Měříte vše, co potřebujete k vybudování důvěry?

Autor Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.

7 min. čtení 1. března 2019

Důvěra veřejnosti v podnikatelskou sféru klesá. Podniky, které při vykazování pracují také s nefinančními informacemi, mají větší šanci, že akcionáře, investory i všechny ostatní zainteresované subjekty přesvědčí o svém potenciálu vytvářet hodnotu.

V íce než 10 let od globální finanční krize čelí podnikání i nadále krizi důvěry.

V nedávném průzkumu EY Global corporate reporting Jak může digitální transformace reportingu vytvořit most mezi důvěrou a dlouhodobou hodnotou?, pouze 58% finančních manažerů uvedlo, že veřejnost má dostatečnou důvěru v podnikání.

Znamená to, že se zvyšuje rozdíl mezi tím, co podnikové výkaznictví poskytuje, a tím, co zúčastněné strany chtějí. Firemní reporting příliš často nezaznamenává informace o nehmotných aktivech, což může zúčastněným stranám ztížit pochopení potenciálu organizace pro dlouhodobé vytváření hodnot.

Pokud organizace chtějí dosáhnout udržitelného a dlouhodobého růstu a zůstávat odpovědné vůči veřejným zainteresovaným subjektům, měly by lépe měřit své chování. Může to vyžadovat nové přístupy k tomu, jak definují, měří a analyzují kritická obchodní data - nejen to, co je v jejich rozvaze.

Ženy procházející data v tabletu
(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Nové přístupy k nefinančním informacím

Větší rozsah vykazovaných nefinančních informací bude pravděpodobně vyžadovat nové přístupy k informačním technologiím a lidským zdrojům i jinou firemní kulturu.

Pokud mají organizace zvýšit svou transparentnost - lépe předvídat výzvy budoucnosti a budovat pevnější vztahy důvěry s širší veřejností - jsou zapotřebí nové a inovativní přístupy k účetnictví a podávání zpráv.

Více progresivní a hodnotově orientované výkaznictví

Nefinanční údaje mohou napomoci ke zvýšení důvěry mezi současným finančním vykazováním a očekáváním zúčastněných stran na podávání zpráv. Schopnost organizace vytvářet dlouhodobou hodnotu není v rozvahách vždy uvedena. Dlouhodobá hodnota může vzejít také z organizační kultury, duševního majetku, technologie nebo infrastruktury - veškerá nefinanční aktiva.

Pokud zúčastněné strany nebudou mít přehled o těchto hodnotách, mohla by být ohrožena jejich schopnost přijímat strategická rozhodnutí týkající se podnikatelských plánů. Stejně tak, pokud spotřebitelé nemají možnost vidět, jak firma v různých situacích reaguje a jaké jsou její nefinanční hodnoty, nebudou v ni mít důvěru.

Aby se tato mezera mezi hodnotami a dohledem zúčastněných stran uzavřela, měly by organizace využívat všechna data, která mají k dispozici, a to i ta data, která jsou nad rámec finančních údajů. To znamená rozhodování o tom, která nefinanční data měřit, jak je shromažďovat a jak je interpretovat.

Nefinanční aktiva mohou zahrnovat podnikovou kulturu, duševní vlastnictví a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) životního prostředí, sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG). Všechna tato a další aktiva jsou potenciálně cennými nefinančními aktivy, která by měla být zvažována pro zahrnutí do podnikového výkaznictví.

Prostor pro inteligentní technologii

Nefinanční údaje jsou ze své podstaty ve srovnání s tradičními finančními údaji špatně definovány a je obtížnější je analyzovat pomocí tradičních nástrojů a modelů. Jak promítáte loajalitu zákazníků nebo firemní rozmanitost do projekcí svých výdělků? Jak sdělujete tyto informace akcionářům?

Čtyřicet devět procent respondentů průzkumu uvedlo, že ve skutečnosti trávili více času shromažďováním a zpracováním údajů, než jejich analyzováním. Pokud mají finanční funkce úspěšně implementovat transformaci své funkce na funkci, která může do svých zpráv zahrnout nefinanční data, bude klíčovou součástí tohoto procesu pravděpodobně rozumné použití inteligentních technologií. Mohly by zahrnovat:

  • Automatizace: Technologie, jako je automatizace robotických procesů (RPA), uvolňují lidskou práci pro úkoly s vyšší přidanou hodnotou, jako je definování a shromažďování nefinančních údajů nebo jednání na základě poznatků odvozených z inteligentních systémů. Data se pak stávají spíše strategickým aktivem než zátěží, která lidský kapitál odvádí od vysoce hodnotné práce. Tato práce sama o sobě může zahrnovat přímý sběr nefinančních KPI nebo hledání způsobů, jak sdělit tyto informace správní radě.
  • Umělá inteligence (AI): Pokročilejší než RPA, AI se dokáže dostat hluboko do komplexních souborů dat a odhalit poznatky o řízení hodnoty. Se zlepšováním datových nástrojů mohou přecházet na čtení, správu a analýzu složitých smluv a dat, což umožňuje využití lidského kapitálu jinde. Platformy a funkce podporující umělou inteligenci, jako je biometrie a software pro zpracování přirozeného jazyka, mohou také pomoci rozšířit schopnost organizace shromažďovat a využívat rozmanitější zdroje nefinančních dat.
  • Blockchain: Tím, že blockchain pomáhá zabezpečeným kanálům pro hlášení, může zvýšit transparentnost dat a zvýšit rychlost a efektivitu, s níž mohou být informace sdělovány mezi funkcemi a externím zúčastněným stranám. Ačkoli žádný respondent průzkumu neuvedl, že blockchain je dnes nejdůležitější technologií v oblasti financí a výkaznictví, 24% respondentů si myslí, že to pro ně bude jedna z nejdůležitějších technologií v příštích pěti letech. Zatímco blockchain je stále považován za méně důležitý než RPA (32%) a AI (44%), je pravděpodobné, že se stane ústředním prvkem pro reportování.

Překonání kulturních překážek a pracovní síly

Technologie má významný potenciál pomoci organizacím pochopit a zpracovat jejich finanční a nefinanční údaje. Pro zúčastněné strany - interní i externí - je tedy možné vytvořit pevnější rámec pro spolupráci s organizací.

Mezi dotázanými finančními vedoucími představiteli 72% uvedlo, že samotná umělá inteligence bude mít významný dopad na to, jak jejich funkce vytváří poznatky založené na údajích, a 64% uvedlo, že mělo schopnost zásadně narušit způsob, jakým jsou prováděny finance a podávání zpráv.

Implementace těchto technologií však bude pravděpodobně znamenat výzvy. Stejně jako u jakékoli jiné digitální transformace bude i bezpečnost a integrita dat znamenat obavy. Padesát čtyři procent dotázaných uvedlo obavy o zabezpečení dat jako hlavní překážku při implementaci technologických řešení v oblasti výkaznictví a financí.

Existují také otázky týkající se pracovní síly a kultury, včetně vedení na nejvyšší úrovni. Třicet procent respondentů průzkumu uvedlo nedostatek buy-in od vedení a představenstva jako výzvu implementace.

Avšak větším problémem je nalezení správných lidí na správná místa. V tomto průzkumu EY 41% respondentů uvedlo, že je pro ně největší výzvou nedostatek příslušných znalostí a dovedností v rámci finančních týmů.

Finanční týmy budoucnosti budou potřebovat schopnosti nejen tradičních účetních, ale také datových odborníků, analytiků a statistiků. Na dotaz respondenti průzkumu uvedli, že nejdůležitější dovedností pro budoucí finanční pronájem nebude tradiční účetnictví, které bylo zařazeno až na páté místo. Místo toho uvedli, že to budou analytické schopnosti.

Týmy, které připravují reporty, mohou v budoucnu také zcela změnit způsob práce a získávání znalostí. Využívání služeb třetích stran může finančním manažerům poskytnout pohodlný a nákladově efektivní přístup ke kritickým technickým možnostem. Téměř tři čtvrtiny respondentů uvedly, že tyto služby by se staly ústřední součástí jejich pokusů o splnění strategických priorit kolem budoucnosti podávání zpráv.

Setkání na konferenci
(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Rozšiřování sítě

Z jakých zdrojů by měly organizace čerpat nefinanční data, která potřebují?

Organizace, která se rozhodla, že bude akcionářům, auditorům, analytikům apod. předkládat víc nefinančních informací, stojí před zásadní otázkou: Na jaké nefinanční informace je vhodné se zaměřit? Projekt EPIC (The Embankment Project for Inclusive Capitalism), kterého se zúčastnila třicítka generálních ředitelů velkých společností zabývajících se správou aktiv a jehož cílem bylo zmapovat faktory dlouhodobého, udržitelného růstu, identifikoval čtyři klíčové nefinanční oblasti ovlivňující růst:

  • Talenty: způsob, jak organizace řídí svůj lidský kapitál prostřednictvím odměňování a zaměstnaneckých výhod (nábor, školení, osobní rozvoj), diverzita a inkluze, vytváření optimálních pracovních podmínek a pěstování kultury angažovanosti.
  • Inovace: orientace na koncového uživatele a na jeho potřeby během inovačního procesu, posílení důvěry v organizaci.
  • Sociální a životní prostředí: dopad, který má naplňování sociálních a environmentálních cílů na externí zúčastněné subjekty a na širší komunitu.
  • Správa a řízení: jak efektivní dohled a správu vykonávají statutární orgány, aby si udržely nezávislost a pracovaly kvalitně, a zda je vedení schopné ve spolupráci se statutárními orgány definovat a vyhodnotit dlouhodobou strategii.

Všechny tyto oblasti je potřeba ve výkaznictví pokrýt, pokud chce organizace získat holistický pohled na to, jak fungují a kde mohou být umístěny budoucí zdroje hodnot nebo naopak rizika.

Jsou-li všechny tyto oblasti zahrnuty do výkaznictví, široké spektrum subjektů – veřejných i neveřejných, interních i externích – si může utvořit komplexnější pohled na fungování dané obchodní společnosti nebo jiné organizace. Maximum poskytnutých informací zajistí transparentnost a bude základem důvěry, na níž může daný podnik založit svou růstovou strategii, která bude přinášet dlouhodobou hodnotu skutečně všem.

Shrnutí

Jestliže statutární orgány ani management nemají k dispozici nefinanční informace, omezuje to jejich schopnost přijímat strategická rozhodnutí. Pokud tyto informace chybí externím subjektům, snižuje to jejich důvěru. Jak to lze změnit? Chce to využívat v procesu výkaznictví inteligentní technologie, změnit přístup k talentům a firemní kultuře, aby se tyto změny podařilo prosadit.

O tomto článku

Autor Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.