Korporátní, retailové a SME bankovní služby

Bankovnictví a kapitálové trhy

Rapid technology advances are reshaping the entire banking ecosystem, and Corporate, Commercial and SME (CCSB) banking sectors are not immune. EY is helping banks shift their focus back to growth, placing an increased emphasis on client experience, new technology and operational efficiency.

What EY can do for you

In the fast-changing digital world, banks recognize the need to adapt and innovate in order to grow. In CCSB banking, that means increased process efficiency, more effective use of data and analytics, and an enhanced client experience.

EY can help banks understand where they are now – and why they are where they are – before planning the next steps on their journey toward improved business performance in CCSB banking and credit operations. Fundamentally, we help banks make sure they have the right strategy, fit-for-purpose technology and focused talent to satisfy rising market expectations and shifting regulatory requirements.

Our focus areas include:

  • Transformation: business strategy, core systems, target operating model, business case development and conversion support
  • Digital enablement: integrated client platforms, rapid FinTech assessments, robotics proof of concepts, intelligent automation, platform conversion, innovation design
  • Optimization: process efficiency and improvement in key operations
  • Data analytics and insights: client onboarding, performance measurement, risk analytics

Nabídka specializovaných služeb EY

Banky si uvědomují, že v rychle se proměňujícím digitálním světě musí inovovat, aby si zajistily další růst. V CCSB bankovnictví to znamená zvýšit efektivitu interních procesů, lépe využívat data a datovou analytiku a zlepšit zákaznickou zkušenost.

EY pomáhá bankám ujasnit si, jaké jsou jejich priority a kam směřovat své úsilí do budoucna. Teprve na základě toho je možné plánovat další kroky na cestě k lepší ekonomické výkonnosti retailového bankovnictví. Naším hlavním úkolem je zajišťovat bankám podporu při nastavení správné strategie, zavedení nejvhodnějších technologií a vyhledávání talentů, aby mohly naplnit rostoucí očekávání trhu i nároky regulačních orgánů.

Na co se zaměřujeme:

  • Transformace: obchodní strategie, klíčové systémy, cílový provozní model a zpracování obchodního záměru
  • Digitalizace: integrované klientské platformy, rychlé posouzení finančních technologií, robotizace, inteligentní automatizace, konverze platforem, návrhy inovací
  • Optimalizace: zefektivnění a optimalizace procesů v klíčových provozních oblastech
  • Datová analytika: proces onboardingu klientů, měření výkonnosti, analytika pro účely řízení rizik

Spoluvytváříme budoucnost bankovnictví

Naše poradenské služby pro sektor bankovnictví jsou poskytovány odborníky, kteří mají zkušenosti s komerčním úvěrováním, transakčním bankovnictvím, treasury a řízením likvidity, včetně takových oblastí, jako jsou bankovní produkty, provoz, technologie, digitalizace a robotika, rizika a compliance nebo datová analytika. Mnozí členové našich týmů dříve úspěšně působili v bankovních institucích například jako vlastníci produktů, upisovatelé, úvěrové pracovníci, manažeři treasury, případně působili v regulatorních a dohledových orgánech.

EY zřídila globální síť prorůstových a inovačních center, jejichž cílem je podporovat naše klienty v další vlně radikální ekonomické transformace tím, že jim zpřístupňujeme inovativní myšlenky a zkušnosti našich odborníků z různých odvětví a disciplín. Kromě toho jsme v několika případech navázali partnerství a spolupráci s FinTech odvětvím, ať už jako investoři, nebo jako inovátoři.

Contact us

Like what you’ve seen? Get in touch to learn more.