Tisková zpráva

24. března 2020 , 10:00 Praha, CZ

Digitální transformaci může vývoj COVID-19 ještě urychlit. Její úspěšná implementace pomáhá firmám dosahovat lepších hospodářských výsledků

Firmy se snaží motivovat zaměstnance, aby si doplnili potřebné vzdělání v oblasti správy technologií a digitální transformace

  • Větší část interakce ve společnosti se posune do virtuálního a digitálního prostředí.
  • Progresivní společnosti se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, zejména však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %).
  • S transformací jsou nejdále odvětví: spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %).

Firmy, kterým se mimořádně daří adaptovat na moderní trendy – a úspěšně využívat technologie k podpoře a zajištění vlastního růstu – sdílejí určité charakteristiky, jež jim v podnikání pomáhají a v konečném důsledku přispívají k lepším hospodářským výsledkům daných subjektů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu EY Tech Horizon o vývoji digitální transformace. Hlavním cílem studie bylo zjistit, jak daleko podniky s transformací své činnosti pokročily, potažmo jakým způsobem technologie do svých obchodních a firemních procesů začleňují.

Pokud jde o konkrétní znaky a postupy, jimiž se vedoucí společnosti vyznačují a dokáží z nich profitovat, identifikovali autoři studie následující šestici zásad:

► důraz na zákazníky jako záležitost prvořadého významu,
► intenzivní využívání umělé inteligence (AI) k podpoře růstu,
► zavádění inovačních řešení do pracovních prostředí i partnerství,
► motivování schopných pracovníků prostřednictvím nových podnětů a strategií,
► uplatňování řídících plánů pro moderní technologie,
► rozvoj inovací na základě dostupných dat a flexibilního přístupu.

Ukázalo se, že prosperující podniky v jednotlivých odvětvích jsou s digitální transformací výrazně dále, z uplatňovaných technologických inovací mají značný finanční užitek a snaží se také prosazovat transformační kulturu. Naproti tomu ostatní společnosti musí v transformačním úsilí přidat, více se orientovat na technologické novinky i budování odpovídajících obchodních a tržních podmínek.

Pro účely hodnocení transformativního potenciálu firem jsme analyzovali celkem tři finanční ukazatele, tj. tržby, hrubý zisk a ukazatel EBITDA , na bázi složené roční míry růstu (CAGR) pro pětileté období, z čehož vyplynula následující zjištění:

► lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 50 %) dosáhnou ročního růstu EBITDA o více něž 15 %,
► lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 45 %) zaznamenají roční růst tržeb přesahující 10 %,
► lídři oproti ostatním pravděpodobněji (asi o 26 %) navýší svůj roční hrubý zisk o více než 10 %.

„Vzhledem k tomu, jaké technologické nástroje mají nyní podniky k dispozici, nás zajímalo, jestli – a zejména jakým způsobem – díky nim dosahují v digitální transformaci výraznějších úspěchů. Předpokládali jsme, že z výsledků budeme schopni vyvodit určité společné rysy a stanovit, čím se úspěšní v tomto ohledu od těch méně úspěšných liší. Je jasné, že na hrubé tržby, respektive čistý zisk společností má vliv celá řada faktorů. Průzkum nicméně potvrdil, že lepší hospodářské výsledky s uplatňováním zmiňované šestice zásadních praktik velmi úzce souvisí,“ uvádí Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České republice.

Evropa je stále lídrem v digitální transformaci
Z velkých společností považuje vlastní pokroky na poli digitální transformace za dostatečné, případně svou iniciativu v této oblasti za plně funkční a optimalizovanou celkem 44 % respondentů. Mezi startupy – firmami starými maximálně pět let, jimž je vlastní dynamický přístup a také vznikly již v éře cloudu – plánuje procesy, na nichž jejich podnikání stojí, v následujících dvou letech radikálně změnit až 83 % zúčastněných. Cíl mají jasný: udržet krok s konkurencí a reagovat na vývoj trhu.

V kategorii korporací se na špici transformačního úsilí drží Evropa, kde se transformační plány daří plnit 53 % dotazovaných firem, následuje asijsko-pacifický region (47 %) a Severní a Jižní Amerika (35 %). Z hlediska odvětví jsou s transformací nejdále spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Příliš pozadu nezůstává ani sektor energetiky (45 %) či finančních služeb (44 %).

Ačkoliv investice do technologií rostou, řídící rámec je třeba podrobit revizi
Firmy s nejvýraznějším transformativním potenciálem se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, prioritně však do cloudu a AI (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %). V souvislosti se zaváděním moderních technologií a jejich řízením hodlá odpovídající řídící funkci patřičně revidovat 43 % účastníků, pouze 15 % pak svou stávající správu nových technologií pokládá za dostatečnou.

Firmy se stále potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly
Více než polovina (58 %) vedoucích pracovníků odpovědných za správu technologií je přesvědčena, že odborníků, kteří by tempo transformace pomohli urychlit, se všeobecně nedostává. Stejný názor zastává i 59 % manažerů ostatních úseků. Aby chybějící kapacity eliminovaly, uchylují se podniky k celé řadě opatření. Prostřednictvím nejrůznějších odměn a výhod se například snaží své lidi motivovat, aby si potřebné znalosti doplnili sami (59 %), případně pořádají povinná školení pro všechny zaměstnance (56 %). Necelá polovina (46 %) respondentů musí údajně nejprve zjistit, jaké odbornosti stávajícímu personálu chybí, a přibližně stejné procento dotázaných uvažuje, že adekvátně upraví příslušné náborové procesy.

„Je povzbuzující vidět, že firmy, které lze označit za lídry svého oboru, posuzují priority i nezbytné kroky komplexně a nepouští ze zřetele žádný z trojice klíčových předpokladů zdárné transformace, totiž jednoznačný ohled na zaměstnance, využívání technologií k urychlení procesů a možnost škálování inovací. V současné koronavirové situaci si firmy samozřejmě kladou otázku, co bude ,potom‘, ale lze předpokládat, že transformace směrem k digitální a AI podporované budoucnosti, která by zároveň byla odolné vůči nenadálým událostem, bude pokračovat a možná dokonce nabere na rychlosti,“ uzavírá Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

O průzkumu

Autoři studie vycházeli z rozsáhlého kvantitativního a kvalitativního výzkumu, v jehož rámci bylo dotazováno na 570 členů vrcholového managementu a vedoucích pracovníků společností z dvanácti zemí (USA, Kanada, Brazílie, Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Austrálie, Japonsko, Čína a Indie) a devíti ekonomických odvětví (spotřební zboží a maloobchod, energetika, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, technologie, média a zábava a telekomunikace, průmyslová výroba, finanční služby, vzdělávání, doprava a logistika, a hotelový sektor). Vzorek zahrnoval 500 velkých společností a 70 startupů. Příslušná zpráva obsahuje rovněž názory a rozhovory s předními odborníky na digitální transformaci.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz