Tisková zpráva

7. ledna 2020

Podle průzkumu EY si 8 z 10 finančních ředitelů myslí, že zdravá firemní kultura má zásadní význam pro budování důvěry. Prosazování etických hodnot zásadně ovlivní budoucí podobu výročních zpráv

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • 79 % respondentů v průzkumu uvedlo, že investoři dnes chtějí mnohem lépe poznat firemní kulturu
  • 74 % se domnívá, že investoři zohledňují při rozhodování i nefinanční informace
  • 60 % si myslí, že kvalita finančních dat generovaných umělou inteligencí není tak spolehlivá jako údaje z tradičních finančních systémů

Většina oslovených finančních ředitelů a finančních kontrolorů (79 %) tvrdí, že mají k dispozici dostatečné množství dat, aby akcionářům, investorům, věřitelům i všem ostatním zainteresovaným subjektům mohli zprostředkovat potřebné informace o firemní kultuře své společnosti. Přitom ale ve výročních zprávách a v dalších materiálech vykazuje klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) týkající se firemní kultury jen asi třetina (37 %) dotázaných. Vyplynulo to z nejnovějšího, již šestého globálního průzkumu EY FAAS (oddělení poradenských služeb pro CFOs) věnovaného firemnímu reportingu.

Zpráva zpracovaná na základě průzkumu (Does corporate reporting need a culture shock?) upozorňuje, že v době, která díky umělé inteligenci a stále větším objemům dat otevírá nový prostor pro transformaci veřejné odpovědnosti podniků, investoři od výročních zpráv očekávají větší míru transparentnosti a větší vhled do firemní kultury.

„Finanční šéfové si velice dobře uvědomují, že nový důraz investorů na firemní kulturu od nich vyžaduje urychlenou transformaci firemního reportingu tak, aby se více zaměřovalo na dlouhodobou hodnotu,“ říká Alice Machová, vedoucí partnerka EY FAAS, a dodává: „Firemní kultura se dnes rozhodně nepovažuje za ,soft‘ oblast, která má s faktickou hodnotou společnosti jen málo společného. 83 % účastníků průzkumu si například myslí, že zdravá firemní kultura soustavně prosazující etické hodnoty a chování má zásadní význam pro budování důvěry, a 81 % věří, že přispívá ke snížení rizik.“

Průzkum, kterého se zúčastnilo tisíc finančních ředitelů a finančních kontrolorů velkých společností z 25 zemí světa, ukázal, že podniky jsou ochotné nasadit moderní technologie, aby uspokojily volání investorů po větší transparentnosti a větším vhledu do firemní kultury. S tím koresponduje i fakt, že tři čtvrtiny dotázaných (74 %) uvedly, že investoři mají stále větší zájem o nefinanční informace. Současně ale mají respondenti obavy z toho, jak posílit důvěru v údaje generované datovými analýzami a umělou inteligencí. 60 % finančních ředitelů zastává názor, že kvalita finančních dat generovaných umělou inteligencí není tak spolehlivá jako údaje z tradičních finančních systémů. Hlavní rizika spojená s transformací nefinančních dat do tvaru, který lze použít pro účely výkaznictví, jsou podle účastníků průzkumu: zajištění důvěrnosti osobních údajů (33 %), zajištění bezpečnosti dat (29 %) a nedostatek kvalitních systémů řízení dat (21 %) nebo kontrol (17 %) nefinančních informací.

„Transparentní, na budoucnost orientované informace s vyváženým podílem finančních a nefinančních údajů vyžadují nejen změnu účetního rámce a postupů, ale také změnu v myšlení a firemní kultuře,“ říká Alice Machová a dodává: „Jinými slovy, pokud má firemní reportingu nabídnout akcionářům, investorům, věřitelům i všem ostatním zainteresovaným subjektům otevřené a transparentní informace o tvorbě hodnoty, bude nutné změnit přístup.“

A co zpráva radí podnikům, které chtějí ve výkaznictví odpovídajícím způsobem popsat klíčovou roli firemní kultury? Aby zavedly kvalitní metodiku, jak reportovat o firemní kultuře, dále aby investovaly do správného mixu talentů, které jim pomohou změny prosadit, a aby posilovaly důvěru v umělou inteligenci, mimo jiné aby zavedly etické algoritmy, které investorům zajistí požadované spolehlivé informace.

Informace o průzkumu

Cílem průzkumu, který pod názvem Does corporate reporting need a culture shock? pro EY FAAS (poradenské služby v oblasti finančního výkaznictví) provedla nezávislá agentura Longitude, bylo zjistit, s jakými výzvami a problémy se výkaznictví aktuálně potýká. Průzkumu se zúčastnila tisícovka finančních ředitelů a finančních kontrolorů velkých korporací (více než polovina (55 %) oslovených společností má roční tržby přesahující 5 miliard amerických dolarů, u 10 % přesahují 20 miliard amerických dolarů) ze všech regionů, kde má EY zastoupení, tj. ze Severní, Střední a Jižní Ameriky; z Asie a Tichomoří; z Evropy, Blízkého východu, Indie a Afriky (EMEIA) a z Japonska. Dotázané společnosti zastupovaly celkem 13 ekonomických odvětví. Průzkum byl doplněn detailními rozhovory s několika vybranými finančními řediteli a šéfy firemního výkaznictví a rovněž s odborníky EY specializujícími se na tuto problematiku.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz

Přečtěte si kompletní report!