10 Време за четене 11 март 2021
Getty-894703502

Измененията в Закона за защита на конкуренцията променят правилата на играта

От Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

10 Време за четене 11 март 2021

Преди дни беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Това е може би най-мащабното изменение на ЗЗК от приемането му през 2008 г досега. Нови и изменени са над сто законови текста. Измененията обхващат от удължаване на мандата на членовете на КЗК и снабдяването им с имунитет за техните действия, през имплементиране на две европейски директиви и съществена промяна на принципите при одобряване на вливания и сливания, та до разширяване и обогатяване на асортимента от глоби и имуществени санкции.

Такъв мащаб на новостите не позволява дори да бъдат споменати всички те в рамките на една статия, камо ли да бъдат коментирани. Затова тук ще отбележа само три от тях, които принципно и съществено променят „правилата на играта“ за всички търговци, опериращи в България. Това не е нито изчерпателен списък дори на най-съществените промени, нито пък ще даде пълна представа за всички последици от изменението на закона. Вярвам обаче, че ще покаже колко е важно всички без изключение търговци, възможно най-бързо да извършат подробен анализ на ефектите, които този законодателен акт може да има върху тяхната дейност.

  1. Вече е възможно да бъдеш санкциониран и без да си извършил нарушение

Имуществените санкции за картели, забранени споразумения и злоупотреби с господстващо положение могат да бъдат наложени не само на предприятието-нарушител, но и на лице, което упражнява контрол върху него, както и на „икономически правоприемник на дейността, чрез която е извършено нарушението“. Тази нова постановка рязко увеличава риска не само за инвеститори, които формално упражняват някакъв вид контрол, без да участват пряко в управлението на предприятията, но и за купувачите на работещи дружества и предприятия, особено предвид дългата 5-годишна давност за този вид нарушения и възможностите тя да бъде спирана и прекъсвана.

Наред с това се въвежда възможност при санкциониране на сдружение от предприятия, КЗК да събере санкцията от членовете на сдружението. Предвид изменението и в начина на определяне на тези санкции, които вече ще се формират на база на общия оборот на членовете на сдружението, рискът за членовете на сдружения придобива съвсем нови и несравними с досегашното положение измерения.

От това следва, че при сделки по сливане и придобиване, анализът на съответствието на дейността на участниците с правото на конкуренцията придобива първостепенно значение и вече никой не може да си позволи да пренебрегне този аспект, както при извършване на дю дилиджънс, така и при формулиране на договора за придобиване.

За членовете на сдружения настъпва момент да анализират сериозно баланса на ползите и рисковете от участие в което и да е сдружение.

           2. Комисията за защита на конкуренцията вече не е длъжна да разследва всички оплаквания за нарушения, които получава

Досега Комисията беше задължена да образува производство и да разследва случаите, за които е сезирана с искане от лица, чиито права са засегнати от нарушения на закона или с искане от прокурор. Изменението на закона й дава възможност да откаже да разследва всяко искане, „ако случаят не попада в обхвата на приоритетите за правоприлагане“, които приоритети Комисията се очаква сама да определи със създадени от нея правила.
Действително, предвижда се и възможност за обжалване на този отказ, но не и на „приоритетите за правоприлагане“ или начина, по който те ще бъдат формулирани.

В същото време, законът не предвижда възможност за търговците да се позовават на несъответствие с „обхвата на приоритетите“, когато Комисията се самосезира или когато реши да образува производство срещу тях по получено искане.

Това означава, че на Комисията се дава възможност сама да създаде врата, през която да излиза от задължението си да осигурява чрез прилагането на закона защита и условия за разширяване на конкуренцията, и това ще бъде врата, която само тя ще може да отваря.

            3. Отменя се забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Това само по себе си е много добра новина за търговците, тъй като тази забрана (Глава седма „а“ от ЗЗК) беше формулирана толкова широко и неясно, че позволяваше да бъде приложена към всеки търговец за всякакви действия, независимо от пазарното му положение, макар че мотивът за въвеждането й беше да бъдат защитени родните производители от пазарната сила на веригите за търговия на дребно. От мотивите към проекта за изменение се вижда, че в 80% от образуваните производства, тези разпоредби са прилагани за случаи, които нямат нищо общо с мотивите за създаването им.

На мястото на тази забрана се въвежда нова уредба на „Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“, с която се имплементира Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата на доставки на селскостопански и хранителни продукти. Един поглед върху новата уредба показва, че макар вносителите на законопроекта да твърдят, че с него се търси по-ефективно постигане на първоначалната цел за защита на по-слабите страни във веригата на доставка на селскостопански и хранителни продукти, между двете няма нищо общо. Нововъведената уредба е много по-тясна и силно казуистична, като съдържа толкова много условности, че нейната ефективност също би могла да бъде поставена под въпрос. Това, което е сигурно обаче, е че ще може да се прилага само към правоотношения, свързани с доставка на селскостопански и хранителни продукти.

Накратко

Преди дни беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Може да видите повече в статията по-горе.

Повече за тази статия

От Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.