Публикации

23 юли 2020 Sofia, BG

Провеждане на специфични обучения за служителите на Ърнст и Янг България ЕООД, съфинансирани от ОП „Развитите на човешките ресурси“

Постигане на конкурентна икономика и насърчаване на кариерното развитие чрез „учене през целия живот“ в Ърнст и Янг България ЕООД“.

Контакт за пресата
EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

Свързани теми Tax
Ernst and Young Ltd is organising specific trainings for their employees co-financed together with the Human Development Resources Program

Ърнст и Янг България ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0391 „Постигане на конкурентна икономика и насърчаване на кариерното развитие чрез „учене през целия живот“ в Ърнст и Янг България ЕООД“.

Проектът е съфинансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на квалификацията на служителите на Ърнст и Янг България ЕООД, чрез придобиване на специфични знания и умения в областта на данъчното консултиране и международните счетоводни стандарти, необходими за изпълнение на професионалните им задължения и предоставяне на висококачествени услуги. Специфичните цели, които ще бъдат постигнати чрез предвидените в проекта дейности и ще допринесат за постигане на общата цел, са:

  • Развиване на актуални знания и умения на целевата група чрез специфични обучения в областта на международните счетоводни стандарти, данъци и одит процедури;
  • Поддържане високо ниво на компетенциите и на качеството на предоставяните услуги;
  • Осигуряване на възможности за професионално развитие на служителите.

В резултат от изпълнение на проекта се очаква повишаване на знанията и специфичните умения на служителите, високо ниво на мотивацията и стимулиране на техния принос към добавената стойност на услугите, което от своя страна ще създаде предпоставки за професионално, кариерно и личностно развитие.

Накратко:

Проект BG05M9OP001-1.057-0391 „Постигане на конкурентна икономика и насърчаване на кариерното развитие чрез „учене през целия живот“ в Ърнст и Янг България ЕООД“

  • Обща стойност на проекта: 182 155 лв.
  • Европейско съфинансиране: 77 415,88 лв. (85%)
  • Национално съфинансиране: 13 661,62лв. (15%)
  • Съфинансиране от бенефициента: 91 077.50 лв.
  • Срок за изпълнение: 18 месеца
  • Начало на проекта: 1 февруари 2020 г.
  • Край на проекта: 2 октомври 2021 г.