• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Multidimensionale haalbaarheidsanalyse in zorgsector

Drie ziekenhuislaboratoria uit Franstalig België willen hun activiteiten bundelen in één vestiging. Het samenbrengen van hun middelen zou heel wat concurrentieel voordeel kunnen opleveren. Maar is zo’n grootschalig project ook haalbaar? Dat vroegen ze aan EY.

Multidimensionale haalbaarheidsanalyse in zorgsector

De betrokken labo’s doen tests in het kader van transplantaties. Ze gaan na of vreemde weefsels door een nieuw lichaam aanvaard worden, of ze ‘histocompatibel’ zijn. Het gaat om de centra voor histocompatibiliteit van het CHR van Luik, van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc en van het Erasmus-ziekenhuis in Brussel. Striktere normen, Amerikaanse concurrentie en onderfinanciering door het RIZIV maken het deze labo’s niet gemakkelijk. Gelukkig scheppen de huidige technologische en medische ontwikkelingen ook heel wat kansen.

 

Volledig beeld

Bij de haalbaarheidsanalyse van EY werd niet alleen naar de financiële aspecten gekeken, maar kwamen in totaal zeven dimensies aan bod:

  1. Transversale dimensie: Hoe gaan de laboratoria na samenvoeging als een geheel beheerd worden?
  2. Strategische dimensie: Welke gemeenschappelijke missies, waarden en doelstellingen gaat men aannemen, zodat het nieuwe laboratorium een uniforme identiteit heeft?
  3. Technische dimensie: Welke technieken gaat het nieuwe laboratorium gebruiken? Welke protocollen moeten er gedefinieerd worden? Welke frequentie en precisie legt men op aan labotests?
  4. Menselijke dimensie: Het personeel is de belangrijkste troef van de labo’s. De gespecialiseerde medewerkers voeren dagelijks complexe analyses uit. Hoe gaan zij in de nieuwe omgeving samenwerken?
  5. Operationele dimensie: Hoe gaat de verhuizing verlopen? Hoe zal de dagelijkse logistiek en de ontvangst van stalen georganiseerd worden?
  6. Structurele dimensie: Volgens welk economisch model gaat het nieuwe labo werken en in welke juridische structuur?
  7. Financiële dimensie: Welke financiële synergieën ontstaan er? Welke bijkomende kosten brengt het project met zich mee?

 

Stapsgewijze aanpak

Eerst maakte EY de balans op van de huidige situatie. Dat gebeurde op basis van analyses van documenten en van interviews met de hoofden van de laboratoria. Er werd per dimensie gekeken naar de voorwaarden voor het welslagen van het project en naar de risicofactoren. Daarbij ging ook aandacht naar de voorwaarden voor een succesvolle implementatie. Per dimensie werden vervolgens specifieke aanbevelingen geformuleerd.

EY bracht die dan samen en kwam zo tot een haalbaarheidsscore, afhankelijk van vier criteria: het succes van de groepering, de aanvaarding door het personeel, de moeilijkheidsgraad van de implementatie en de financiële kostprijs. Er werd ook nagegaan in welke mate de groepering ‘noodzakelijk’ was.

 

Kansen…

EY kwam zo tot enkele duidelijke conclusies. Door hun middelen te bundelen kunnen de laboratoria hun concurrentiepositie consolideren en tegelijk een hoogwaardige dienstverlening aan hun patiënten waarborgen. Een hoogtechnologische infrastructuur in één centrum zou de ontwikkeling van bestaande technieken bevorderen en naast de efficiëntie ook de doeltreffendheid verbeteren. Verder zou een versterkte en erkende medische directie het eengemaakte laboratorium een grotere geloofwaardigheid kunnen bezorgen. Ook zouden de labo’s efficiënter kunnen lobbyen bij instanties als het RIZIV.

 

… en risico’s

Maar EY wees in zijn eindrapport ook op de vele risico’s van het project, waaronder het bestaan van verschillende beslissingscentra en de terughoudende mentaliteit van het personeel. Ook vergt het project een enorme investering en is de activiteit momenteel verlieslatend.

Meer informatie? Contacteer

Marie-Laure Moreau
+32 (0)4 273 76 43

Céline Lanotte
+32 (0)4 273 76 56