Jak řídit inflexní bod - perspektiva ohledně správy aktiv

8 min. čtení 17. února 2020
8 min. čtení 17. února 2020

Kombinace cyklických sil a strukturálních posunů znamená, že bychom mohli v příštích pěti letech zažít více změn než za posledních 25 let.

Odvětví správy aktiv za chvíli čeká tichá revoluce. Směřuje k významné změně – inflexnímu bodu. Historie nám říká, že se jedná o odvětví, které se pohybuje pomalu. Kombinace cyklických sil a strukturálních posunů však znamená, že bychom mohli v příštích 5 letech zažít více změn než za posledních 25 let.

Odvětví správy aktiv dlouhodobě prožívá příznivé období. Rostoucí potřeba dlouhodobých úspor nadále vede k novým tokům aktiv; přesun odpovědnosti za poskytování důchodů ze státu na zaměstnavatele a na zaměstnance, touha po soukromém vzdělávání, stárnoucí populace a dostupnost aktiv z nárůstu střední třídy na rozvíjejících se trzích znamená, že správa globálních aktiv za poslední desetiletí vzrostla v průměru o 10 % ročně.

Koncept produktu „barbell“ se stal známý v polovině roku 2000, ale dnes je úplně stejně relevantní. Během posledního desetiletí byl růst aktiv polarizován mezi pasivními produkty, nyní se jedná přibližně o čtvrtinu spravovaných globálních aktiv a high alfa produkty, zejména soukromé trhy a skutečná aktiva.

Nové toky aktiv v kombinaci s nejdelší dobou růstu cen na finančních trzích (bull run) v historii znamenaly, že i průměrný růst aktiv a provozní marže zůstávají značné (cca 35% v celém odvětví). Je těžké popřít, že toto odvětví zažilo dobré časy.

Zdá se však, že tyto časy pomalu končí. Růst nových aktiv se zpomaluje. Vlastníci velkých institucionálních aktiv pociťují váhu investičních poplatků akutněji, protože návratnost investic byla narušena, částečně kvůli prostředí, kde dlouhodobě přetrvávaly nízké úrokové míry. To je vede k tomu, aby si sami vytvořili sofistikované interní funkce pro správu více aktiv. Jak se generace „baby boomu“ blíží k odchodu do důchodu, čerpání aktiv z fondů s definovanými požitky se zrychluje a není plně kompenzováno spořícími návyky dalších generací. Zvýšená volatilita trhu a obavy z blížícího se konce investičního cyklu navíc vedou k zadržování nebo výběru aktiv.

Kromě toho růst aktiv, který stále pokračuje, generuje méně výnosů za dolar spravovaných aktiv než kdykoli předtím. Kombinace alokace aktiv do pasivních produktů s nižší výnosovou marží a snížení poplatků u mnoha produktů vedla k tomu, že celosvětové tržby rostly mnohem pomaleji než aktiva (za posledních 5 let v průměru o 5% ročně).

Ve stejném období zůstaly náklady na dolar spravovaných aktiv konstantní. Náklady jsou řízeny kompenzačními strukturami, jež upřednostňují růst aktiv před růstem zisků, investice na nových trzích a do nových výrobků a neukojitelnou poptávkou po inovacích v oblasti digitalizace, technologií a dat.

Klesající příjmy za dolar spravovaného aktiva a neměnné náklady vystavují provozní marže značnému tlaku. Odhadujeme, že provozní marže se mohou v příštích 3 letech snížit o 300 – 500 bazických bodů. Někteří správci aktiv pociťují tento tlak více než ostatní. Jelikož stále platí, že „vítěz bere vše“, velké se stále zvětšuje a dochází k zisku většího podílu na čistém růstu nových aktiv. Největší správci aktiv, disponující aktivy o hodnotě více než 1 bilion $, přitahují větší přílivy kapitálu, zažívají méně odlivů (protože velcí vlastníci aktiv konsolidují svá aktiva s menším počtem strategických partnerů) a jsou efektivnější (protože mohou rozložit regulační zátěž přes větší portfolio aktiv).

Rovnoměrné finanční trhy odhalí další slabý růst generovaný „poraženými“. Tyto firmy tak budou čelit strategickému dilematu - jak generovat organický růst?

Strukturální posuny

Generační změnu však nezpůsobí tyto cyklické nesnáze, je to kombinace několika strukturálních posunů, které vedou průmysl k inflexnímu bodu.

 1. Přesouvání odpovědnosti za dlouhodobé úspory ze státu na zaměstnavatele a na zaměstnance mění to, po jakých výrobcích je poptávka a jak se prodávají. 
 2. Zainteresované subjekty v tomto odvětví zpochybňují poměr hodnoty k ceně celého hodnotového řetězce – od poradenství po aktivní správu až po řízení. Zpochybňují obě strany rovnice, hodnotu, kterou dostávají, i peníze, jež platí. To vede k hlubokému zamyšlení a sebepozorování ze strany klíčových aktérů v ekosystému správy aktiv. 
 3. Vyšší transparentnost spojená se zpochybňováním poměru hodnoty k ceně má za následek strukturální posun poplatků směrem dolů u pasivních a aktivních produktů (průměrný pokles o 21% od roku 2015). 
 4. Dochází k dalšímu tlaku, protože investoři uznávají negativní dopad poplatků na návratnost jejich investic, zejména v prostředí nízkých úrokových sazeb, a proto kupují nejlevnější produkty; v roce 2018 směřovalo 80% nových toků aktiv do 20% nejlevnějších finančních zdrojů. 
 5. Zpochybňování poměru hodnoty k ceně produktů vedlo ke zrychlení barbell efektu s levnými pasivními produkty na jedné i na druhé straně. Tradiční alfa produkty na zlaté střední cestě jsou nahrazovány inteligentním investováním do bety a faktorů, které nabízejí lepší návratnost beta za méně než základní cenu. 
 6. Technologie bude měnit investiční rozhodování. Umělá inteligence může být klíčem k budoucnosti aktivního řízení. V mnoha ohledech je investiční rozhodování perfektní případovou studií pro použití analýzy velkých dat, zpracování přirozeného jazyka, optického rozpoznávání znaků a technik strojového učení. Rozšíření počtu portfoliových správců spíše než jejich nahrazení bude pravděpodobně prvním krokem na této cestě. 
 7. Pro mnoho investorů již návratnost investic není jediným měřítkem úspěchu. Velcí institucionální
  i jednotliví vlastníci aktiv se zaměřují na ESG – environmentální, sociální a vládní dopad svých investic. To vyžaduje, aby správci aktiv před investováním do jakékoli organizace detailně prostudovali tyto oblasti, k čemuž je zapotřebí poskytovat komplexnější zprávy o svých portfoliích. 
 8. Digitální technologie změní distribuční prostředí. Správci majetku přijímají digitální technologie,
  aby reagovali na přání jednotlivců, kteří chtějí získat digitální zkušenost a bránili vstupu robotických poradců na trh. Vyvíjejí hybridní přístup kombinující digitální automatizaci s lidským dotykem, aby poskytovali finanční vzdělání, investiční poradenství a správu. 
 9. Regulace bude i nadále zvyšovat transparentnost a vykazování poplatků, výkonu a rizika.
  Každý z těchto strukturálních posunů je silný individuálně, ale společně povedou k trvalému narušení celého odvětví.

Řízení inflexního bodu

Jak tedy mohou správci majetku vyjít z tohoto inflexního bodu jako vítězové a vydělat na rostoucí celosvětové potřebě dlouhodobých úspor? Je zřejmé, že neexistuje jedna velikost, která by vyhovovala všem, ale v EY věříme, že vítězné firmy spojí čtyři komponenty, aby provedly vícesložkovou strategii:

 1. Přeorientování na klienta

  Přeorientování takovým způsobem, aby se klient dostal do centra podnikání. Příliš dlouho bylo toto odvětví ambivalentní vůči konečným investorům a zaměřovalo se pouze na vývoj produktů. Pokud se mají vyvíjet od poskytovatelů produktů k poskytovatelům řešení, musí k získání hlubšího porozumění potřebám své klientské základny použít data a analytiku. 

 2. Opětovné představení investiční nabídky

  Předefinování investiční nabídky zrušením aktivní správy a jejím prodejem za spravedlivý poplatek. Inteligentní metody investování do bety nebo faktorů mohou systematicky a transparentně a za mnohem levnější cenu poskytovat přístup k trvalým zdrojům alfa (hodnota, rychlost, trvání).
  Čistá alfa bude i nadále setrvávat a mohla by být lépe získána pomocí pákového efektu AI investováním do alternativních zdrojů dat (například satelitní imaginární analýza a analýza sentimentu zaměstnanců), analytických technik a technik strojového učení k zefektivnění procesu investičního výzkumu a ke generování korelací a trendů neidentifikovatelných lidským mozkem.

 3. Zaměření na oblasti růstu

  Firmy musí využívat finanční možnosti růstu aktiv, které zbývají. Významné toky směřují do alternativních tříd aktiv, zejména na soukromé trhy, do reálných aktiv a alternativních úvěrů. ESG je rychle rostoucí trend, který zásadně změní správu aktiv. A konečně Čína - měnící se předpisy zvyšují možnosti přístupu mezinárodních správců aktiv na trh, jehož aktiva, do kterých je možné investovat, rostou o 13% ročně. Více než polovina čistých nových financí tohoto odvětví přijde z Číny v příštím desetiletí. 

 4. Transformace provozního modelu

  Transformace provozního modelu kombinací starých a nových pák provozní účinnosti. Od outsourcingu a offshoringu až po technologii umožňující transformaci poskytnutou prostřednictvím implementace aplikací vlastněných prodejcem a po inteligentní automatizaci a blockchain. Tato transformace operačního modelu musí zahrnovat výroky lidí. Správci aktiv musí vytvořit rozmanitý zdroj talentů, inkluzivní kulturu a podněty, které odpovídají jejich zúčastněným stranám.

Pokud je organický růst příliš pomalý, pak jsou fúze a akvizice způsobem, jak urychlit vývoj nových schopností, přístup na nové trhy nebo příležitost k dosažení nákladové efektivity. Úspěch anorganického růstu však není v tomto podnikání zaměřeném na lidi rozhodně jistý. 

Souhrn

Dobré časy pro odvětví správy aktiv končí a to rychleji než kdy předtím. Vstupujeme do inflexního bodu generovaného kombinací strukturálních posunů a akcelerovaného cyklickými trendy. Vítězové přijmou vícesložkovou strategii zahrnující přeorientování na klienta, opětovné představení investiční nabídky, zaměření na zbývající oblasti růstu a transformaci provozního modelu. To bude vyžadovat, aby správci aktiv prošli bezprecedentní úrovní souběžné změny na několika dimenzích. Výhra je však značná.

O tomto článku