10 Време за четене 7 май 2020
more-questions-regarding-the-proposals-for-measures-and-actions-to-overcome-the-consequences-of-the-state-of-emergency

Още въпроси по повод предложенията за мерки и действия за преодоляване на последиците от извънредното положение, Част 2

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

10 Време за четене 7 май 2020
Свързани теми COVID-19

На 5 май 2020г. беше публикуван проект на Закон за изменение на Закона за здравето („Проектът за изменение“). В следващите параграфи сме се опитали да обобщим още някои от най-важните, според нас, промени и проблеми.

1. За задължителната изолация на лица и последиците върху трудовите правоотношения

В Проекта за изменение се предвижда, че определени лица подлежат на задължителна изолация и болнично лечение или карантина. Би било силно препоръчително в Наредбата за медицинската експертиза да се предвидят ясни процедури за това, че във всеки един от тези случаи служителите ще имат право на болничен, за да не са представени пред трудния избор – дали да ползват от собствения си платен годишен отпуск, неплатен отпуск или да бъдат уволнени поради самоотлъчка при неявяването си на работа. Практиката до сега показа, че в огромен брой случаи на лицата под карантина, а и на някои лица на домашно лечение не бяха издадени болнични, което ги постави в трудна ситуация от гледна точка на отношенията им с работодателите им.

2. За това какво се случва с работата от разстояние

Чрез Проекта за изменение се увеличава срокът на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон за извънредното положение“). Ето защо остава възможността да остане в сила чл. 7 от Закона за извънредното положение, който дава възможност за едностранно въвеждане от работодателя на работа от разстояние или надомна работа. Действието на чл. 7 следва да продължи за срок до два месеца след отмяна на извънредното положение, или до 13 юли 2020г. съгласно настоящата ситуация.

В Проекта за изменение не се предвиждат промени относно новите разпоредби, касаещи полагането на работа от разстояния, които бяха приети в Кодекса на труда по силата на Закона за извънредното положение (и които привидно са идентични с чл. 7 от Закона за извънредното положение). С оглед на това едностранната възможност за работодателя да въведе работа от разстояние и да наложи ползването на платен годишен отпуск, предвидена в Кодекса на труда, изглежда, че отпада. Противоречията между двата закона следва да бъдат изчистени между четенията, за да се избегнат неяснотите.

Извън случаите на извънредно положение, съгласно „старите“ разпоредби на Кодекса на труда се предвижда, че работа от разстояние и надомна работа се извършват по силата на двустранни споразумения. С оглед на това всички служители, които работят в режим на работа от разстояние (или надомна работа) би следвало да се явят в помещенията на работодателите си до 14 юли 2020г. (или 14 май 2020г., ако останат само възможностите съгласно Кодекса на труда), а работодателите следва да подготвят двустранни споразумения, за да уредят продължаването на режима на работа от разстояние, за да спазят изискванията на Кодекса на труда. Това от своя страна ще доведе практически до струпване на всички служители на едно място, което също е ефект, който е препоръчително да се избягва.

3. За трудовия стаж по време на неплатен отпуск

Със Проекта за изменение се предвижда неплатеният отпуск до 60 дни, ползван през 2020г. да се зачита за трудов стаж. Съгласно настоящите разпоредби на Кодекса на труда само 30 дни неплатен отпуск се зачитат за трудов стаж. С оглед на това, това е една допълнителна малка компенсация за служителите, на които по различни причини се налага да ползват неплатен отпуск поради извънредното положение.

4. За осигурителния стаж по време на неплатен отпуск

Горната промяна ще се прилага и за осигурителния стаж. Тази промяна следва да се отчете като далновидна и съвсем на място, тъй като осигурителните права на голям брой лица може да бъдат засегнати от извънредното положение, а осигурителният стаж има пряко влияние върху размера на обезщетенията за безработица, болничен и майчинство.

Тук следва да се отбележи, че в случаите, когато за служителите се въвежда намалено работно време, което се отчита като такова, засегнатите служители биха придобили осигурителен стаж, който е намален пропорционално на намалението на работното време. Това от своя страна ще ги постави в по неизгодна позиция от осигурителна гледна точка спрямо служители, които не са полагали никакъв труд, а са ползвали неплатен отпуск.

5. За мораториума върху плащанията

В Проекта за изменение не се предвиждат мерки за удължаване на мораториума върху плащанията. Това изглежда логично с оглед мерките, предложени от самите банки и допълнителните програми за финансиране, които бяха открити. С оглед на това след отмяна на извънредното положение за банките се отваря възможността при неплащане на длъжниците да търсят лихви и неустойки за забава или да обявяват кредитите за предсрочно изискуеми ако не е приложен някой от новите кризисни механизми, позволяващи разсрочване.

6. За продължително пребиваващите чужденци

Със Закона за изменение се урежда възможността на чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиваване изтича в срок до три месеца след отмяната на обявено извънредно положение, да подаде заявление за продължаване на пребиваването си и/или да влезе на територията на Република България ако е извън нея, без наличие на виза, до три месеца след отмяната на извънредното положение.

7. За концесионните и наемни договори на морски плажове

Във връзка с извънредната обстановка, в проекта е предвидена възможност, за предоговаряне на концесионни и наемни възнаграждения за 2020г. за морските плажове или тяхното отлагане до 31 Декември 2020.

Допълнително се предлага удължаване на сроковете на договорите до една година, независимо дали се надвишават нормативно установените максимални срокове за действието им. Това обаче, може да противоречи на европейското законодателство и конкурентното право. Съгласно трайната практика на европейските органи, срокът на концесията следва да бъде ограничен с цел предотвратяване на затваряне на пазара и ограничаване на конкуренцията. Дългият срок се счита за основателен само, ако е крайно необходим, за да позволи на концесионера да си възвърне инвестициите, планирани за изпълнението на концесията, и да получи доход от вложения капитал. Следователно ако концесията е удължена след срока й и над нормативно установените максимални срокове на договорите, а концесионерът си е възвърнал инвестициите, направени за експлоатация на плажа и съоръженията и е получил дохода от вложения капитал при нормалните условия на експлоатация до извънредното положение, то може да се създаде анти- конкурентен ефект и да се постигне ограничаване на конкуренцията на пазара.

8. За удължаването действието на Закона за извънредното положение по отношение мерките за преодоляване на последиците

Както посочихме в предходна публикация относно „Закона за извънредното положение“, беше предвидено същият да се прилага до отмяна на извънредното положение (на 13 май 2020). Законът предвиди конкретно удължаване на някои срокове в самия него, като например за подаване на годишните данъчни декларации до 30 юни 2020, вместо 30 април 2020. Така, формално погледнато, след приключване на извънредното положение (май месец), преди настъпването на предвидените в закона нови срокове (юни месец), поради липсата на закон, тези удължени срокове нямаше да са в сила и подалите ГДД юни месец щяха да са в забава.

Както очаквахме, с новия Проект за изменения се предвижда удължаване действието на „Закона за извънредното положение“ по отношение на съответните срокове след 13.05.2020 и той ще продължи да действа и след отмяната на извънредното положение за различни периоди от време по отношение на различни предвидени в него мерки.

Накратко

В следващите дни остава да видим какво ще бъде окончателното решение на законодателя и какъв ще бъде окончателният вариант на Проекта за изменение, за да се превърне той в закон.

Повече за тази статия

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Related topics COVID-19
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter