te verhogen. Intercommunales moeten dus blijven inzetten op de opvolging van hun fiscale positie.

Meer informatie? Contacteer

Saskia Smet
+32 (0) 3 270 14 32

Pieter Van Den Berghe
+32 (0)3 270 12 42