2 Време за четене 27 юни 2023
Bridge Under Bridge

Предизвикателства пред мултинационалните компании в България, които водят счетоводството си в глобални центрове за споделени услуги

От Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

2 Време за четене 27 юни 2023
Изискванията за счетоводна отчетност и приложимите данъчни регулации създават важни предизвикателства за дъщерните дружества на международни групи в България, в случаите в които процесите по счетоводство са централизирани в глобални центрове за споделени услуги.

Специфики на местното законодателство

В България дъщерните дружества на мултинационални компании следва да отговарят на местните счетоводни правила и данъчните регулации.

  • Дружествата следва да водят счетоводство за всички бизнес транзакции, които водят до промени в имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред;
  • Софтуерната система за водене на счетоводството трябва да отговаря на изискванията на българския счетоводен закон;
  • Данните и отчетите, обработвани от този софтуер, трябва да са на български език;
  • Счетоводните документи трябва да се съставят на български език и да се изразяват в българска валута (лева).

Предизвикателства, свързани с глобализацията на финансовите функции

Глобализацията на финансовите функции на мултинационални компании доведе до създаването на центрове за споделени услуги в други държави като Далечния изток, Полша и Румъния. Процесите по счетоводство и съставяне на финансови отчети за много от българските дъщерни дружества са централизирани в такива центрове за споделени услуги, които мултинационалните компании оперират в други държави.

В редица случаи счетоводните системи и процеси, оперирани централизирано в други държави, не отговарят на изискванията на българското законодателство. Например, центровете за споделени услуги в друга държава обичайно водят счетоводство на чужд език и в друга отчетна валута. Както споменахме, Законът за счетоводството поставя по-горните изисквания към пълната счетоводна отчетност на българските дружества, а не само към финансовия отчет. Затова не би било достатъчно на периодична база да се превеждат на български език само финансовите отчети или оборотни ведомости на българско дъщерно дружество, което е обслужвано от център за споделени услуги в друга държава.

Потенциални санкции и други последствия

Нарушенията на местните изисквания, които водят до осъществяването или допускане на осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство, като това е довело до избягване на установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, подлежат на глоби за компанията и нейните законни представители, както и могат да доведат до наказателна отговорност. Тук следва да се има предвид, че големи размери означава суми над 3,000 лв., така че праговете са доста ниски. Освен това спазването на местните регулации и правила е от съществено значение за поддържането на добра репутация на пазара и предотвратяването на правни последствия.

Как EY може да помогне?

Като една от най-големите професионални фирми за счетоводни услуги в страната, EY разполага с решения за ефективно изготвяне на българското счетоводство на дружествата въз основа на счетоводните записи, които се поддържат от центровете за споделени услуги. Такъв подход включва периодични равнения на местните и корпоративните счетоводни записи на компанията. В много случаи счетоводното обслужване на българското дружество е комбинирано с други услуги за данъчно деклариране, пейрол за служителите, отчетност пред различни регулаторни органи. По този начин дъщерните дружества на мултинационални групи получават комплексна услуга, както и възможност за своевременно следене на промените в регулациите, които засягат бизнеса им в България.

Накратко

За повече информация, можете да се свържете с:

Найден Костадинов, FCCA, ДЕС

Съдружник, Лидер Данъци в EY за България, С. Македония, Албания и Косово

Naiden.Kostadinov@bg.ey.com

Повече за тази статия

От Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.