3 Време за четене 13 юни 2023
Windmills on field against cloudy sky

Нови европейски законодателни актове относно Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) и Схемата за търговия с емисии (ETS)

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria

3 Време за четене 13 юни 2023

Резюме 

На 16 май 2023 г. в Официален вестник на Европейския съюз са публикувани Регламент (ЕС) 2023/956 за създаване на Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите („Carbon Border Adjustment Mechanism” или “CBAM”) и Директива (ЕС) 2023/959 относно промени в схемата за търговия с емисии на ЕС („Emission Trading Scheme” или “ETS”). И двата акта представляват съществена част от законодателния пакет "Подготвени за цел 55", насочен към намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. и постигане на пълна неутралност по отношение на климата в Европа до 2050 г.

Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)

Основната цел на CBAM е предотвратяване "изтичането на въглеродни емисии" от ЕС към трети държави с по-ниски екологични стандарти. Въпросната цел следва да бъде постигната чрез постепенно въвеждане на въглероден данък за специфични стоки, внасяни в Европейския съюз. По този начин ще се гарантира данъчно облагане на включените въглеродни емисии аналогично на понастоящем прилаганото за "местни" европейски стоки по схемата за търговия с емисии.

В рамките на преходен период от 1 октомври 2023 г. до 31 декември 2025 г. засегнатите предприятия и вносители ще имат единствено тримесечни задължения за отчитане на емисиите по отношение на внасяните стоки. Важно е да се има предвид, че от януари 2023 г. европейските вносители следва да имат статут на "одобрени декларатори," за да извършват внос на стоки в обхвата на CBAM.  

От 2026 г. вносителите в ЕС ще бъдат задължени да купуват CBAM сертификати. Заплащането ще се извършва чрез закупуване и последващото отстъпване на въпросните сертификати, чиито цени ще се базират на средни седмични стойности на търговете за търговия с емисии.

Списъкът на стоките в обхвата на CBAM е значително разширен в сравнение с първоначалния проект и понастоящем обхваща:

 • Каолин и каолинови глини
 • Цимент и производни продукти
 • Торове
 • Железни руди и концентрати
 • Изделия от желязо и стомана, включително такива „надолу“ по веригата (винтове, болтове, гайки)
 • Алуминиеви конструкции
 • Жици, кабели, плетени ленти и други артикули от алуминий
 • Водород
 • Електрическа енергия.

CBAM няма да се прилага за стоки с произход от Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария, както и за пратки със стойности до 150 евро.

Важно е да се отбележи, че допълнителни аспекти по прилагането на CBAM (като изчисляването на съпътстващите емисии), ще бъдат предмет на отделни законодателни актове за изпълнение, които се очаква да бъдат публикувани през 2023 г.

Схема за търговия с емисии (ETS)

Съществено развитие по отношение на схемата е предвиденото постепенно премахване на безплатните на квоти за въглеродни емисии, които понастоящем се предоставят на европейски производители. Това намаление впоследствие ще увеличи производствените разходи за производителите освен ако същите не внедрят промени в настоящите си производствени модели.

Промените предвиждат поетапно премахване на безплатните квоти в следното процентно съотношение:

Година

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Процент

2.5%

5%

10%

22.5%

48.5%

61%

73.5%

86%

100%

Други изменения включват разширяването на обхвата на ETS по отношение на секторите на въздухоплаване и корабоплаване и въвеждането на нова схема ETS II обхващаща горива за транспорт и отопление.

Въздействие върху бизнеса

CBAM и промените в ETS ще засегнат както европейските бизнеси, така и тези от трети страни. Сред възможните стъпки, които могат да предприемат българските предприятия са:

 • Въвеждане на модел за вътрешно администриране на режимите
 • Оценка дали и кои внасяни от трети страни стоки попадат в обхвата на CBAM
 • Анализ на новите изискванията за отчетност (като извършване на оценка относно необходимите данни за емисиите и въглероден отпечатък към момента на производство извън ЕС)
 • Оценка на текущите вериги доставки
 • Мониторинг на очакваните нови законодателни промени като актове по прилагане на CBAM.

Накратко

За повече информация можете да се свържете с:

Милен Райков
Съдружник
Данъци / Право
Milen.Raikov@bg.ey.com

Михаил Калъпчиев
Мениджър
Глобална търговия
Mihail.Kalapchiev@bg.ey.com

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Михаил Калъпчиев

Мениджър, Косвени данъци / Международна търговия, EY Bulgaria