10 Време за четене 15 ное 2019
An astronaut on a city sidewalk holding a balloon

Останете в контакт с EY

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

10 Време за четене 15 ное 2019
Свързани теми Customer

Уведомление за поверителност за директен маркетинг

Искате ли да останете в контакт с EY? 
Моля, натиснете ТУК, за да направите своя избор. 

1. Въведение

Настоящото Уведомление за поверителност представя практиките, които ЕY следва по отношение на системите си за Управление на взаимоотношенията с клиенти (системи за УВК), отнасящи се за правото на личен живот на всички лица, чиито лични данни се обработват и съхраняват в системите за УВК за целите на директния маркетинг.

2. Кой управлява системите за УВК на ЕY?

“ЕY” се отнася за една или повече фирми-членки на Ernst & Young Global Limited (“EYG”), всяка от които е независимо юридическо лице. В България това включва Ърнст и Янг България ЕООД, Ърнст и Янг Одит  ООД и Адвокатско съдружие Ърнст и Янг “. Дружеството, което управлява системите за УВК на фирмите-членки на ЕY на глобално ниво е EY Global Services Limited (частна компания, ограничена с акции, в Англия и Уелс, със седалище на адрес: 6 More London Place, London SE1 2DA, United Kingdom, регистрационен номер 5483856).

Личните данни, съхранявани в нашите системи за УВК, са на разположение на всички фирми-членки на ЕY (вижте раздела Кой има достъп до Вашата информация  по-долу). Всяка фирма-членка на ЕY контролира собствените си данни за контакти, съхранени в системите за УВК.

3. Защо ни е необходима Вaшата информация?

Системите за УВК представляват средствата за управление на взаимоотношенията с клиентите / контактите, които подпомагат маркетинговите дейности на фирмите-членки на ЕY. Клиентите и контактите, включени в системите за УВК, могат да бъдат получени от ЕY чрез ръководството, маркетингови материали, възможности за усвояване на познания, проучвания и покани за събития.

Личните данни, обработвани в системите за УВК, се използват за целите на продажбите и маркетинга. Обработката на информацията за връзка ни позволява да комуникираме с Вас посредством електронни, текстови съобщения, разпечатки или понякога, ако е необходимо, по телефон.

За легитимността при обработката на личните данни в системите си за УВК ЕY се позовава на следното:

  • Фирмите-членки са получили съгласие от лицето за обработката на личните данни в рамките на системите за УВК; или
  • Фирмите-членки имат легитимен интерес за обработка на личните данни в системите за УВК, който легитимен интерес се изразява в обработка на личните данни за целите на директния маркетинг.

4. Какви лични данни се обработват в системите за УВК?

Системите за УВК обработват лични данни на бивши, настоящи и потенциални бъдещи клиенти (включително физически лица в рамките на корпоративни клиенти) на фирмите-членки на ЕY. Системите за УВК също така съдържат данни за други бизнес контакти (като например, консултанти, регулаторни органи, журналисти), както и бивши служители.

В системите за УВК се обработват следните категории данни:

Име, длъжност, служебен адрес, адрес на електронна поща, телефони, факс

Маркетингови предпочитания

Отговори на покани и потвърждения за присъствие на мероприятия

5. Специални категории лични данни

Специалните категории лични данни разкриват Вашата раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюз, генетични данни, биометрични данни, данни, свързани със здравето или данни, свързани със сексуалния живот или сексуалната ориентация.

ЕY не събира преднамерено каквито и да било специални категории лични данни от Вас с цел съхранението им в системите за УВК. Целта на системите за УВК е да не се обработват такива данни, освен ако Вие изрично не ни предоставите специални категории лични данни (например, изисквания, свързани с хранителна диета, в случай, че присъствате на наши мероприятия).

6. Кой има достъп до Вашата информация?

Достъпът до Вашите лични данни е ограничен до необходимостта за това. Целият маркетингов персонал във фирмите-членки на ЕY има достъп до информацията за връзка с Вас.

Ние разкриваме Вашите лични данни пред трети лица:

  • Единствено, ако такова трето лице е ангажирано от ЕY за улесняване, поддръжка или подпомагане на системите за УВК (например, за осигуряване на информационни технологии или други услуги за административна помощ за функционирането на системите за УВК);
  • Единствено когато това бъде изрично поискано от Вас;
  • Както това бъде изискано по силата на съдебна заповед или каквото и да било друго законово или регулаторно изискване.

7. Международен трансфер на данни

Системите за УВК на ЕY се хостват от глобалните центрове за данни на ЕY в Германия, Съединените щати и Сингапур и са достъпни в световен мащаб за всички фирми-членки на ЕY.

ЕY разполага с всеобхватна глобална програма за съответствие с изискванията относно правото на личен живот, която включва одобрени от ЕС Обвързващи корпоративни правила, както и сертифициране в съответствие със Споразуменията за защита на личните данни в отношенията между ЕС – САЩ (Privacy Shield) и между Швейцария – САЩ, които се администрират от Департамента по търговия на САЩ. За допълнителна информация за Обвързващите корпоративни правила, моля, вижте страницата за Обвързващите корпоративни правила на ЕY, както и Уведомлението за поверителност на ЕY за допълнителна информация за начина, по който ЕY спазва изискванията на Privacy Shield. ЕY оповестява Вашите лични данни единствено пред трети страни, които осигуряват адекватна степен на защита на правата за личен живот.

8. Съхранение на данни

Данните за лица, с които не се поддържа активна връзка в продължение на 18 месеца, се заличават от нашите списъци за изпращане на съобщения. Ако желаете Вашите данни да бъдат заличени преждевременно от системите ни за УВК или ако желаете да възразите срещу обработката на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес global.data.protection@ey.com.

9. Сигурност

ЕY е решена да гарантира, че личните Ви данни са защитени. За да предотврати неоторизиран достъп или оповестяване, ЕY прилага технически и организационни мерки за опазване и безопасност на Вашите лични данни. Целият персонал на ЕY и третите страни, които ЕY ангажира за обработка на Вашите лични данни, са задължени да спазват конфиденциалност по отношение на Вашите данни.

10. Контрол върху Вашите лични данни

ЕY не прехвърля Вашите лични данни на трети страни (с изключение на външните страни, упоменати в раздел 6 по-горе), освен ако не разполага с разрешение от Ваша страна, или ако не е задължена по закон да направи това.

Вие имате законно право да поискате подробна информация относно личните данни, с които ЕY разполага за Вас.

За да потвърдите дали Вашите лични данни се обработват в нашите системи за УВК или за достъп до Вашите лични данни в системите за УВК, моля, свържете се с обичайния представител, с когото контактувате в ЕY, или изпратете Вашето искане с електронно съобщение на адрес global.data.protection@ey.com или DPO@bg.ey.com.

11. Корекция, изтриване, ограничение в обработката или преносимостта на данните

За да потвърдите, че личните Ви данни са точни и актуални или да поискате корекция, изтриване, ограничение в обработката или лесно достъпно за пренос копие от Вашите лични данни, можете да се свържете с обичайния представител, с когото контактувате в ЕY, или да изпратите електронно съобщение на адрес global.data.protection@ey.com или DPO@bg.ey.com.

  12. Жалби

Ако имате опасения във връзка с твърдение за нарушения на закона за правото на личен живот или каквито и да било други нормативни документи, свържете се с Глобалния директор за защита на личните данни на ЕY, Офис на Генералния юрист, на адрес: 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom или изпратете електронно съобщение на адрес global.data.protection@ey.com или DPO@bg.ey.com, или се свържете с обичайния представител, с когото контактувате в ЕY. Служител на ЕY за защита на личните данни ще извърши проверка по Вашата жалба и ще предостави информация за начина, по който тя ще бъде обработена. Контактът на длъжностното лице по защита на данните на  Ърнст и Янг България ЕООД,  Ърнст и Янг Одит ООД и Адвокатско съдружие Ърнст и Янг  е DPO@bg.ey.com.

Ако не сте удовлетворени от начина, по който ЕY е разрешил въпроса от Вашата жалба, имате право да подадете жалба до органа за защита на личните данни във Вашата държава. Също така можете да отнесете въпроса към компетентен съд в съответната юрисдикция.

13. Свържете се с нас

Ако имате допълнителни въпроси или съображения, свържете се с обичайния представител, с когото контактувате в ЕY, или изпратете електронно съобщение на адрес DPO@bg.ey.com.

Накратко

Ние от EY Bulgaria бихме искали да споделяме с Вас информация по теми, които биха представлявали интерес за Вас.
Нуждаем се от Вашето съгласие, за да продължите да получавате съобщения от нас и от други фирми-членки на глобалната мрежа на EY. Може да кликнете тук, за да дадете своето съгласие.

Повече за тази статия

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Customer
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter