Tisková zpráva

27. února 2020 , 10:00 Praha, CZ

Studie EY: Úspěšná implementace AI se v nadcházejících letech stane nezbytným předpokladem působení na trhu finančních služeb

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • 77 % účastníků studie spatřuje ve využívání umělé inteligence prostředek k naplnění strategických cílů podniku
  • S rozsáhlým zaváděním AI počítá v horizontu dvou let 64 % respondentů

Hlavními překážkami implementace AI jsou podle více než 80 % vedoucích pracovníků kvalita dat, dostupnost údajů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Respondenti průzkumu odhadují, že ubude 336 tisíc pracovních míst ve finančních institucích a přibude 37 tisíc míst ve fintechových společnostech. Na přípravě studie Transforming Paradigms: Global AI in Financial Services Survey, která zkoumá využívání systémů umělé inteligence mezi poskytovateli finančních služeb se EY podílela ve spolupráci se společností Invesco. Hlavními zpracovateli průzkumu byli výzkumný ústav Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) spadající pod University of Cambridge a Světové ekonomické fórum.

Vedoucí zástupci oslovených poskytovatelů finančních služeb jsou přesvědčeni, že AI bude výhledově představovat hlavní motor celého odvětví. Za důležitou či velmi důležitou z hlediska fungování vlastního podniku v nadcházejících dvou letech pokládá umělou inteligenci 77 % respondentů.

Z provedené studie dále vyplývá, že 85 % všech zúčastněných již do svého podnikání řešení na bázi umělé inteligence začlenilo a do budoucna hodlá její využívání dále rozšiřovat i na nové činnosti. V období dvou let plánují bezmála dvě třetiny respondentů (64 %) využívat AI k zajištění dodatečných výnosů, automatizaci procesů, řízení rizik, zákaznické podpoře či získávání nových klientů.

Zvyšující se uplatňování umělé inteligence v sektoru finančních služeb může být výzvou. „AI a pokročilá datová analýza, tradičně využívaná v oblasti úvěrového rizika, postupují dalšími funkčními oblastmi finančních institucí. Rostoucí využití lze vidět v akvizici a péči o zákazníky, vývoji nových produktů, v provozu a čím dál výrazněji v HR. AI se stává významnou konkurenční výhodou ovlivňující návratnost investic. Využívá se čím dál rozsáhlejších a komplexnějších datových sad, což může vyvolat obavy ze zkreslení (biasů) a dalších ‚vad‘ AI, které je přirozeně nutné monitorovat,“ uvádí Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Za hlavní překážky implementace AI považuje více než 80 % vedoucích pracovníků kvalitu dat, dostupnost údajů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. U uživatelů převážně autonomních systémů umělé inteligence je situace mírně odlišná. V tomto případě spočívá dle zhruba čtyř pětin dotázaných hlavní problém v otázce důvěry a následně v osvojení si příslušných technologií.

Zástupci finančních institucí očekávají, že AI nahradí do roku 2030 téměř 9 % všech pracovních míst ve své organizaci, zatímco ve fintechových společnostech se očekává, že AI rozšíří svou pracovní sílu o 19 %. V rámci zkoumaného vzorku to znamená odhadované čisté snížení přibližně o 336 000 pracovních míst ve finančních institucích a zvýšení o 37 700 pracovních míst ve fintechových společnostech.

„Z rozsáhlé globální studie vyplývá, že umělá inteligence ovlivňuje finanční systém stále výrazněji. Technologie do finančních služeb pronikají na mnoha rovinách a je nasnadě, že nůžky mezi firmami, kterým se daří AI úspěšně implementovat a těmi, jež v tomto ohledu zaostávají, se nadále rozevírají,“ dodává Matthew Blake, vedoucí sekce finančních a měnových systémů ustavené v rámci Světového ekonomického fóra.

Bryan Zhang, výkonný ředitel výzkumného ústavu Cambridge Centre for Alternative Finance, na závěr dodává: „Rostoucí význam využívání AI ve finančních službách je z empirického výzkumu zřejmý. Chtějí-li poskytovatelé v zostřující se konkurenci uspět, bez komplexní a dlouhodobě udržitelné strategie zavádění příslušných technologií se neobejdou.“

O průzkumu

Údaje pro účely studie byly shromážděny v průběhu druhého a třetího čtvrtletí roku 2019 na základě dotazování 151 členů nejvyššího vedení a ostatních zástupců managementu FinTech společností (54 %), resp. finančních institucí (46 %) z celkem 33 zemí světa. Na přípravě studie se kromě EY podílela společnost Invesco, hlavními zpracovateli průzkumu byli výzkumný ústav Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), který spadá pod University of Cambridge Judge Business School, a nezisková organizace Světové ekonomické fórum. 

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz