5 Време за четене 11 фев 2020
the-time-is-running-out-to-update-your-internal-aml-rules

Срокът за актуализиране на вътрешните правила по ЗМИП започна да тече

От Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

5 Време за четене 11 фев 2020

С цел анализ на рисковете от изпиране на пари / финансиране на тероризма и в съответствие с новите правила за борба с изпирането на пари, България изготви първата си Национална оценка на риска (НОР).

На 9 януари Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) публикува резюме на НОР на своя уебсайт. От тази дата задължените субекти, в това число кредитни институции, банки, животозастрахователни компании, инвестиционни посредници, ФинТех компании, търговци на едро и други правни субекти1, разполагат с 6 месеца за да приведат вътрешните си политики, процедури и контроли в съответствие със Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), който въвежда изискванията на Четвърта и Пета директива на ЕС.

Резултатите от НОР бяха дългоочаквани от задължените субекти, тъй като, от една страна, служат за основа на индивидуалните оценки на риска, които задължените лица са длъжни да изготвят. От друга страна, приемането на НОР означава, че задължените субекти, които все още не са актуализирали новите си вътрешни политики, процедури и контроли и индивидуални оценки на риска, трябва да го направят своевременно.

Шестмесечният срок може да се окаже недостатъчен, за да се осигури съответствие със законовите изисквания особено предвид сложностите при изготвяне на индивидуалните оценки на риска от задължените лица.

Добрата новина е, че част от административната тежест за задължените лица е намалена, тъй като задълженията за изпращане на вътрешните правила и плановете за обучение до ДАНС бяха отменени.

Въпреки това, в случай че вътрешните политики, процедури и контроли не бъдат актуализирани / приети в рамките на шестмесечния срок, задължените лица могат да подлежат на съществени санкции, включително за повторни нарушения, които в зависимост от сектора и вида на задълженото лице биха могли да достигнат дори 10% от годишния му оборот.

Неотдавнашното приемане на Шеста директива се очаква да постави бизнеса пред нови предизвикателства по отношение осигуряване на съответствие с новите изисквания, които ще бъдат въведени. Държавите-членки са длъжни да транспонират директивата в националното законодателство до декември 2020 г. Новата директива допълва разпоредбите за борба с изпирането на пари, включително като разширява обема на отговорността, която юридическите лица носят за дейности, свързани с изпирането на пари. Те могат да бъдат обект на редица санкции и принудителни мерки, в това число забрана за извършване на определени дейности, принудителна ликвидация и други.

1 За пълния списък на задължените по ЗМИП лица вижте чл. 4 от ЗМИП.

Накратко

За повече информация относно предизвикателствата, които правилата за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма поставят пред Вашия бизнес и потенциалните действия и средства за постигане на съответствие, моля, свържете се с адв. Ирина Янева, CIPP / E, Мениджър, или адв. Светлин Адриянов, Асоцииран съдружник.

Повече за тази статия

От Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.