15 Време за четене 7 яну 2021
Социално осигуряване и облагане на доходите на физическите лица за 2021 г.

Социално осигуряване и облагане на доходите на физическите лица за 2021 г.

Автори
Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Милена Благоева, ACCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.

15 Време за четене 7 яну 2021
Свързани теми Tax compliance

Осигурителен доход

От 1 януари 2021 г. минималната работна заплата, както и минималният месечен размер на осигурителния доход се увеличават на 650 лв. Запазва се максималният размер на осигурителния доход от 3,000 лв.

Осигурителен доход

2020 г.

2021 г.

Минимална работна заплата

610 лв.

650 лв.

Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица

610 лв.

650 лв.

Максимален осигурителен доход

3,000 лв.

3,000 лв.

Увеличават се и здравноосигурителните вноски за неплатен отпуск и за временна нетрудоспособност, бременност и раждане, и отглеждане на малко дете, които се определят върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

Осигурителен доход за определяне на здравноосигурителни вноски

2020 г.

2021 г.

За лицата в неплатен отпуск (*)

305 лв.

325 лв.

За лицата в отпуск поради временна нетрудоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете

610 лв.

650 лв.

(*) Вноската се определя върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Осигурителни вноски

Запазват се размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО, ДЗПО и здравноосигурителните вноски. Общият размер на осигурителните вноски за 2021 г. е 32.3% плюс процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” и се разпределя, както следва:

Държавно обществено и здравно осигуряване за служители, III-та категория труд, осигурени за всички осигурителни рискове за 2021 г.

Фондове

Обща осигурителна вноска (%)

За сметка на работодателя

За сметка на работника

Държавно обществено осигуряване (ДОО), Допълнително задължително обществено осигуряване (ДЗПО)

24.3% +

Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*)

13.72% +

Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*)

10.58%

Здравно осигуряване

8%

4.8%

3.2%

Общо

32.3% +

Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*)

18.52% +

Процент за фонд „Трудова злополука и професионална болест” (*)

13.78%

(*) Процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест” варира от 0.4% до 1.1% в зависимост от групата на основните икономически дейности, в която попада предприятието по Националния класификатор за икономическите дейности.

През 2021 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, както беше и за 2020 г.

Обезщетения, изплащани от Държавното обществено осигуряване

Обезщетения за временна нетрудоспособност

Запазва се режимът за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност. И през 2021 г. обезщетението за първите 3 дни от временната нетрудоспособност ще бъде за сметка на осигурителите и ще се изплаща в размер на 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, през който е настъпила неработоспособността.

Обезщетения за отглеждане на малко дете

Oбезщетението за отглеждане на малко дете от 1 до 2 годишна възраст през 2021 г. ще бъде 380 лв. на месец.

Обезщетения за безработица

От 1 януари 2021 г. дневният минимален размер на обезщетението за 

безработица ще бъде

12 лв., а дневният максимален размер се запазва на 74.29 лв.

Еднократна помощ при смърт на осигурено лице

Размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице през 2021 г. ще бъде 540 лв.

Важни промени в трудовото и осигурителното законодателство в сила от 2021 г.

Допълнително възнаграждение за нощен труд

От 1 януари 2021 г. допълнителното възнаграждение за положен нощен труд вече ще бъде обвързвано с минималната работна заплата (МРЗ) и става 0,15% от МРЗ за всеки отработен нощен час или за част от него.
Неплатен отпуск, ползван през 2021 г.

Неплатеният отпуск по инициатива на служителя (чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда) до 60 работни дни, ползван през 2021 г., ще се зачита за трудов стаж.

През 2021 г. ползваният неплатен отпуск до 60 работни дни ще се зачита за осигурителен стаж, както беше и през 2020 г.

Спиране на изплащането на обезщетения от ДОО

Въвежда се срок за спиране на изплащането на обезщетение за временна нетрудоспособност, трудова злополука, бременност и раждане, и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, когато възникне необходимост от извършване на проверка от НОИ или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението – до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 2021 г.

Данъчни облекчения за деца

Значително се увеличават данъчните облекчения за деца за доходите, придобити през 2021 г.

Размерът на сумите, които физическите лица, имащи право на данъчно облекчение за деца, ще приспадат от годишната данъчна основа се увеличават, както следва

Размер на сумите, които се приспадат от годишната данъчна основа

2020 г.

2021 г.

Едно дете

200 лв.

4,500 лв.

Две деца

400 лв.

9,000 лв.

Три и повече деца

600 лв.

13,500 лв.

Деца с увреждания

2,000 лв.

9,000 лв.

Данъчно облекчение във връзка с ремонт и подобрения

Въвежда се ново данъчно облекчение за физическите лица, които ще могат да приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2,000 лв. Данъчното облекчение ще може да се прилага за доходи, придобити през 2021 г.

Три важни срока за работодатели, осигурители и физически лица през 2021 г.

31 януари 2021 г.

 • Отчитане на положения през 2020 г. извънреден труд пред Главна инспекцията по труда (ГИТ);
 • Изчисляване на годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения, придобити през 2020 г., от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение;
 • Писмено уведомяване на служителите за размера на платения годишен отпуск, който имат право да ползват през календарната 2021 година, включително отложения или неизползван отпуск от предходни календарни години;

28 февруари 2021 г.

 • Подаване на справките по член 73 ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през 2020 г. доходи на физически лица;

30 април 2021 г.

 • Годишна декларация за 2020 г. за условията на труд по чл. 15, ал. 1 от Закона за безопасни условия на труд (ЗБУТ) от работодателите, които имат наети лица по трудови и служебни правоотношения. В случай че няма промяна в декларираните обстоятелства, декларация не се дължи;
 • Подаване на справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през 2020 г. в полза на чуждестранни физически лица;
 • Подаване на годишна данъчна декларация от физическите лица за доходи придобити през 2020 г. и плащане на дължимия данък. При подаване до 31 март 2021 г. лицата имат право на 5% отстъпка от данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв.;

През 2021 г. няма да има промяна в основните срокове, свързани с пейрол и HR администрация:

 • Срокът за регистрация на трудови договори остава до 3 календарни дни от датата на сключване/ промяната им.
 • Срокът за регистриране на прекратяване на трудови договори остава до 7 календарни дни от датата на прекратяване.
 • Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация образец 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ са дължими до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, като при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – подаването става до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението, както и досега.

Пейрол практиката на EY Bulgaria има богат опит в предоставянето на услуги за обработка на трудови възнаграждения и HR администрация за голям портфейл от мултинационални и местни компании. Нашите консултантски екипи предоставят всеобхватен съвет по социално-осигурителни, трудово-правни и данъчни казуси, свързани с възнагражденията на персонала.

Накратко

Това беше кратък преглед на Социално осигуряване и облагане на доходите на физическите лица за 2021 г.

Повече за тази статия

Автори
Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Милена Благоева, ACCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.

Related topics Tax compliance
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter