EY Bulgaria – CFO Program

CFO of the Year 2018

Полезни съвети

  • Share

Убедителната и добре написана номинация е въздействащо средство за убеждаване на членовете на журито. При попълването на формуляра за номиниране можете да вземете под внимание следните важни моменти:

Става дума за вас, вашите колеги и вашата компания! Това е много добра възможност за вас, за вашите колеги и за вашата компания да получите добре заслужено признание за множеството постижения през последните няколко години. Членовете на журито искат да чуят както за вашите индивидуални постижения, така и за успеха на компанията. Хвалбите се насърчават. Не е време за проявяване на излишна скромност.

Разберете как ще се извърши оценката. Прочетете задълбочено критериите за всяка една категория.Членовете на журито ще вземат под внимание и финансовите резултати, стратегическата посока, пазарния ефект, екипния дух, иновациите и социалната отговорност. Това е балансирана карта за оценка. Не забравяйте това и подчертайте съответните позиции във вашата номинация.

Разкажете история. Обрисувайте уникална картина на вашите постижения. Използвайте ярък език и разкажете една ангажираща история. Кандидатите, които представят интересни, добре разказани истории, ще имат предимство спрямо кандидатите, които не могат да предадат убедително резултатите, които сте постигнали.

Бъдете кратки. Придържайте се към определения лимит, тъй като членовете на журито са изтъкнати бизнес лидери или представители на водещи организации, които разполагат с ограничено време за разглеждането на голям брой кандидатури.

Демонстрирайте резултати. Уверете се, че вашите постижения могат да бъдат измерени. Изразете ги количествено и наблегнете върху растежа си в описателната част, като посочите конкретни числа, проценти и статистически данни.

Бъдете убедителни. Това е вашата възможност да убедите членовете на журито защо трябва да бъдете финалист и в крайна сметка, получател на наградата. Затова сложете най-добрата си рекламна шапка и не забравяйте, че трябва да бъдете автентични.

Изгладете стила и редактирайте. Неправилната граматика и правописните грешки отклоняват от качествата на кандидатурата, затова се уверете, че сте коригирали работата си. Помогнете на членовете на журито да разберат както вас, така и вашата работа по-добре, като им обясните на практика какво прави вашата компания по един прост начин. Не използвайте съкращения и избягвайте корпоративния жаргон.

Включете поддържащи документи. Допълнете номинацията с безпристрастни уместни документи, като например изрезки от вестници, свидетелства на клиенти и доклади, отразяващи вашата работа. Прилагането на DVD или други многомерни материали не се насърчава, тъй като те не могат да бъдат копирани лесно.

Спазете крайния срок за предаване на кандидатурите. Внимателното планиране и подготовка ще гарантират, че вашата номинация ще бъде получена навреме.

A strong and well-written nomination is powerful and compelling to the judges. Consider these important points when completing a nomination form:

It’s about you, your peers and your company! This is an opportunity for you, your peer or your company to receive well-deserved recognition for the many accomplishments of the past few years. The judges want to hear about both your individual accomplishments as well as the successes of the company. Bragging is encouraged. This is not the time to be humble.

Understand how the evaluation will be done. Read carefully the categories descriptions. The judges will consider financial performance, strategic direction, market impact, teaming spirit, innovation and social responsibility. It is a balanced scorecard. Keep these traits in mind and emphasize them throughout your nomination.

Tell a story. Paint a unique picture of your accomplishments. Use vivid language and create an engaging story. Nominees who have interesting, well-told stories have an advantage over nominees who cannot convey the impressive milestones they have achieved.

Be concise. Stay within the word count limit, as the judging panel includes prominent business leaders or leading organizations representative who have limited time to review a large number of applicants.Demonstrate results. Make sure your achievements are measurable. Quantify and expand on your growth in the essay portion with specific numbers, percentages and statistics.

Be persuasive. This is your opportunity to convince the judges why you should be a finalist and ultimately an award recipient. So put on your best marketing hat and remember to be authentic.

Polish and edit. Improper grammar and misspelled words distract from the quality of the nomination, make sure to proof your work. Help the judges understand you and your work better by effectively explaining what your company does in a simple manner. Spell out any acronyms and avoid company jargon.

Include backup support. Complement your nomination with unbiased relevant documents like newspaper clippings, client testimonials and reports reflecting your work. Submitting DVDs or other multidimensional material is not encouraged, as it cannot be easily duplicated.

Meet the nomination deadline. Careful planning and preparation will ensure that your nomination is received on time.