10 Време за четене 15 апр 2020
Today, 9 April 2020, the Law on Amendments and Supplements to the State of Emergency Measures and Actions Act (hereinafter referred to as “Amending Аct”) was promulgated.

COVID – 19 Как промените в мерките по време на извънредното положение се отразяват върху задълженията на бизнеса за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма?

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Ирина Янева

Мениджър, Ernst & Young Law Partnership

10 Време за четене 15 апр 2020
Свързани теми COVID-19 Law

На 9 април 2020 г., беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (наричан по-долу „ЗИДЗМДВИП“), с който са заложени промени в законоустановени срокове по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

В следващите параграфи сме анализирали кои срокове търпят промени и какви са тези промени съгласно новата уредба.

1. Срокове за приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

За разлика от досегашната уредба в чл. 102, ал. 1 от ЗМИП, която предвиждаше, че лицата по чл. 4 от ЗМИП следва да приемат вътрешните си правила в 4-месечен срок от регистрацията си, с новите промени в ЗИДЗМДВИП този 4-месечен срок спира да тече до отмяна на извънредното положение. В резултат на решението за удължаване на извънредното положение, за новорегистрираните дружества, за които срокът не е изтекъл, последният ще бъде спрян до 13 май 2020 г., ако не настъпят промени във връзка със съкращаване или удължаване на извънредното положение. Така например, ако едно задължено лице е регистрирано на 15 януари, то до влизане в сила на разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗИДЗМДВИП са изтекли 2 (два) месеца и 24 дни. След 13 май, когато срокът започне да тече отново, задълженото лице ще разполага с още 1 месец и 6 дни да приеме вътрешните си правила и да извърши индивидуалната оценка на риска, ако все още не го е направило (до 19 юни).

В сравнение, ако лицето е регистрирано на 15 ноември 2019 г. и следователно срокът е изтекъл на 15 март 2020 г. (т.е. след обявяване на извънредното положение, но преди влизане в сила на последното изменение от 09.04.2020 г.), този срок би следвало да попада в приложното поле на разпоредбата на чл. 4, ал.1, т. 1 от ЗМДВИП. Така, задълженото лице ще разполага с 1 (един) месец от отмяната на извънредното положение, за да изготви вътрешните си правила и оценката на риска.

Четиримесечният срок от издаване на лицензията или разрешението или от вписването в съответния регистър за приемането на вътрешни правила от лица с дейност, подлежаща на лицензиране, разрешение или регистриране (чл. 102, ал. 2 от ЗМИП) също е спрян до отмяната на извънредното положение.

От анализа на промените, въведени с чл. 24, ал. 2 от ЗИДЗМДВИП и ал.1, изречение второ на чл. 102 ЗМИП става ясно, че юридическите лица с нестопанска цел, които не попадат в друга категория задължени субекти и имат задължението да изготвят оценка на риска, тъй като са с годишен оборот над 20 000 лв., ще трябва да приемат своите вътрешни правила в срок и да изготвят оценката на риска до 4 месеца от отмяна на извънредното положение. Така, ако извънредното положение приключи на 13 май, тези субекти ще трябва да изпълнят своето задължение не по-късно от 13 септември 2020 г.

2. Срокове за лицата, които са част от група

Досегашната уредба даваше 30-дневен срок на лицата, които са част от група да уведомят директора на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" относно приложимите за цялата група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и 30-дневен срок от настъпване на обстоятелството да уведомят за това и съответния орган на надзор. С чл. 24, ал. 1 от ЗИДЗМДВИП, тези срокове по чл. 104, ал. 2 и ал. 4 от ЗМИП също спират да текат до отмяна на извънредното положение. Доколкото тези срокове са едни от най-кратките, предвидени в ЗМИП, и е възможно за някои задължени лица част от тези срокове вече да са изтекли, е препоръчително да се осигури по-фокусиран мониторинг, за да не се пропусне крайната дата.

3. Срокове, свързани със специализираните служби

Със ЗИДЗМДВИП 4-месечният срок в чл. 106, ал. 4 от ЗМИП за създаване на специализирани служби от определени субекти, напр. кредитни и финансови институции, застрахователи и др. (чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11, ЗМИП), спира да тече до края на извънредното положение.

Така, ако например този срок е започнал да тече на 9 януари за едно дружество, което тогава е получило своя лиценз, то от него са изтекли три месеца към 9 април. Към 13 май, оставащият срок ще бъде 1 (един) месец, т.е. това задължение следва да бъде изпълнено до 13 юни.

Спира да тече и срокът по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП, който предвижда уведомяване на дирекция „Финансово разузнаване" на Държавна агенция „Национална сигурност" за имената и координати за връзка на служителя, който ръководи специализираните служби. Това задължение за кредитните и финансовите институции, застрахователите, инвестиционни посредници и други изрично предвидени лица в ЗМИП (чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11) беше със срок 7 дни от определянето или смяната на служителя.

4. Срокове за приемане / привеждане в съответствие със ЗМИП на вътрешните правила

Спират и сроковете, заложени в § 6, ал.1 и 2 ЗМИП. Лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на ЗМИП, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 ЗМИП в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска. Тези резултати бяха публикувани на 9 януари тази година и срокът се предвиждаше да изтече на 9 юни 2020 г.

Същото спиране на срока е предвидено и за приемането на вътрешните правила от лицата по чл. 4 от ЗМИП, за които с промените в ЗМИП от 2019 г. възниква задължение за прилагане на мерки срещу изпирането на пари. Той отново е 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска.

Така, към 9 април са изтекли 3 месеца от този 6-месечен срок. Ако извънредното положение бъде отменено на 13 май, задължените лица ще имат три месеца, т.е. до 13 август, да изготвят вътрешните си правила и индивидуалната оценка на риска. В тази връзка следва да се съобразят няколко обстоятелства, които в своята съвкупност потенциално ще създадат допълнителни тежести за бизнесите.

По-голямата част от бизнесите вече започнаха процеса по извършване на индивидуалната оценка на риска, за която се изисква събиране и анализ на значително количество информация относно съществуваща клиентска база, географски зони и юрисдикции, проверка в санкционни списъци, идентифициране на канали на дистрибуция и свързаните с тях рискове и други. Поради извънредното положение този процес е прекъснат или значително забавен.

От друга страна, спирането на гореописаните срокове не отменя общите задължения на лицата да прилагат мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Оценката на риска на клиентите и избора на мерките според нивото на риска е тясно свързано с актуализацията на въпросниците, процедурите и контролите по „Познай своя клиент“ и оценката на риска за цялата дейност на задълженото лице.

Накратко

С оглед на горното, както и предвид факта, че вероятно крайният срок ще изтече през летните месеци, е препоръчително задължените лица да положат усилия да продължат дейностите по изготвяне на вътрешните правила и индивидуалната оценка на риска, за да управляват опасността от пропускане на срока и потенциалните санкции, произтичащи от това.

Повече за тази статия

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Ирина Янева

Мениджър, Ernst & Young Law Partnership

Related topics COVID-19 Law
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter