EY Bulgaria – CFO Program

CFO of the Year 2018

Категории награди и критерии

 • Share

Ще бъдат присъдени Награди CFO на годината за следните категории:

 • CFO на годината: Цялостен принос

  CFO на годината ще бъде присъдена на CFO, който има изключителен принос за успешните резултати на своята компания и има ключов принос за постижения на неговата/нейната компания от гледна точка на:

  • Стратегия за развитие на финансовата функция
  • Ликвидност и риск
  • Планиране и бюджетиране
  • Контрол и отчетност

  Победителят в конкурса CFO на годината трябва да се отличава с постижения в повечето от гореизброените области. Критериите за избор ще включват и задълбочена оценка на скорошни финансови резултати, стратегически насоки, етични въпроси, иновации, корпоративно лидерство, включително лична почтеност и поемане на риск, ценности и ключови екипни инициативи.

 • CFO на годината: Стратегия за развитие на финансовата функция

  Функцията Финансов директор (CFO) изисква както съответния опит, така и лидерски качества. Задачата на ръководството е да изготви стратегически планове, които да бъдат изпълнявани. Мениджърите (в това число и CFO) отговарят за проследяването на напредъка и оценката на резултатите. Ако всички аспекти от управленската роля се изпълняват оптимално, контролът, който е бил въведен за оценка на резултатите, ще разкрие дали разработените в началото стратегически планове са били ефективни. Компанията ще постигне финансовите и стратегическите цели, поставени от нейното висше ръководство и директори.

  Финансовите директори са лицата, които извършват финансов контрол, за да могат да проследяват изпълнението и да оценяват напредъка спрямо поставените финансови и стратегически цели на компанията, както и за да могат да определят коригиращи действия, ако е необходимо.

  Финансовите директори вземат решения в несигурна среда и разработват стратегии за справяне с несигурността по структуриран начин. След като стратегията на компанията бъде изготвена, финансовите директори трябва да въведат ефективен финансов контрол, който да гарантира правилната оценка на изпълнението на стратегическите планове и в същото време гарантира ефективност.

  Моля, опишете в рамките на една страница ситуация, при която кандидатът е успял да създаде и организира финансов отдел и финансов контрол, които са насочили предприятието в правилната стратегическа посока.

  Очертайте конкретни примери / ситуации, при които кандидатът е демонстрирал високи резултати на базата на добро вникване в проблема, преценка и професионални качества, изискващи лидерство например, и е разкрил способностите си да вдъхновява хората около него. Описаната ситуация/ситуации трябва да са допринесли за успеха на организацията и да са демонстрирали способностите на финансовият директор да развива своя екип.

 • CFO на годината: Ликвидност и риск

  Ликвидността е способността на предприятието да изпълнява своите парични задължения без това да води до неприемливи загуби. Финансовият директор отговаря за добрата ликвидност на предприятието, която е в пряка зависимост от възможностите на дружеството да посреща очаквани и неочаквани парични потоци, без това да влияе неблагоприятно върху ежедневните дейности или финансовото му състояние.

  Сред отговорностите на Финансовият директор са идентифицирането (ако е възможно, ранното идентифициране) на всякакви финансови рискове, които могат да окажат съществено влияние върху ежедневните операции или средносрочни планове на компанията (включително, но не само, пазарни, кредитни, ликвидни и имиджови рискове).

  Моля, опишете в рамките на една страница ситуация, при която кандидатът е оценил вероятната потребност от средства за посрещане на задължения и е гарантирал наличието на достатъчно парични средства или обезпечения за посрещането на тези потребности. Това се е случило в правилния момент посредством координацията на различните източници на средства, които са достъпни за предприятието в нормална ситуация и/или при стресова ситуация.

  Можете също да предоставите резюме в рамките на една страница на такива ситуации, при които кандидатът е разкрил способностите си да идентифицира и адресира съответните рискове. Ситуациите могат да включват идентифициране, анализ, оценка, контрол и избягване, минимизиране или елиминиране на рискове.

  Кандидатът може да е приложил стратегия за поемане на риск, избягване на риск, възпиране на риск, прехвърляне на риск или някаква друга стратегия (или комбинация от стратегии) за правилното управление на бъдещи събития.

 • CFO на годината: Планиране и бюджетиране

  Финансовото планиране е задача, свързана с определянето на начина, по който бизнесът може да постигне своите стратегически цели и задачи. Компанията изготвя финансов план веднага след определянето на нейната визия и цели. Той описва всяка една от дейностите, ресурсите, оборудването и материалите, които са необходими за постигането на тези цели, както и обвързването им със съответните срокове.

  Дейността по финансово планиране включва: оценка на бизнес средата, потвърждение на бизнес визията и целите; идентифициране на обема ресурси, които са необходими за постигането на тези цели; количествено определяне на ресурсите (труд, оборудване, материали); изчисляване на общата стойност на всеки вид ресурс; обобщение на разходите за изготвяне на бюджет; идентифициране на всякакви рискове и проблеми, свързани с определения бюджет.

  Финансовото планиране от ключово значение за успеха на всяка една компания. То дава стабилност на бизнес плана като потвърждава, че поставените цели са постижими от финансова гледна точка. Също така, той помага на CEO и CFO да определят финансовите цели на организацията и какви да бъдат стимулите за персонала при изпълнение на целите в рамките на определения бюджет. При изготвянето на финансовия план финансовият директор определя срока на плана и отговаря за изготвянето на бюджет, който да бъде количествен израз на плана за определения период от време.

  Моля, опишете в рамките на една страница ситуация/и, при която кандидатът е успял да изготви бюджет чрез прогнозиране на съответните променливи обстоятелства, свързани с бизнеса / индустрията в средносрочна / дългосрочна перспектива, за да постигне определените стратегически цели.

 • CFO на годината: Контрол и отчетност

  Процесите, които мениджърите следват, за да изпълнят задълженията си, могат да бъдат класифицирани в две категории.

  Първата е планирането. Мениджърите планират, за да управляват персонала на дружеството и да опишат подробно как ще бъдат изпълнени целите на компанията. Тези планове представляват стратегии, насочени към бъдещето, които опитват да предвидят какво ще се случи и кога.

  Втората категория процеси включва контрола. Той е насочен към настоящото и миналото. Финансовият контрол е сред инструментите, за да проследят напредъка и оценят резултатите.

  Други видове контрол могат да показват напредъка в други области, като например пазарен дял или удовлетвореност на клиентите, но финансовият контрол е с най-голямо значение за обективното оценяване на резултатите на дружеството. По време на стратегическото планиране ръководството задава измерими цели за дейността. Финансовият контрол отчита тези цели и степента, до която те са били изпълнени. По време на отчетния период финансовите директори могат да наложат корективни действия, ако е необходимо, а в края на периода резултатите формират част от цялостната оценка на успеха на стратегическия план.

  Моля, опишете в рамките на една страница примери за начина, по който кандидатът е успял да подобри контрола и финансовата отчетност посредством спазването на етични стандарти и прилагането на добри практики. Дайте примери, при които кандидатът е осигурил съответствието на финансовите доклади с всички действащи стандарти, правила и регламенти, за да могат да бъдат определени като уместни и надеждни.

  Като алтернатива, опишете в рамките на една страница резюме на ситуация/и, при която кандидатът е успял да разкрие своята компетентност и гъвкавост при управлението на контролния и отчетния процеси по такъв начин, че да се адаптира към промените, да осигури навременна информация за вземането на спешни решения, както и че е в състояние да въвежда необходимите промени, за да постигне поставените цели.

The following categories will be awarded on the CFO OF THE YEAR competition:

 • CFO OF THE YEAR: Overall achievements

  The CFO OF THE YEAR will be awarded to the CFO who has made outstanding contribution to his/her company’s performance and has played a key role in the achievement of his/her company in terms of:

  • Strategy for development of the finance function
  • Liquidity and risk
  • Planning and budgeting
  • Control and reporting

  The CFO OF THE YEAR winner will have achievements in most or all of the areas above. The judging criteria will also include a thorough assessment of recent financial performance, strategic direction, ethics, innovations, company leadership, including personal integrity and risk-taking, values and key team initiatives.

 • CFO OF THE YEAR: Strategy for development of the finance function

  The CFO function requires both relevant experience and leadership qualities. Management must develop strategic plans which are to be implemented. The managers, including CFOs, are responsible for tracking progress and evaluating the results. If all aspects of the managerial role are carried out optimally, the controls put in place to evaluate results will show that the strategic plans developed at the beginning were effective. The company will achieve the financial and strategic goals set out by its executives and directors.

  CFOs put financial controls into place to track performance and evaluate progress toward the financial and strategic goals of the company and to determine corrective action, if required.

  CFOs make decisions in an uncertain environment and develop strategies to approach the uncertainties in a structured way. Once the strategy of the Company is determined, CFOs need to create some efficient financial controls which can ensure the correct evaluation of how well the company is following the strategic plans while ensuring effectiveness.

  Provide a no more than one-page summary of a situation where the nominee has managed to create and organize a financial department and financial controls which brought the entity on the right strategic track.

  Outline specific examples/situations where the nominee has demonstrated high performance based on relevant insight, judgment and professional qualities through leading by example and has revealed the ability to inspire people. The situation/s described should have brought success to the organization and have demonstrated the ability of the CFO to develop his/her team.

 • CFO OF THE YEAR: Liquidity and risk

  Liquidity is an entity’s capacity to meet its cash obligations without incurring unacceptable losses. The CFO is responsible for the adequate liquidity of the entity which is dependent upon the entity’s ability to efficiently meet both expected and unexpected cash flows without adversely affecting either daily operations or the financial condition of the entity.

  Among the responsibilities of the CFOs are the identification (if possible, early identification) of any financial risks which may have significant impact on the Company’s daily operations or mid-term plans (including but not limited to market, credit, liquidity and reputation risks).

  Provide a no more than one-page description of a situation where the nominee has prospectively assessed the need for funds to meet obligations and has ensured the availability of cash or collateral to fulfil those needs at the appropriate time by coordinating the various sources of funds available to the entity under normal and/or stressed conditions.

  As an alternative, provide a no more than one-page summary of such situations where the nominee has revealed abilities to identify and address the relevant risks. The circumstances can involve identification, analysis, assessment, control, and avoidance, minimization or elimination of unacceptable risks.

  The nominee might have used risk assumption, risk avoidance, risk retention, risk transfer or any other strategy (or combination of strategies) in the proper management of future events.

 • CFO OF THE YEAR: Planning and budgeting

  Financial planning is the task of determining how a business will afford to achieve its strategic goals and objectives. A company creates a financial plan immediately after the vision and objectives have been set. The financial plan describes each of the activities, resources, equipment and materials that are needed to achieve these objectives, as well as the time frames involved.

  The financial planning activity involves: assessment of the business environment; confirmation of the business vision and objectives; identification of the types of resources needed to achieve these objectives; quantification of the amount of resource (labor, equipment, materials); calculation of the total cost of each type of resource; from summarization of the costs to creation of a budget; identification of any risks and issues with the budget set.

  Performing financial planning is critical to the success of any organization. It provides the business plan with rigor, by confirming that the objectives set are achievable from a financial point of view. It also helps the CEO and CFO to set financial targets for the organization, and rewards staff for meeting objectives within the budget set. When drafting a financial plan, the CFO should establish the planning horizon, which is the time period of the plan. The CFO is also responsible for the preparation of the budget which is a quantitative expression of a plan for a defined period of time.

  Provide a no more than one-page summary of a situation/s where the nominee has managed to prepare a budget by forecasting the relevant changing circumstances of the business/industry in the mid/long run in order to achieve the defined strategic goals.

 • CFO OF THE YEAR: Control and reporting

  The processes managers use to fulfill their responsibilities fall into two categories.

  The first is planning. Managers make plans to guide company personnel and detail how company objectives will be met. These plans are strategies that are forward-looking and try to predict what will happen and how.

  The second process category is controlling. The controls look at the present and the past. Financial controls are among the tools that CFOs use to track progress and evaluate results.

  Other controls may show progress in other areas, such as market share or customer satisfaction, but financial controls are the most important tool for an objective measure of a company’s performance. During strategic planning, management define measurable objectives for operations. Financial controls report on these objectives and to what extent they have been met. During the reporting period, CFOs can impose corrective action, if necessary and, at the end of the period, the results form part of the overall evaluation of the success of the strategic plan.

  Provide a no more than one-page examples as to how the nominee has managed to improve controlling and financial reporting by abiding to ethical standards and applying best practices. Provide an example of how the nominee has managed to ensure that the financial reports follow all current standards, rules and regulations in order to be qualified as being relevant and reliable.

  You could also provide a no more than one-page summary of situation/s where the nominee has managed to reveal his competency and flexibility to manage the control and reporting process in such a way as to adapt to changes, provide relevant and necessary information for taking urgent decisions and being able to implement the requested changes in order to achieve goals.