Публикации

22 окт 2021 , 12:00

Проекти на промени в данъчните закони

The Ministry of Finance has published for public consultation proposal for changes in three tax laws. The amendments aim to implement the requirements of a number of European directives, the provisions of which our country has to transpose by the end of 2021, as well as to bring it in line with the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU), established on Bulgarian preliminary rulings.

Контакти за пресата
Милен Райков

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово Адвокат, CIPP/ E

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.

Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.

Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане предложения за промени в три данъчни закона. С измененията се предвижда в нашето данъчно законодателство да се въведат изискванията както на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябва да транспонира до края на 2021 година, така и то да се приведе в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), създадена по български преюдициални запитвания.


По-долу представяме кратко обобщение на предложените промени.

В закон за данък върху добавената стойност

В Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

______________________

В Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

 • Може би най-значимата промяна е свързана с възможността за коригиране на погрешно фактуриран ДДС, включително при влязъл в сила ревизионен акт. Липсата на подобна възможност до момента на практика води в много случаи до двойно облагане на една и съща доставка на стока или услуга.

Ако текстовете на новите разпоредби бъдат приети, след 31 декември 2021 лицата, на които е доначислен ДДС или е отказан данъчен кредит, ще имат още една възможност за защита и намаляване на негативните последици.

 • Във връзка с електронна търговия се прецизират текстовете на разпоредби, свързани с прилагането на режими извън Съюза, в Съюза и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.
 • Предвижда освобождаване от ДДС на вноса на стоки, предназначени за дарение и справяне с последствията от COVID-19, от Европейската комисия или агенция и орган, създадени по силата на правото на ЕС. Местните покупки на подобни стоки и услуги пък следва да се облагат с нулева ставка на данъка.
 • Предлага се удължаване на срока, до който може да се прилага намалената ставка от 9% за някои стоки и услуги (например книги, стоки, предназначени за бебета и др.). Вместо до края на годината намалената ставка ще може да бъде прилагана до прекратяване на извънредната епидемична обстановка, което налага внимателно следене на свързаните срокове, но открива и възможности за планиране на ефективността на продажбите.
 • Въвежда се освобождаване от ДДС при внос на стоки от въоръжените сили на държави-членки на ЕС, предназначени за ползване от тях или придружаващия ги цивилен персонал, когато силите участват в отбранителни дейности в рамките на общата политика за сигурност на ЕС. Местните покупки на такива стоки и услуги се предвижда да са облагаеми с нулева ставка на данъка.
 • От 1 януари 2022 г. специфичните правила за облагане на ваучери в ЗДДС следва да се прилагат и по отношение на ваучерите за храна.
 • Предвижда се ново основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС, а именно заличаването на клон на чуждестранно юридическо лице.
 • Във връзка с търговията със стоки след Брекзит се предлага редакционна промяна относно доставките от или до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.  


В Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

 • Предлага се при изпълнение на специфични условия приравняване на определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които са извън обхвата на данъчно задължените лица, посочени в сега действащия ЗКПО, на данъчно задължени лица.
 • Въвежда се пояснение кои разходи, приходи, печалби и загуби във връзка с договори за продажба с обратен лизинг се признават за данъчни цели.   


В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

 • Предвижда се специален режим на движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга членка с търговска цел. В тази връзка предложените изменения въвеждат опростяване и актуализиране на акцизни процедури.

 • Предлага се в случай на частична загуба поради естеството на стоките да не се дължи акциз, когато размерът на загубите е в рамките на общите прагове за частична загуба определени с акт на Европейската комисия.

 • Очаква се актуализиране на определенията, използвани за описание на алкохолните продукти.

 • Предлага се да се позволи използването на режим външен транзит след режим износ.

 • Предвижда се освобождаване от акциз на стоките, използвани от въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, или за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава.