5 Време за четене 24 март 2020
changes-regarding-the-state-of-emergency-announced-due-to-covid-19

Данъчен бюлетин: Промени във връзка с извънредно положение заради COVID-19

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово Адвокат, CIPP/ E

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

5 Време за четене 24 март 2020
Свързани теми COVID-19 Tax

Вследствие на световното разпространение на COVID-19, в това число и в България, на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание е въведено извънредно положение на територията на цялата страна.

Наложи се приемането на извънредни мерки с цел превенция и ограничаване на разпространението на вируса. Как тези мерки засягат декларирането и плащането на данъчни задължения, финансовото отчитане и отношенията между гражданите и администрацията, четете по-долу.

Промени

Удължаване на основни срокове за деклариране и плащане на данъчни задължения

 • До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за подаване на годишните корпоративни данъчни декларации, както и за плащане на корпоративен данък и данък върху разходите. Останалите срокове за деклариране и плащане на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които обичайно са до 31 март, също се удължават до 30 юни 2020 г. Очакванията са да бъде удължен и срокът за подаване на годишните статистически отчети, което следва да стане със съвместна заповед от НАП и НСИ.
 • Отпадa спорното предложение авансовите вноски за корпоративен данък да се правят според печалбата от 2018 г. и те ще се внасят както и досега върху прогнозирана печалба и по-конкретно:
  • Ако до влизане в сила на тези мерки лицето е подало годишна данъчна декларация, авансовите вноски се определят на база на декларираното в нея. При необходимост лицето ще има възможност да подаде коригираща декларация;
  • Ако до 15 април лицето подаде годишна данъчна декларация, авансовите вноски се определят на база на декларираното;
  • Ако до 15 април 2020 г. не е подадена годишна данъчна декларация, авансовите вноски се декларират, като в същия срок се подаде годишна данъчна декларация, попълнена само в частта, касаеща авансовите вноски.
 • Удължава се срокът за отстъпката от 5% за ранно внасяне на данъци върху недвижимите имоти и превозните средства до 30 юни 2020 г.
 • Удължава се срокът за подаване на годишни данъчни декларации и за плащане на данък по Закона за данъците върху доходите на физически лица само за лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон, включително за еднолични търговци и регистрирани земеделски стопани, до 30 юни 2020 г. Срокът за ползване на отстъпка в размер на 5% от дължимия данък за тях се удължава до 31 май 2020 г. За останалите физически лица сроковете по Закона за данъците върху доходите на физически лица остават непроменени – годишните данъчни декларации се подават до 30 април 2020 г., а отстъпка в размер на 5% от дължимия данък се ползва при електронно подаване на декларацията и плащане на данъка до 31 март 2020 г.

Удължаване на основни срокове за финансово отчитане

 • За непубличните предприятия срокът за публикуване на индивидуалните и консолидираните финансови отчети за 2019 г. се удължава до 30 септември 2020 г., а този срок за емитентите и приравнените на тях предприятия се удължава до 31 юли 2020 г.
 • Срокът за публикуване на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на емитентите и приравнените на тях предприятия за първото тримесечие и първото шестмесечие на 2020 г. се удължава до 30 септември 2020 г.
 • Предприятията, които не са извършвали дейност през 2019 г., декларират това обстоятелство до 30 юни 2020 г.

Други промени

 • Спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, както и предвидените в нормативен акт давностни и преклузивни срокове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за гражданите.
 • Удължават се с един месец, считано от отмяната на извънредното положение, сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на граждани. Това не се прилага за срокове по данъчни закони с изключение на гореспоменатите.
 • За срока на обявеното извънредно положение 5-годишният давностен срок за данъци спира да тече, а абсолютната 10-годишна давност не се прилага. Спирането на давността има различни проявления за различни случаи – например, когато дължим данъци или когато търсим надвнесени такива.
 • За първите 3 месеца от обявеното извънредно положение, НОИ ще изплаща 60% от осигурителния доход, но само на работодатели, определени със заповед на Министерски съвет.
 • Агенция „Митници“може безвъзмездно да предоставя задържани, отнети или изоставени стоки на лечебни заведения, училища, детски градини и т.н. за защитата на живота и здравето на гражданите. Това се прилага и за предоставяне на етилов алкохол на лечебни заведения и др. за дезинфекция. Предоставените стоки се освобождават от акциз.
 • Валидността на личните документи на български граждани, както и на документите за дългосрочно и постоянно пребиваване, изтичащи в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава със 6 месеца. Документите ще имат валидност само на територията на България.
 • Срокът за удължаване на разрешенията за продължително пребиваване на чужденци, чиито разрешения изтичат по време на извънредното положение, е 14 дни след отмяната му. Чужденци с разрешения за продължително пребиваване, които изтичат по време на извънредното положение, могат да влязат в България в 14-дневен срок след отмяната му без виза.

Коментар

Приетите промени имат частен подход по отношение на отделни задължения (напр. деклариране или плащане), а не общ – по отношение на всички. Така например, не се предвижда удължаване на сроковете за деклариране и внасяне на ДДС и данък при източника. Това означава, че много малка част от всички задължения за деклариране и плащане са облекчени, а по отношение на останалите извънредното положение не променя сроковете.

Отпадна и първоначално предвиденото изрично спиране на сроковете по административни производства. Това означава, че сроковете по данъчни проверки и ревизии не спират да текат и лицата следва да отговарят на искания за информация и документи в определените за това срокове.

Изрично е изключено и спирането на някои производства, сред които тези по Закона за административните нарушения и наказания. Предвид това, ако по време на извънредното положение получим наказателно постановление, следва да го обжалваме в обичайните за това срокове.

Докато съдилищата преустановяват връчването на съобщения и призовки, такива продължават да се изпращат от органите по приходите. Предвид това, препоръчително е да се следи получаването на уведомления на физическия и на електронния адрес за кореспонденция.

Следвайки практиката в други държави, както и публично обявени намерения на правителството за обмисляне на стимули за икономиката, вероятно тепърва ще се приемат и други промени с сферата на облагането. Това, както и частният подход по отношение на данъчното деклариране, налагат внимателно следене на общите задължения, така и на индивидуалните, произтичащи от отворени административни производства – проверки, спорове, срокове за кандидатстване и изпълнение, отстъпки и други.

Не на последно място, извънредното положение ще има и много повече данъчни последици, непряко следващи от приетите промени. Такива са свързани с промени в собствените финансови резултати (например възможности за пренасяне на загуби), както и в отношенията с контрагенти (неплащане по фактури, неизпълнение на договори и обезщетения, промени в търговски вериги и маршрути и свързаните с това данъчно и митническо деклариране).

Накратко

Вследствие на световното разпространение на COVID-19, в това число и в България, на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание е въведено извънредно положение на територията на цялата страна. Наложи се приемането на извънредни мерки с цел превенция и ограничаване на разпространението на вируса.

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово Адвокат, CIPP/ E

Съдружник, Данъци Ръководител, Пазари за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Related topics COVID-19 Tax
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter