Публикации

7 окт 2019 Sofia, BG

нови правила за задължително документиране на сделки със свързани лица

SOFIA, 16 August 2019. Пазарният характер на сделките със свързани лица в чужбина, надхвърлящи определени прагове на същественост, трябва да бъде документиран в досие за трансферно ценообразуване.

Контакт за пресата
Viktor Mitev

EY Bulgaria, N. Macedonia, Albania and Kosovo Partner, International Tax and Transaction Services

International tax enthusiast. Chartered Certified Accountant. Father. Snowboarding amateur. Innovation aficionado.

Свързани теми Tax
Пазарният характер на сделките със свързани лица в чужбина, надхвърлящи определени прагове на същественост, трябва да бъде документиран в досие за трансферно ценообразуване. Задължението се въвежда с последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс („ДОПК“), които бяха обнародвани в Държавен вестник на 13 август 2019 г., и ще е нов елемент на „годишното приключване“ за големите предприятия. То ще важи за трансакции, осъществени след 1 януари 2020 г.

Кои лица и сделки попадат в обхвата на новото изискване?

Според окончателния текст на закона, който беше приет на второ четене от Народното събрание в края на юли 2019 г., изготвянето на документация за трансферно ценообразуване с определено съдържание в определен срок е задължително само за местните данъкоплатци, които подлежат на облагане с корпоративен данък и отговарят на счетоводните критерии за голямо предприятие. Конкретните „количествени“ условия, на които според ДОПК следва да отговаря местно лице, за да не попадне в обхвата на новото задължение са:

  • Балансова стойност на активите, които към 31 декември на предходната година не надхвърлят 38 млн. лв., и
  • Нетни приходи от продажби към 31 декември на предходната година, които са по-малко от 76 млн. лв., или
  • Средна численост на персонала за отчетния период под 250 души.

Независимо от големината на предприятието, то няма да има задължение да изготвя документация за трансферно ценообразуване, ако извършва сделки със свързани лица единствено в страната.

Въпреки че са налице някои местни специфики, в основаната си част съдържанието на задължителната документация за трансферно ценообразуване е съобразено с европейските и международни стандарти, наложени от Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Двата елемента на документацията са:

  • Местно досие, което следва да бъде изготвено в срок до 31 март на годината, следващата отчетната година. Този срок може да бъде удължен до 30 септември, в случай на подаване на коригираща декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане. В местното досие следва да бъдат анализирани само сделки, чиито стойности през годината са надвишили определени прагове. За трансакции, чиито предмет е покупко-продажба на стоки, прагът е 400 хил. лв., а за всички останали той е 200 хил. лв. Изключение правят заемите, които следва да бъдат документирани, в случай че главницата им превишава 1 млн. лв., както и ако размерът на начислените лихви и другите финансови приходи или разходи е над 50 хил. лв.
  • Обобщено досие, с което местният данъкоплатец трябва да разполага, в случай че е част от международна група. Обобщеното досие трябва да е налично най-късно 12 месеца след срока за изготвяне на местното досие.

Документацията следва да бъде представяна на данъчната администрация при поискване, например в хода на данъчни ревизии и проверки, по време на процедури за прилагане на облекчения по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане. В случай на неспазване на задължителното изискване и/или липса на документация, може да бъде наложена глоба в размер до 0.5% от стойността на сделките, които е следвало да бъдат документирани. Ако лице не разполага с обобщено досие, може да бъде наказано със санкция в размер от 5 хил. лв. до 10 хил. лв.

Променя ли се нещо за останалите данъкоплатци?

Както стана ясно, изискването за изготвяне на задължителна документация за трансферно ценообразуване се въвежда само за някои от сделките със свързани лица на определена група предприятия. Това обаче не отменя задължението на всички данъкоплатци – независимо от техния размер, стойността и териториалния обхват на контролираните им трансакции, да отчитат финансовите, икономическите и търговските си взаимоотношения с останалите членове на групата, от която са част, в съответствие с принципа на независимите пазарни отношения. Всички сделки между свързани лица могат да бъдат обект на данъчен контрол и данъкоплатците носят тежестта да докажат на данъчните органи, че условията, при които те са осъществявани, не се различават от тези между независими лица.

С други думи, облекчението за дружествата, които остават под праговете, определени в ДОПК, се свежда до:

  • Елиминиране на риска от санкция, ако не разполагат с документация, която да отговаря на всички изисквания на ДОПК
  • Възможност за по-гъвкав подход при формата на анализа на пазарния характер на сделките (напр. може да не се съобразят с изискването за ежегодно актуализиране на документацията, както и с крайния срок за изготвяне).

Важно е да отбележим, че в последните години трансферното ценообразуване се превърна в един от приоритетите в работата на българската данъчна администрация. Още повече, тази законодателна промяна е естествено продължение на въведената преди две години задължителна отчетност по държави на големите групи. Тук фокусът, обаче, е изключително местен. Вместо да дава информация как групата, като цяло, разпределя по света печалбите и ресурсите, генериращи ги, местното досие ще трябва да доказва конкретно, че печалбите в България са правилно определени, що се отнася до влиянието на сделките със свързани лица.

От страна на Националната агенция за приходите се наблюдава последователна политика за развитие на административен капацитет в тази сфера и фокус върху ценообразуването и рентабилността на дружествата, обект на проверки и ревизионни производства.

-ends-

Notes to Editors

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation is available via ey.com/privacy. For more information about our organization, please visit ey.com.

This news release has been issued by EYGM Limited, a member of the global EY organization that also does not provide any services to clients.

About EY’s Global Power & Utilities Sector

In a world of uncertainty, changing regulatory frameworks and environmental challenges, utility companies need to maintain a secure and reliable supply, while anticipating change and reacting to it quickly. EY’s Global Power & Utilities Sector brings together a worldwide team of professionals to help you succeed — a team with deep technical experience in providing assurance, tax, transaction and advisory services. The Sector team works to anticipate market trends, identify their implications and develop points of view on relevant sector issues. Ultimately, this team enables us to help you meet your goals and compete more effectively.

For more information, please visit ey.com/powerandutilities.