5 Време за четене 2 авг 2023
Ai Yerweng Skywalk, the longest skywalk in Southeast Asia

Данъчни новини: Промени в данъчното законодателство

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.

5 Време за четене 2 авг 2023

През изминалата седмица със закона за Държавния бюджет за 2023 бяха обнародвани и промени в данъчните закони.

По-долу представяме кратко обобщение: 

 • Целеви вноски за електрическа енергия

  Задължението за деклариране и заплащане на целеви вноски към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от производители и търговци на електрическа енергия остава в сила за цялата 2023. При въвеждането на това задължение в края на миналата година се очакваше то да се прилага до 30 юни 2023. Стойностите за определяне на тавана на приходите трябва да бъдат допълнително определени (с акт на Министерски съвет). 

 • В Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

  • Доразвиват се правилата за намаляване на данъчната основа при несъбираемо вземане и по-конкретно относно установяването дали получателят по доставката е упражнил право на данъчен кредит.
  • Въвежда се ново задължение към регистрираните по ЗДДС лица, които са предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, за деклариране на касови наличности. Накратко:
   • Задължението ще възниква, когато в края на календарно три-месечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв.;
   • Информацията ще се подава в декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
   • Срокът за деклариране е до края на месеца, следващ съответното тримесечие.
   • Първият период за деклариране е третото тримесечие на 2023, който е удължен до 14 ноември 2023 г.
 • В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

  • Запазва се възможността ваучерите за храна да се използват и за заплащане на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, ползвани за битови нужди, както и за дейности, осъществявани от културни организации.
  • Въвежда се възможност ваучерите за храна да се издават на електронен носител. До 30 юни 2024 те ще съществуват паралелно с ваучерите за храна на хартиен носител, след което ще се премине изцяло към електронни ваучери. 
 • В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

  • Въвежда се задължение за предварително деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск (понастоящем в ДОПК съществува възможност за лицата по избор да извършват такова деклариране). Задължението касае превози по пътната мрежа на страната, извършвани с транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона като предварителното деклариране става чрез електронна услуга на НАП при която се генерира уникален контролен номер за всеки превоз с валидност 14 дни. Тези промени се отнасят за следните лица – придобиващ/прехвърлител в тристранна операция, краен получател/първи доставчик във верига от последователни доставки на стоки, за доставчик/продавач и вносител. Предвиждат се и някои изключения от обхвата на въпросното задължение.
  • При разпореждането с недвижими имоти и моторни превозни средства отпада задължението за представяне на писмена декларация за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и т.н. Вместо нея, проверка ще се извършва служебно от нотариус.
  • Предвижда се лихвите за публичните вземания да се погасяват по давност с изтичането на сроковете за главното вземане т.е. в общия случай с изтичането приблизително на 5 г., а не на 3 г. 
 • В Закона за акцизите и данъчните складове

  • В обхвата на тютюневите изделия се включват два нови продукта: течности за електронни цигари, несъдържащи никотин, както и заместители на тютюна, съдържащи никотин (пакетчета / паучове) и се предвиждат правила за тяхното производство, складиране и разпространение.
  • Въвежда се актуализиран акцизен календар за период август 2023 – януари 2026 относно увеличаване на ставките на двата нови продукти и течностите за електронни цигари, съдържащи никотин (последните бяха вече включени в обхвата на тютюневите изделия с предходни изменения в ЗАДС в сила от март 2023)
  • Предвиждат се допълнителни изисквания по отношение на освобождаването от акциз на енергийни продукти с кодове по КН 2707, 2710 и/или 2902 при използването им за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление
  • Въвеждат се уточнения по отношение определяне размера на обезпечението за сертифицирани получатели при движение на стоки през транзитно преминавани държави от ЕС, както и във връзка с акцизната отчетност от сертифицирани изпращачи в страната, които са едновременно и лицензирани складодържатели
  • Включват се преходни разпоредби относно започнали производства за възстановяване на акциз за електрическа енергия по вече отменения ред в ЗАДС.
 • В Закона за данъците върху доходите на физическите лица

  Удължава се срокът на ползване в увеличен размер на данъчните облекчения за деца (намаляване на годишната данъчна основа с 6 000 лв. / 12 000 лв. / 18 000 лв., съответно за 1 / 2 / 3 деца) и за деца с увреждания (намаляване на годишната данъчна основа с 12 000 лв.) през 2023. Остава възможността данъчното облекчение за деца и деца с увреждания да се ползва и на месечна база чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения (намаляване с 500 лв. / 1 000 лв. / 1 500 лв., съответно за 1 / 2 / 3 деца и с 1 000 лв. за дете с увреждания), както и на тримесечна база чрез намаление на дължимия данък при авансово облагане на доходи от друга стопанска дейност и доходи от наем или от друго възмездно предоставяне на ползване на права или имущество (намаляване на дължимия данък за тримесечие с 150 лв. / 300 лв. / 450 лв. съответно за 1 /2 / 3 деца и 300 лв. за дете с увреждания).  

Накратко

За повече информация можете да се свържете с:

Милен Райков
Съдружник Данъци и Право
Milen.Raikov@bg.ey.com

Невена Ковачева
Съдружник Данъци, Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност
Nevena.Kovacheva@bg.ey.com

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.