3 Време за четене 31 март 2020
how-do-the-provisions-of-article-3-of-the-state-of-emergency-measures-and-actions-act-affect-the-public-procurement-procedures

Последици за производствата по ЗОП, произтичащи от разпоредбите на чл. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение („Законът“)

Автори
Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

3 Време за четене 31 март 2020
Свързани теми Law

1. В чл.3, т.1 и т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение е предвидено, че от 13.03. 2020 г., до отмяната на извънредното положение, спират да текат процесуалните срокове за обжалване пред съд и „давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания“.

От текста на нормата изглежда, че законодателят е постановил генерално спиране на всички и всякакви давностни и преклузивни срокове, предвидени в нормативните актове, засягащи частноправните субекти, с изключение на изрично изключените от обхвата на разпоредбата срокове (по НК и ЗАНН).

2. В Закона са включени изрични норми, уреждащи някои специални случаи, свързани с приложението на ЗОП.

2.1. Чл. 13 от Закона дерогира действието на ЗОП за определени възлагания, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки и реализиране на спешните действия за предпазване и предвижда възможност за предоговаряне на сроковете за изпълнение на възложените поръчки при определени условия.

2.2. Същевременно § 12. от ПРЗ на Закона отлага задължението за прилагане новия ред за възлагане чрез електронна платформа за някои Възложители.

2.3. При обсъждането на Закона между първо и второ четене беше направено конкретно предложение за приемане и на текст, според който по време на извънредното положение „се спира откриването на обществени поръчки и конкурси за проект, а за откритите до влизането в сила на този закон сроковете спират да текат“, но то не беше прието.

2.4.1. Горното налага извод, че законодателят съзнателно не е дерогирал приложението на ЗОП, а само е изключил от приложното му поле конкретни видове поръчки, свързани непосредствено с епидемиологичните мерки, и е въвел особен ред за провеждане на процедурите по отношение на определен кръг възложители. Висящите процедури, са оставени да се развиват и е възможно да се стартират и провеждат нови процедури за обществени поръчки.

2.4.2. Прилагането на чл. 3 от Закона, обаче, не е изрично изключено по отношение на ЗОП така, както това е направено по отношение на други процедури, и поради това може да засегне, на един или друг етап, всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка, независимо дали започнала преди или по време на действието на Закона.

2.4.3. Така може да се стигне практически до спиране на процедурите. Такова спиране може да има например:

а) поради настъпване на конкретно предвиден в закона преклузивен срок за лице/кандидат/участник (например за искане за разяснение по чл. 33 от ЗОП или за представяне на писмена обосновка по чл. 72 от ЗОП), който няма да тече и поради това възможността на участниците в поръчката да упражнят правата си ще се проточи безкрайно, като възложителят няма да може да продължи процедурата, без да наруши правата на участниците, които не са били междувременно упражнени;

б) възможността за обжалване на решението за избор на изпълнител (при липса на постановено предварително изпълнение), за което също няма да тече срок, би преградила възможността за подписването на договори за възлагане с избраните изпълнители, и др.


3. Най-накрая, трябва да се има предвид, че не всички срокове в процедурите по възлагане на обществените поръчки се определят в ЗОП или правилника за прилагането му. Някои от тях се определят конкретно от съответният Възложител, с което се стига до още по-голяма неяснота, тъй като в чл. 3, т.2 от Закона е предвидено спиране само на сроковете, предвидени в „нормативните актове“.

4. При така създадената ситуация, трудно може да се гарантират правата и законните интереси на страните и установения правов ред за провеждане на процедури и възлагане на обществени поръчки, което е в противоречие с възприетите от държавата ни основни принципи на публичност и прозрачност при разходването на публични средства.

Накратко

Макар ЗОП да не е дерогиран със Закона, общата разпоредба на чл. 3 не позволява законосъобразното провеждане на уредените с него процедури. Наложителна е допълнителна уредба на отношенията, свързани с възлагането на обществени поръчки – било чрез изключване на прилагането на чл. 3, ал. 2 по отношение на ЗОП, било чрез по-конкретно уреждане на конфликтните ситуации, които създава прилагането на тази норма по отношение на обществените поръчки.

Повече за тази статия

Автори
Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Related topics Law
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter