Tisková zpráva

22. ledna 2020

Průzkum EY: Automatizace je nejdůležitějším nástrojem snižování nákladů pro polovinu respondentů. Mediální a zábavní společnosti si uvědomují, že bez transformace nepřežijí

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • Polovina účastníků průzkumu je přesvědčena, že tradiční podnikatelské modely se přežily
  • 28% respondentů připouští, že by jejich podnikání potřebovalo nějaké oživení, ale nemá jasné priority
  • 63% z těch, kdo chystají změnu, tvrdí, že optimalizace jejich provozního modelu bude skutečně důkladná.

Třetina (34 %) oslovených šéfů mediálních a zábavních společností z celého světa si uvědomuje, že pokud se jejich podnik nepřetransformuje, přestane do pěti let existovat. Vyplynulo to z nejnovějšího průzkumu, který v tomto odvětví provedla firma EY. Oslovila více než 350 ředitelů a jiných vrcholových manažerů a zeptala se jich na faktory, které nejvíce ovlivňují transformaci tohoto sektoru, a na jejich strategii a chystaná opatření.

Průzkum potvrdil, že mediální a zábavní společnosti v současnosti zápasí s překotným vývojem a řadou disruptivních sil. Polovina oslovených manažerů uvedla, že pokud chtějí v těchto náročných podmínkách uspět, už nemohou spoléhat na tradiční podnikatelské modely. Mnohé společnosti z tohoto sektoru ale tápou – necelá třetina (28 %) připouští, že by jejich podnikání potřebovalo nějaké oživení, ale nevědí, na co se zaměřit.

„Mediální a zábavní společnosti jsou vstřícné ke změnám. Ekonomických modelů a možných zdrojů výnosů je velké množství. Náš průzkum zároveň ukázal, že k transformaci nevede jen jedna cesta. Jsou zejména tři oblasti, které jsou klíčem k úspěchu: provozní excelence, inovace a zvyšování kvalifikace. Pokud se zaměří na tyto tři oblasti, pomůže jim to vyřešit krátkodobé výzvy a nastartovat tvorbu hodnoty v dlouhodobém výhledu,“ říká Radek Šumpík, Associate Partner pro sektor technologií, médií a telekomunikací ve společnosti EY.

Průzkum zmapoval rovněž tři nejvýznamnější faktory ovlivňující změny v pododvětvích mediálního a zábavního průmyslu: je to nutnost reagovat na změny konkurenčního prostředí, které s sebou přinášejí tlak na ziskovost, dále je to snaha držet krok s technologickým vývojem, včetně zavádění digitálních inovací, jako je umělá inteligence nebo sítě 5G, a konečně jsou to výzvy spojené se změnou očekávání zákazníků, což má dopad na zavádění nových produktů a služeb.

Hlavním transformačním cílem je provozní efektivita

Hlavní prioritou transformace je podle oslovených manažerů změna provozního modelu (41 %) a kvalitnější dodání a realizace (39 %). Klíčovým tématem provozního modelu příští generace bude zjednodušení – 55 % účastníků průzkumu uvedlo, že chtějí svou společnost optimalizovat konsolidací jejích vnitřních segmentů.

Průzkum se zabýval rovněž tím, jak podniky využívají data k realizaci provozních změn. Větší dostupnost dat vnímají jako příležitost k transformaci téměř dvě třetiny (62 %) respondentů. 56 % oslovených manažerů uvedlo, že dávají přednost shromažďování vlastních dat o zákaznících, zdroje třetích stran upřednostňuje pouze 13 % dotázaných.

Klíčem k naplnění strategických cílů je transformace talentů

Vzhledem k tomu, že na pracovním trhu dnes koexistují čtyři generace – vedle silné poválečné generace (tzv. Baby Boomers) jsou to generace x, y a z, průzkum upozorňuje na to, že důležitější než kdy v minulosti je podporovat soustavné vzdělávání. Podle třetiny (33 %) všech oslovených manažerů je důležitým faktorem změny potřeba rozvíjet nové dovednosti. U zástupců vydavatelství a reklamních společností stoupá tento podíl na 43 %, respektive 42 %. Téměř čtvrtina (24 %) účastníků průzkumu vidí nedostatek potřebných dovedností jako hrozbu, zatímco 30 % ji řadí mezi největší překážky zavádění inovací.

„Potřeba digitálních dovedností je dnes u mediálních a zábavních společností normou, ale nové technologie kladou stále větší nároky. Lidé se musí neustále zlepšovat, transformovat a zdokonalovat své schopnosti,“ uzavírá Radek Šumpík.

Co dále průzkum zjistil:

  • Pouze 20 % respondentů věří, že hlavním motorem inovací v jejich společnosti je korporátní strategie a vize jejich generálního ředitele.
  • 46 % uvedlo, že nejdůležitějším nástrojem snižování nákladů je automatizace.
  • 49 % si myslí, že nejlepší cestou k rozvoji talentů je zvyšování kvalifikace.
  • Pododvětví mediálního a zábavního průmyslu mají rozdílné priority: vývoj nabídky nových produktů a služeb je prioritou pro 56 % zástupců reklamních a marketingových společností, u produkčních společností tento názor zastává pouze 15 % dotázaných.
O průzkumu

Analýza (How are media and entertainment businesses reinventing in an age of transformation?) vznikla na základě průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 350 vrcholových manažerů společností ze sektoru médií a zábavy. Jednalo se o reprezentativní vzorek zahrnující společnosti všech velikostí ze všech hlavních regionů i všech pododvětví tohoto sektoru. Respondenti u většiny otázek vybírali tři nejrelevantnější odpovědi z nabídnutého seznamu možností. Např. 50% údaj u nějaké odpovědi tudíž znamená, že si ji jako jednu ze tří nejrelevantnějších zvolila polovina účastníků průzkumu. Celou analýzu v angličtině najdete spolu s nejnovějšími poznatky z odvětví technologií, médií a zábavy (Technology, Media & Entertainment and Telecommunications, TMT) na naší webové stránce ey.com/tmt

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje.