7 min. čtení 1. října 2019
Robo-advisory branou do světa investic pro širokou veřejnost

Robo-advisory branou do světa investic pro širokou veřejnost

Autor Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.

7 min. čtení 1. října 2019
Související témata Financial Services

Digitalizace jako zdroj disruptivních inovací

Je bezpochyby, že žádný jiný fenomén aktuálně nemění svět kolem nás natolik jako digitalizace, která dnes udává podobu a tempo změn nejen v prostředí byznysu, ale i osobního a společenského života. Digitální technologie dláždí cestu novým inovativním řešením s potenciálem redefinovat celá odvětví. Dávají vzniknout revolučním produktům, umožňují doposud nevídaným způsobem otevírat nové komunikační a prodejní kanály či snižují bariéry vstupu a tím otevírají brány novým hráčům. Nade vše ostatní však digitální technologie pozdvihují samotnou zákaznickou zkušenost a interakci. Schopnost digitalizovat své produkty a služby se pro mnohé společnosti stává klíčovým faktorem konkurenceschopnosti, či dokonce podmiňuje jejich přežití v dnešní ekonomice.

V málokteré oblasti přitom digitalizace překopává samotné základy odvětví tolik jako v sektoru poskytování finančních služeb, kde s sebou moderní technologie a související trendy přinášejí změny v preferencích klientů, na které musejí finanční instituce reagovat, bezprecedentní rychlostí. Standardem se stávají požadavky na vysokou individualizaci služeb, jejich integrovanost napříč různými platformami, rychlost, intuitivnost a především možnost užívat a spravovat služby prostřednictvím chytrého telefonu.

Redefinování paradigmat v oblasti investování

Jednou ze služeb, jejíž poskytování se v tomto kontextu začíná měnit od naprostých základů, je oblast investování, kde digitální transformace promlouvá do celého hodnotového řetězce od onboardingu až po samotný produkt či službu. Postupně dochází k prolomení paradigmatu, že investování je pouze pro zámožné a zkušené, a naopak zástupci mladé, informované a technicky zdatné generace se stávají klíčovou skupinou potenciálních zákazníků. V posledních letech byly v tomto odvětví viditelné některé zásadní trendy související s fenomény popsanými výše, jako je nižší důvěra zákazníků v tradiční finanční služby, interaktivnější zákaznická zkušenost prostřednictvím plánování založeného na cílech a potřebách či posun k digitálním kanálům jako preferované volbě poskytování finančních služeb.

Podle nedávného globálního průzkumu konzultantské společnosti EY většina (59 %) z více než 2000 dotazovaných investujících klientů očekává, že bude do konce roku 2019 digitální kanál jejich preferovaným kanálem pro obdržení investičních rad.

Nosnou digitální inovací v oblasti investování jsou potom takzvaní robo-advisors neboli robo-poradci, kteří za použití algoritmů nabízejí investiční rady za zlomek času a ceny oproti lidským poradcům.  Robo-poradci berou zažitou strukturu wealth managementu útokem – rostou rapidní rychlostí, při níž každých několik měsíců se zdvojnásobí hodnota aktiv v jimi spravovaných portfoliích. Dle stejného průzkumu nadpoloviční většina respondentů zvažuje právě robo-advisory jako preferovanou metodu pro správu majetku. Není potom překvapením, že častěji se tato preference, s 61 % respondentů objevuje u mladší generace (18 až 34 let), v porovnání s 51 % respondentů mezi 35 až 50 lety či 24 % u respondentů nad 51 let. Navíc není nezajímavé, že nejsilněji se tyto preference projevují u high-net worth segmentu (HNW segment[1]) s více než 70 % respondentů. Právě u nich se přitom předpokládá, že hlavní hodnotu spatřují v osobním přístupu svých privátních bankéřů.

Zdroj: EY, How to transform wealth management through digital technology, prosinec 2017

Základní rysy a benefity robo-poradců

Významným rysem robotických poradců je, že celý proces investování (od založení účtu po sledování portfolia) lze provádět online bez další lidské interakce, ačkoliv to není podmínkou. Robo-poradci typicky začínají online vyhodnocením investičního profilu, aby sestavili správné investiční cíle a rizikový profil klienta. Na jejich základě potom používají automatizované algoritmy k vytváření doporučení, jiní robo-poradci přímo vytvoří vhodné investiční portfolio pro klienta a dál ho automatizovaně obhospodařují.

Portfolio obhospodařované robo-poradci se obvykle skládá z investic, které spojuje nízká nákladovost jejich nákupu, prodeje i držení nástrojů (např. ETF – obchodované fondy). Důležitý prvek obhospodařování portfolia je průběžné sledování odchylky od cílené míry rizika a jeho vhodné re-balancování. Dobře nastavený robo-poradce zajišťuje, že investice je vhodná a splňuje potřeby klienta nejen na samém počátku investice, ale i v jejím průběhu.

Vzhledem k nízkým nákladům a snadné dostupnosti mají robo-poradci potenciál prosazovat sofistikovanější investiční přístupy v rámci populace, která nebyla zvyklá mít k těmto službám přístup.

Automatizované investování vedle již zmíněných nízkých nákladů a snadné dostupnosti v sobě skrývá i celou řadu dalších výhod. Například zajišťuje oproštění se od subjektivity či zaujatosti, které s sebou nutně přináší lidský faktor. Je na místě také vyzdvihnout transparentnost většiny robo-advice řešení a eliminaci rizika, že klient obdrží konfliktní rady. Především mladší generace pak oceňuje robo-poradci obvykle doporučované tržní instrumenty jako atraktivní alternativu k tradičním formám investování.

Podtrženo a sečteno, robo-poradci činí investování jednoduchým a vzdáleným jen několik kliknutí na chytrém telefonu s přístupem kdykoliv a kdekoliv.

Principy algoritmických strategií

Samotné základy pro automatické obhospodařování investičního portfolia, tzv. algoritmické obchodování, byly položeny před dávnou dobou, především optikou digitálního a investičního světa.  V roce 1952 Harry Markowitz představil koncept Moderní teorie portfolia, za kterou později získal Nobelovu cenu za ekonomii. Cílem konceptu je hypotéza efektivních trhů – pokud chce investor větší očekávaný zisk, musí podstoupit větší riziko. Zároveň pokud má investor na výběr dvě investiční příležitosti se stejným očekávaným výnosem – vždy zvolí tu méně rizikovou (tj. příležitost s jistějším výnosem).

Přestože souboj mezi velikostí očekávaného výnosu a pravděpodobností, s jakou lze daný výnos získat, se odehrává téměř v každém investičním portfoliu, moderní robo-poradci nespoléhají na limitující předpoklady původního modelu. Nové přístupy odbourávají některé jeho předpoklady jako je především distribuce výnosů dle Gaussova (Normálního) rozdělení, symetrie rizikových měr a problémy spojené se statistickými odhady parametrů. V některých případech robo-poradci dokáží zohlednit expertní pohled člověka, případně využívají poslední poznatky z oblasti umělé inteligence a strojového učení.

Aplikovatelnost v České republice

O Češích je všeobecně známo, že příliš neinvestují. Podle zprávy Evropské komise z roku 2018 o rozložení finančních aktiv domácností ve vybraných státech EU mají Češi ze všech 15 zkoumaných zemí EU druhý nejvyšší podíl finančního bohatství uloženého v hotovosti a na bankovních vkladech (53 % zkoumané populace). Vyšší podíl vykazuje jen tradičně konzervativní Polsko. Celkový průměr v dotazovaných zemích přitom činí 36 %. 

Zdroj: Evropská komise, Distribution systems of retail investment products across the European Union – Final report, 2018

Právě tyto volné prostředky mohou být potenciálně zhodnoceny formou investic.

Podle loňského průzkumu UniCredit Bank v ČR více než polovina dotázaných (56 %) své volné finance nezhodnocuje formou investování. Přitom přes 85 % dotazovaných uvedlo, že jsou na investování schopni v rodinném rozpočtu nalézt alespoň 500 korun měsíčně. 44 % respondentů potom uvedlo, že neinvestují, protože investování nerozumí. Dalším častým argumentem je, že na investování není čas. Z výše uvedeného vyplývá, že robo-poradci mají právě na českém trhu velký potenciál.

[1] HNWI: čistá hodnota investovaných aktiv mezi 1 a 5 mil. USD

Shrnutí

Až do dnešní doby platilo, že z důvodu neznalosti a nedostupnosti investičních nástrojů se méně zámožní stávají relativně chudšími, zatímco zámožnější se stávají relativně bohatšími. Robo-advisory s sebou přináší potenciál to změnit. 

O tomto článku

Autor Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.

Související témata Financial Services
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter