10 Време за четене 26 март 2020
What has changed with the new State of Emergency Measures and Actions Act?

COVID - 19: Какво се променя с новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банково и финансово право, реструктурирания и трудово право.

10 Време за четене 26 март 2020
Свързани теми COVID-19 Law

На 24 март 2020г. беше обнародван новият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

В следващите параграфи сме се опитали да обобщим някои от най-важните според нас промени и проблеми, които се очертават още на пръв прочит. В следващите дни ще коментираме и други въпроси, които повдига законът, както и актовете, които се очаква да бъдат приети допълнително във връзка с прилагането му и измененията, които той въвежда.

1. Въпроси, свързани с някои гражданско-процесуални срокове и задължения в условията на форсмажор:

1.1. За работата на Търговския регистър

Сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, включително пред Търговския регистър, спират да текат, считано от 13.03.2020. Това означава, че не би следвало да се постановяват откази, поради неизпълнение на указанията, а постановените такива до обявяването на закона в Държавен вестник могат да се обжалват. При тази постановка е много вероятно заявленията, по които не са изпълнени указанията, да блокират разглеждането на следващите заявления, и до забавяне на работата на Търговския регистър.

1.2. За нотариалната дейност

Нотариалните производства са ограничени до „неотложни такива“ без да е дадена дефиниция за това кои точно са неотложни. За момента изглежда, че преценката за неотложността на нотариалното удостоверяване ще е субективна и ще принадлежи изцяло на съответния нотариус, поради което е препоръчително да се свържете предварително с нотариуса и да обсъдите конкретната нужда, за да си запазите час.

Списък с дежурните нотариуси можете да намерите на интернет адреса на Нотариалната Камара: https://notary-chamber.bg

1.3. Задължения за плащане в условията на извънредното положение

Разпоредбата на чл. 6 от закона, относно последиците от неизпълнение на задължения за плащания, беше обсъждана от народните представители в контекста на банковите кредити и договорите за лизинг. Окончателно приетият текст обаче е съвсем общ. Той означава, че всички (а не само по банкови кредити и лизинг) парични задължения на частноправни субекти – физически, лица, търговци, сдружения и т.н., макар и плащания, продължават формално да съществуват, но ако не се изпълняват до отмяната на извънредното положение няма да се дължат лихви за забава, неустойки и обезщетения, ако не бъдат изпълнявани. Съответните договори няма да могат да бъдат разваляни поради неплащане, а кредитите няма да могат да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми на това основание. Ако разпоредбата остане толкова генерална, не е изключено да се стигне до злоупотреби с всякакви видове плащания, независимо дали ограниченията, свързани с епидемията, действително влияят на съответния бизнес.

Не е изключено да видим промяна на закона в тази част още в следващите дни, тъй като е налице съществен риск за спиране на всички плащания и за блокиране на икономиката.

1.4. За изпълнението на обществените поръчки

Сроковете могат да се предоговарят, но не е задължително възложителят да се съгласи. Удължаването не може да бъде повече от срока на действието на извънредното положение, следователно законът тук има предвид само сроковете, които изтичат по време на извънредното положение, а не всички срокове на изпълнение за всички обществени поръчки. Тук следва да се съобрази налице ли са основания за позоваване на форсмажор - непредвидени обстоятелства и да се обмислят възможните последици за страните.

1.5. За измененията в други закони

Новите текстове не се приемат с временно действие, а ще останат в сила, за да действат при всяко последващо извънредно положение, обявено от Народното Събрание.

1.6. От кога действа и се прилага законът за извънредните мерки?

Законът в по-голямата си част влиза в сила с обратно действие - от 13.03. 2020 г.. Някои разпоредби влизат в сила от деня на обнародването на закона в Държавен вестник.

2. Въпроси, свързани с трудовите правоотношения:

2.1. За работата извън помещенията на работодателя

За разлика от досегашните разпоредби, съгласно които преминаване на надомна работа или работа от разстояние можеше да се договори с подписване на двустранно споразумение между работодателя и служителя, съгласно новите разпоредби, в случай на извънредно положение, работодателят има право да възложи надомна работа и работа от разстояние едностранно чрез издаване на заповед.

Разпоредбата ще бъде възпроизведена и в Кодекса на труда.

2.2. За принудителния отпуск, който работодателят има право да наложи

Съгласно новия чл. 7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение работодателите имат право да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на служителя и без негово съгласие.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби към новия закон, обаче, в Кодекса на труда се добавят нови членове, съгласно които, когато със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, работодателят има право да предостави „платения“ годишен отпуск на служителя и без негово съгласие. Видно е, че новият текст от Кодекса на труда допуска и предоставяне на целия отпуск, противно на чл.7 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Тук следва да се отбележи също, че новите разпоредби дават възможност да се преустанови работата на цялото предприятие, част от него и дори само на отделни служители.

Поставя се и въпросът дали такива служители биха били в престой съгласно „старите“ разпоредби на Кодекса на труда, които дават възможност на работодателя да освободи служителите по причини на престоя.

Допълнително към горното по новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение работодателите имат задължение при поискване да предоставят отпуск на служители, които се ползват от специална закрила съгласно закона.

2.3. За „цената“ на престоя

Нов член в Кодекса на труда постановява, че за времето на преустановяване на работата поради извънредното положение служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. То би било платимо от работодателя – в пълен размер до колкото такъв престой със сигурност не би бил по вина на служителя (в който случай служителят би загубил правото си на възнаграждение).

2.4. За подкрепата, предложена от държавата

Съгласно новия закон НОИ ще превежда 60% от размера на осигурителния доход за определени служители. За референтен месец се взима януари 2020г., а допълнителни критерии ще се определят в отделни актове. В случай, че работодателят не преведе пълния размер на трудовото възнаграждение на служителите, за които е получил горните средства, той ще следва да ги възстанови. Още от сега изглежда, че само ограничен кръг предприятия ще могат да се възползват от тази допълнителна подкрепа като трябва внимателно да обмислят стъпките си в кризисната ситуация, за да не загубят това си право.

Накратко

На 24 март 2020г. беше обнародван новият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

В следващите дни ще коментираме и други въпроси, които повдига законът, както и актовете, които се очаква да бъдат приети допълнително във връзка с прилагането му и измененията, които той въвежда.

Повече за тази статия

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банково и финансово право, реструктурирания и трудово право.

Related topics COVID-19 Law
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter