Публикации

23 юли 2020 Sofia, BG

Ърнст и Янг Одит ООД ще организира специфични обучения за своите служители, съфинансирани от ОП „Развитите на човешките ресурси“

Специфични обучения за продължаващо развитие и основана на знанието икономика в Ърнст и Янг Одит ООД

Контакт за пресата
EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

Свързани теми Assurance
Ernst and Young Ltd is organising specific trainings for their employees co-financed together with the Human Development Resources Program

Ърнст и Янг Одит ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0390 „Специфични обучения за продължаващо развитие и основана на знанието икономика в Ърнст и Янг Одит ООД“. Проектът е съфинансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Общата цел на проекта е повишаване на специфичните знания и умения на служителите на Ърнст и Янг Одит ООД, което ще насърчи професионалното развитите в Дружеството, ще повиши нивото на мотивация и качеството на предоставяните услуги.

Следните специфични цели ще допринесат за постигане на общата цел на проекта:

 • Придобиване на специфични уменията в сферата на международните финанси и счетоводство, което ще допринесе за изграждането на необходимите професионални качества за професията одитор.
 • Повишаване на квалификацията на служителите, което ще спомогне за справяне с предизвикателства, като непрекъснато променящите се изискванията на пазара на труда и динамично развиващия се бизнес.
 • Насърчаване и поддържане на качествена трудова заетост, стабилна работна среда базирана на знанието, водеща до висококвалифициран труд и конкурентоспособност.

В резултат от реализирането на проекта, служителите на Ърнст и Янг Одит ще усъвършенстват уменията си необходими за изпълнение на ежедневните задължения, произтичащи от заеманите от тях работни позиции. Също така, участието в планираните специфични обучения ще повиши нивото на мотивация у служителите, ще създаде чувство на съпричастност, ще стимулира участието и техния принос в дейностите на Дружеството.


Накратко:

 • Проект BG05M9OP001-1.057-0390 „Специфични обучения за продължаващо развитие и основана на знанието икономика в Ърнст и Янг Одит ООД“
 • Обща стойност на проекта: 187 762,00
 • Европейско съфинансиране: 79 798,85 (85%)
 • Национално съфинансиране: 14 082,15 лв. (15%)
 • Съфинансиране от бенефициента: 93 881 лв.
 • Срок за изпълнение: 18 месеца
 • Начало на проекта: 15 март 2020 г.
 • Край на проекта: 16 ноември 2021 г.