Ефекти от транспонирането на Директивата за изменение на Директива относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги в България

10 Време за четене 23 фев 2021
Автори
Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

10 Време за четене 23 фев 2021

Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (1) бе съвсем скоро изменена, за да отрази необходимите промени, наложени от Директивата за изменение2. Директивата влезе в сила в и трябваше да бъде транспортирана в националните законодателства до 30-ти юли 2020 г., но беше официално имплементирана в България считано от 25-ти януари 2021 година.

Основните промени са:
 
  • Максимален период на командироване със срок от 18 месеца, като първоначалното командироване продължава до 12 месеца, с възможност за удължаване с до 6 месеца. Ако командироването продължи и след края на този период, трудовото законодателство на приемащата държава ще се прилага изцяло за командирования работник, с изключение на сключването, прекратяването на трудово правоотношение и пенсионните фондове по професионални схеми.

  • Всички задължителни елементи на възнаграждението съгласно законодателството на приемащата държава се вземат предвид при определяне на възнаграждението на командирования, вместо досега приложимите „минимални ставки за плащане“. Основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения включват всички елементи на брутната работна заплата. Пътни, дневни и квартирни пари не се вземат предвид.

  • Всички добавки, платени в съответствие с националното законодателство, колективните трудови договори и арбитражни решения, обявени за общоприложими в изпращащата и приемащата държава, също се вземат предвид.

  • Пътни, дневни и квартирни пари са изрично добавени към условията, от които командированият служител може да се възползва в случаите на работа извън населеното място, към което първоначално е командирован или изпратен.

  • По-благоприятно третиране (по законодателството на изпращащата или приемащата държава) следва да бъде осигурено при предоставяне на настаняване в приемащата държава от страна на работодателя.

  • Подобно на работодателите и агенциите за временна заетост ще следва да уговарят с допълнително писмено споразумение условията на труд, приложими за работниците, както ако са назначени за същата работа в приемащата държава-членка.

Новите правила за командироване и изпращане на работници се прилагат и за командировки, започнали преди имплементирането на Директивата в българското законодателство. Поради това, текущите дългосрочни командировки могат да представляват риск от допълнителни разходи и потенциални санкции от властите.

EY Bulgaria силно препоръчва на компаниите да преразгледат и актуализират своите политики и практики за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, възможно най-скоро


 
(1) НАРЕДБА за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, приета с ПМС № 382 от 29.12.2016 г.
 
(2)  Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28-ми юни 2018 г., за изменение на Директива 96/71 / ЕО относно командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

В резюме - Накратко ?

Повече за тази статия

Автори
Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.