„Agenda integrity“ – most mezi deklarovanými cíli a skutečností

7 min. čtení 23. července 2018
Autor Andrew Gordon

EY Global Forensic & Integrity Services Leader

Global Forensics Leader focusing on helping organizations build their integrity agenda so they better anticipate and mitigate risk.

7 min. čtení 23. července 2018

„Agenda integrity“ je rámec založený na čtyřech klíčových prvcích, pomáhající zajistit soulad jednání jednotlivce s cíli organizace.

Pokud jde o etiku, mnohé organizace mají jasně deklarované cíle, přijaly příslušné interní směrnice a etické kodexy a jejich nejvyšší vedení ve formální i neformální komunikaci akcentuje důležitost čestného jednání. Přesto nedávné široce medializované skandály velkých korporací ukazují, že se někteří manažeři stále chovají neeticky a že jim jejich chování dlouho procházelo.

Když se případy neetického jednání nakonec odhalily, následovalo finančně nákladné vyšetřování, vysoké pokuty a trestní stíhání pachatelů. Tržní kapitalizace společnosti se pak propadla. Jak tedy překlenout propast mezi deklarovanými cíli a realitou? Je třeba zaměřit úsilí na zefektivnění programů zajišťujících „compliance“: vyhodnotit firemní kulturu, aprávu a řízení a vnitřní kontroly z hlediska integrity a využívat nové technologie k získání lepších dat.

Důležitost integrity

Integrita je základním kamenem úspěchu. Výsledky našeho nejnovějšího mezinárodního průzkumu věnovaného podvodům a korupci ukazují, že výhody, které přináší organizaci její integrita, nespočívají jen v tom, že ušetří za pokuty, ale že to může mít příznivý vliv i na její hospodářské výsledky. Jak danou organizaci vnímají zákazníci a veřejnost nebo jak se jí daří přilákat a udržet si zaměstnance, je podle respondentů průzkumu větším přínosem než šance vyhnout se kontrolám a pokutám.

Shrnutí

„Agenda integrity“ organizaci pomáhá překonat rozpor mezi deklarovanými cíli a chováním jejích manažerů i ostatních zaměstnanců. Je to metodický rámec zahrnující čtyři klíčové prvky, který slaďuje jednání jednotlivce s firemními cíli. Umožňuje organizaci dostát poslání, které si zvolila, plnit sliby, dodržovat zákony a etické normy a podporuje důvěru veřejnosti v tržní ekonomiku.

O tomto článku

Autor Andrew Gordon

EY Global Forensic & Integrity Services Leader

Global Forensics Leader focusing on helping organizations build their integrity agenda so they better anticipate and mitigate risk.