The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Europa hervormt auditwetgeving: een kans of bedreiging?

Nieuwe auditregels gelden alleen voor Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s).

Vier basispeilers

#1

OOB’s moeten om de tien jaar van auditfirma veranderen (‘rotatie’)

EY - OOB’s moeten om de tien jaar van auditfirma veranderen (‘rotatie’)

#2

Beperking van non-auditdiensten die door auditor mogen worden uitgevoerd

EY - Beperking van non-auditdiensten die door auditormogen worden uitgevoerd

#3

Auditcomité moet een actievere rol gaan spelen

EY - Auditcomité moet een actievere rol gaan spelen

#4

Auditfirma’s worden strenger gecontroleerd

EY - Auditfirma’s worden strenger gecontroleerd

Algemeen doel

meer onafhankelijkheid, betere audit

Europa versus België

Wat eist Europa?

Hoe implementeert België de nieuwe regels?
België neemt de Europese regelgeving over maar zal een aantal toevoegingen en aanpassingen doorvoeren.
Samen levert dat volgend overzicht op.

Rotatie - Europa

 • Om de 10 jaar van auditor veranderen
 • Via specifieke aanbesteding? Rotatie verlengbaar tot 20 jaar
 • Via joint-audit? Verlengbaar tot 24 jaar

Start rotatieperiode (te tellen vanaf 2014):

 • +20 jaar zelfde auditfirma? 2020
 • 11 tot 20 jaar zelfde auditfirma? 2023
 • 10 jaar of minder? 2017

Rotatie - België

 • OOB’s moeten om de 9 (!) jaar van auditfirma wisselen.
  • Via aanbesteding kan rotatie tot 9+9 = 18 jaar verlengd worden
  • Bij joint-audits kan dat zelfs tot 24 jaar (3x3 single + 5x3 joint).
 • Naast de firm rotation moet de individuele audit partner om de 6 jaar gewisseld worden.
EY - Rotatie
EY - Proces

Non-auditdiensten - Europa

 • Lijst met diensten die niet door dezelfde auditfirma geleverd mogen worden: tax, management, valuatie, financiering en investeringen, aandelenhandel, interne controle, boekhouding, payroll, interne audit, legal, HR.
 • Optie om bepaalde van deze diensten alsnog mogelijk te maken (mits specifieke goedkeuring door het auditcomité)
 • Alle andere non-auditdiensten (niét op de lijst van verboden diensten): toegestaan na algemene goedkeuring door auditcomité.
 • Begrenzing van de niet-auditdiensten
  • maximum 70 % van de honoraria voor de audit
  • gerekend over gemiddelde periode van 3 jaar
  • honoraria enkel berekend op niveau van vennootschap van commissaris (en niet van zijn hele netwerk)

Non-auditdiensten - België

 • Lijst met non-auditdiensten die niét door zelfde auditor mogen worden geleverd.
 • Alle andere non-auditdiensten mogen wél, maar enkel na algemene en specifieke toestemming door auditcomité. (zie verder)
 • Bepaalde belasting- en valuatiediensten enkel na expliciete toestemming auditcomité.
 • Begrenzing non-auditdiensten:
  • Maximum 70 % van auditfee (gemiddeld over 3 jaar)
  • Voor dochterondernemingen van OOB’s maximum 100 % van auditfee (gemiddeld over 3 jaar)
  • Auditfee enkel berekend voor vennootschap van commissaris (en niet van zijn hele netwerk)
EY - Non-auditdiensten

Auditcomité - Europa

Voortaan bij wet geregeld ipv via aanbevelingen:

 • Minimum 1 lid moet onafhankelijk bestuurder zijn
 • Minimum 1 lid moet competentie qua boekhouding en/of audit hebben
 • Meer rapportering voor het Auditcomité

Auditcomité - België

 • Voortaan bij wet vastgelegd:
  • Minimum 1 lid onafhankelijk bestuurder
  • Minimum 1 lid competentie boekhouding en/of audit
 • Alle non-auditdiensten door auditfirma goedkeuren:
  • Algemene goedkeuring voor algemene non-auditdiensten
  • Specifieke goedkeuring voor door België goedgekeurde non-auditdiensten uit ‘black list’
 • Meer rapportering voor het Auditcomité

Auditfirma’s - Europa

Beter en meer onafhankelijk toezicht van het auditberoep en haar diensten.

Auditfirma’s - België

Controle voortaan door College van Toezicht op Bedrijfsrevisoren (opgericht binnen de FSMA). Dit college moet nog worden opgericht, maar de intentie is alvast een striktere controle omgeving.

Wat doen de Belgische handelspartners?

Hieronder enkele opvallende toepassingen van de EU-regels bij onze belangrijkste handelspartners. Deze tonen nu reeds aan dat de internationale implementatie divers is.

Groot-Brittannië

Fees van networkpartners mee in de 70% honoraria regel verrekend. Bepaalde tax- en valuatiediensten mogen wél door de auditfirma verricht worden (echter onder striktere voorwaarden).

Frankrijk

Verplichting tot jointaudits.

EY - Wat doen de Belgische handelspartners?

Nederland

Strenge toepassing. Commissarissen om de 5 jaar roteren. Waarschijnlijk extra niet-auditdiensten op de lijst van verboden diensten.

Duitsland

Banken en verzekeraars 10-jaar rotaties zònder recht op verlenging. Alle andere OOB’s mogen verlengen indien via aanbesteding of joint-audit. Bepaalde tax- en waarderingsdiensten mogen, net zoals in België, na specifieke goedkeuring.