EY Bulgaria – CFO Program

CFO of the Year 2018

Жури и оценяване

 • Share

Кандидатурите ще бъдат разгледани от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери (CFO, CEO), хора от академичните среди и представители на други финансови организации.

Всеки член на журито ще оценява кандидатурите самостоятелно и ще посочи присъдения от него/нея брой точки, описани в Бланката за номиниране за всяка една категория поотделно. След това присъдените точки от отделните членове на журито ще бъдат сумирани.

 • CFO OF THE YEAR: Цялостен принос ще бъде присъдена на кандидата, който събере най-висок брой точки във всички категории.
 • Членовете на журито си запазват правото да:
  • проведат индивидуални интервюта с кандидатите;
  • да поискат препоръки или друга информация за кандидатурата / номинацията.
 • На всеки кандидат може да бъде присъдена само една награда.

Членовете на журито.

 • Проф. д.ик.н. Бистра Боева, Университет за национално и световно стопанство
 • Александър Пулев, Главен банкер – ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие)
 • Николай Генчев – Главен изпълнителен директор и Председател на УС - Застрахователна компания „УНИКА“ АД
 • Тодор Брешков, Управляващ съдружник – Лонч Хъб
 • Николай Андреев, Главен финансов директор – „Нова бродкастинг груп“ АД

The nominations will be reviewed by an independent panel of judges comprising successful business leaders (CFOs, CEOs) academics and other financial organizations’ representatives.

Each judge will assess the nominations independently and will provide his or her number of points, described in the Nomination form, for each category. The points given by the individual judges will then be totaled.

CFO OF THE YEAR: Overall achievement will be awarded to the nominee who collects the highest number of points in all categories.

The judges reserve the right to:

 • Individually interview the applicants
 • Request references or other supporting information for the application/nomination

Each nominee can be awarded one award only.

Jury members.

 • Prof. D.Sc.(Econ.) Bistra Boeva, University of National and World Economy
 • Aleksander Pulev, Principal Banker – EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
 • Nikolay Genchev, CEO and Chairman of the Management board – UNIQA Insurance plc.
 • Todor Breshkov, Managing Partner – LAUNCHub
 • Nikolay Andreev, CFO – Nova Broadcasting Group AD