Провеждане на специфични обучения за служителите на Ърнст и Янг България ЕООД, съфинансирани от ОП „Развитите на човешките ресурси“

5 Време за четене 6 фев 2020
От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

5 Време за четене 6 фев 2020

Ърнст и Янг България ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0391 „Постигане на конкурентна икономика и насърчаване на кариерното развитие чрез „учене през целия живот“ в Ърнст и Янг България ЕООД“.

Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на квалификацията на служителите на Ърнст и Янг България ЕООД, чрез придобиване на специфични знания и умения в областта на данъчното консултиране и международните счетоводни стандарти, необходими за изпълнение на професионалните им задължения и предоставяне на висококачествени услуги.
Специфичните цели, които ще бъдат постигнати чрез предвидените в проекта дейности и ще допринесат за постигане на общата цел, са:

  • Развиване на актуални знания и умения на целевата група чрез специфични обучения в областта на международните счетоводни стандарти, данъци и одит процедури;
  • Поддържане високо ниво на компетенциите и на качеството на предоставяните услуги;
  • Осигуряване на възможности за професионално развитие на служителите.

В резултат от изпълнение на проекта се очаква повишаване на знанията и специфичните умения на служителите, високо ниво на мотивацията и стимулиране на техния принос към добавената стойност на услугите, което от своя страна ще създаде предпоставки за професионално, кариерно и личностно развитие.

Накратко

Проект BG05M9OP001-1.057-0391 „Постигане на конкурентна икономика и насърчаване на кариерното развитие чрез „учене през целия живот“ в Ърнст и Янг България ЕООД“

- Обща стойност на проекта: 182 155 лв.    

- Европейско съфинансиране: 77 415,87 лв. (85%)          

- Национално съфинансиране: 13 661,63 лв. (15%)  

- Съфинансиране от бенефициента: 91 077,50 лв.                  

- Срок за изпълнение: 18 месеца

- Начало на проекта: 1 февруари 2020 г.

- Край на проекта: 1 септември 2021 г. 

Повече за тази статия

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization