10 Време за четене 13 апр 2020
on-some-procedural-time-limits-and-obligations-after-the-amendment

Относно някои процесуални срокове и задължения, след измененията в Закона за извънредните мерки и действия по време на извънредното положение

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Милен Райков

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово Адвокат, CIPP/ E

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

10 Време за четене 13 апр 2020
Свързани теми Law

1. За съдебните и давностните срокове

С прецизирането на текста на чл. 3, т.1 от Закона за извънредните мерки и действия по време на извънредното положение („Законът“) се потвърди, че процесуалните срокове по повечето съдебни, арбитражни и изпълнителни производства няма да текат по време на извънредното положение, но се предвидиха изрични изключения със специално приложение към закона (по НПК, АПК, ГПК, ДОПК, ЗОП, ЗК и други).

В резултат на това ще продължат производства, които могат да се разглеждат в закрити заседания, а за тези за които се изисква провеждането на открито заседание, се предвижда дистанционно (виртуално) разглеждане на други като делата по реда на ЗОП например.
Изменена е и редакцията на т. 2 от чл.3 от Закона, който до сега предвиждаше генерално спиране на всички и всякакви давностни и преклузивни срокове, предвидени в нормативните актове, с изключение на сроковете по НК и ЗАНН. Сега е предвидено спирането само на „давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права“ на частноправните субекти, следователно вече останалите срокове, предвидени в нормативни актове не са спрени.

2. За указанията от административните органи

С отмяната на чл. 3, т. 3 от Закона е предвидено сроковете за изпълнение на указания, въпреки, че бяха спрени с текста на Закона, приет на 20.03.2020, да продължат да текат. С оглед на това препоръчваме спешна проверка за изтичащите след изменението срокове, за да не се стигне до пропускането им и произтичащите от това негативни последици за бизнеса (постановяването на откази от Търговския регистър, прекратяване на инициирани административни процедури и др.).

3. За сроковете в някои производства и в административните актове

Остава в сила правилото, че срокове на срочните административни актове и сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти се удължават с един месец, след отмяната на извънредното положение.
Създадена е обаче нова ал. 2 на чл.4, с която се въвеждат изключения за някои производства – тези свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията.
Принципната воля на законодателя изглежда е да освободи хода на обществените поръчки и концесиите, но отново се наблюдава неяснота в терминологията, доколкото в текста се говори общо за „производства“, а не за процедури. Например в ЗОП като производства са дефинирани тези по обжалване, а подборът на изпълнители е дефиниран като „процедура“. Въпреки това, доколкото в списъка на съдебните производства, които не се спират се говори за „дела по Закона за обществените поръчки“ например, а в новата алинея като изключение за спирането са посочени „производства по възлагане на обществени поръчки“, а не производства по ЗОП, може да се приеме, че законодателят има предвид процедурите по ЗОП да продължат, а не само производствата по обжалването им. Може да се очаква АОП и КЗК да дадат становище в тази връзка.

4. За последиците от неплащане в условията на извънредното положение

Както посочихме в първия си коментар на закона, разпоредбата на чл. 6 от Закона, относно последиците от неизпълнение на задължения за плащания, беше обсъждана от народните представители в контекста на банковите кредити, договорите за лизинг и т.н. и очаквахме прецизиране на текста в тази връзка. След изменението на текста е прецизирано и ясно се ограничава мярката до плащания по финансирания, от банки и финансови институции и съответно последиците от това не изпълнение. Допълнително по-ясно се посочва, че забавата трябва да е по време на извънредното положение, а не предхождаща например. Не се казва нищо обаче за евентуалните неизпълнения по всякакви други правоотношения за времето от 13.03.2020 до влизането в сила на това изменение. Следователно, изглежда, че в периода до обнародване на ЗИД в ДВ няма да има основание за начисляване на лихви и неустойки за никакви забавени плащания.

5. За продължаването сроковете във връзка с отменените/изменените текстове на чл. 3 и чл.4 от Закона

Доколкото част от сроковете по чл. 3 (т.1, т.2 и отменената т.3) и чл.4 от Закона са били спрени да текат съгласно действащия преди промяната Закон, а с изменението се предвижда продължаването им, те ще продължат да текат след изтичането на 7 дни от датата на обнародване на ЗИД в ДВ (§12). Следователно предприятията разполагат с този седемдневен срок, за да съобразят действията си с продължаващите срокове.

6. Срокове в данъчните производства:

6.1. Срокове за деклариране и плащане на данъци

Запазват се промените в сроковете за деклариране и плащане на данъчни задължения. Срокът за подаване на годишни данъчни декларации от дружествата е удължен до 30 юни 2020 г., като до същата дата е удължен срокът за подаване на декларации само от някои физически лица.

6.2. Срокове за обжалване на данъчни актове и изпълнение на указания от данъчните органи

Запазва се и спирането на процесуалните срокове по съдебни производства, но са предвидени нови изключения, които се отразяват и на данъчните производства. Не спират да текат сроковете за обжалване на определения и разпореждания на съдилищата, както и сроковете във връзка със спиране на изпълнението на ревизионен акт от съда.

Не спират сроковете за обжалване на ревизионни актове по административен ред, като те следва да се обжалват в законоустановените срокове за това. Същото се отнася и за обжалването на наказателните постановления, издадени от приходната администрация.

Отпада спирането на сроковете за изпълнение на указания на данъчните органи.

6.3. Давностни срокове в данъчните производства

Спират да текат давностните сроковете по Закона за административните нарушения и наказания, т.е. данъчните органи не са обвързани със срокове за издаване на актове за установяване на административни нарушения по време на извънредното положение. Спирането на останалите давностни срокове за данъчни задължения остава непроменено

Следващи стъпки:

  • Всички срокове следва да се следят и преизчисляват индивидуално 
  • Адресите за кореспонденция трябва да се проверяват редовно за получени съобщения
  • Всички актуални мерки и действия във връзка с извънредното положение да се вземат предвид навреме
     

Накратко

Очаквайте в следващите дни допълнителните ни коментари във връзка с конкретни процедури и производства.

Повече за тази статия

Автори
Светлин Адриянов

Асоцииран съдружник, ръководител на правната практика за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Милен Райков

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово Адвокат, CIPP/ E

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Related topics Law
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter