EY Bulgaria - CFO Program

CFO of the Year 2018

Процес на номиниране

  • Share

Номиниращите могат да предлагат кандидатурите на повече от едно лице. Те могат да номинират и самите себе си. Множество номинации за едно и също лице не се допускат – това няма да увеличи шансовете на кандидата да бъде избран за финалист или победител.

За целите на номинирането трябва да бъде предаден следния комплект от документи:

  1. За да получите оригинала на номинационната форма от организаторите, моля пишете на CFO@bg.ey.com или се обадете на телефон: 02/ 81 77 180
  2. Актуална кратка автобиография на кандидата
  3. Едно копие на последния годишен доклад на организацията (или финансови отчети за всяка една от последните две години, ако няма годишен доклад)

Документите трябва да бъдат изпратени по електронната поща на адрес: CFO@bg.ey.com, не по-късно от 1 май 2018 година.

Конфиденциалност

Данните на кандидата ще бъдат използвани единствено за целите на присъждането на наградата CFO OF THE YEAR.

От получателя на наградата може да бъде поискано да участва в профилирани статии и репортажи, които ще бъдат излъчени в различни медии, както и в последващи интервюта.

С подаването на Бланката за номинация Вие давате съгласието си горепосоченият кандидат да бъде включен в конкурса CFO OF THE YEAR.

Nominators may submit nominations for more than one individual. Self-nominations are also accepted. Multiple nominations for one individual are not permitted - it won’t enhance the nominee’s chances of being selected as a finalist or winner.

The following set of documents should be provided for a nomination:

  1. To find and fill in the editable nomination form, please send an email to the organizers CFO@bg.ey.com or contact them by tel. 02 / 81 77 180
  2. Recent Nominee’s short CV
  3. One copy of the organization’s latest annual report (or financial statements for each of the last two years if no annual report is available).

The documents should be emailed to: CFO@bg.ey.com not later than 1 May 2018.

Confidentiality

Nominee information will only be used for determination of the CFO OF THE YEAR award.

The award recipient may be asked to participate in a profile article to appear in various media and subsequent interviews.

By submitting a nomination, you are consenting to have the aforementioned nominee considered for the EY CFO OF THE YEAR Award.