Tisková zpráva

12. března 2020 Praha, CZ

Investice firem do 5G na vzestupu navzdory obtížím při integraci a pokulhávající důvěře v technologická řešení

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • Aktuálně do 5G investuje 15 % oslovených podniků, přičemž do tří let by se tento podíl měl zvýšit na 69%
  • 52 % respondentů se domnívá, že jejich podnik nebude schopen potenciál zařízení IoT ve spojení s 5G naplno využít
  • Investicím do 5G by v příštím roce měly vévodit americké firmy

Z nejnovějšího globálního průzkumu EY ohledně zavádění a využívání technologií 5G mezi podniky (Maximizing the 5G opportunity for enterprise) vyplývá, že aktuálně 15 % participujících již do daných technologií investuje, zatímco do tří let by tento podíl měl vzrůst na 69 %. Necelá polovina dotázaných (48 %) se domnívá, že přechod k internetu věcí (IoT) a plnému využití potenciálu 5G jim nezpůsobí závažnější problémy, nutnost přebudovat svůj provozní model zmiňuje v této souvislosti 74 % podniků.

Téměř tři čtvrtiny společností jsou dále přesvědčeny, že 5G technologie výrazněji ovlivní jejich podnikání zhruba do pěti let. Z firem, které své investice do 5G již realizovaly, se celých 67 % nachází ve fázi provozních zkoušek, případně dosud jedná s dodavateli a na zahájení ostrého provozu tak stále čeká.

Za všeobecnou zdrženlivostí ohledně implementace nových technologií je třeba hledat vícero faktorů, mimo nejasné představy o konkrétním využití (75 %) či dostačující rychlost současného připojení 4G (69 %). Vedle toho označují respondenti průzkumu za nejzávažnější interní překážku nasazení 5G obtíže vyplývající z integrace se stávajícími technologiemi (37 %), mezi vnějšími překážkami poté dominuje údajná nízká vyspělost dostupných technologií 5G (35 %).

„Podniky si uvědomují, že potenciál 5G sítí může mít na jejich fungování zásadní vliv. Obavy z technických aspektů zprovoznění, vyspělosti řešení nebo kybernetických hrozeb se sice stále objevují, je však částečně na dodavatelích, aby zákazníkům související příležitosti dostatečně představili, a částečně na osvětě i firmách samotných, aby případy užití 5G a internetu věcí dále strategicky i detailově ,domyslely‘. Celkový potenciál nových technologií může být skutečně převratný, ale jeho směrování nebude zcela jasné hned a bude jistě předmětem určité evoluce,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Z provedené studie dále vyplývá, že klíčem k širšímu využití možností 5G technologií mohou být partnerství a společné podniky. Celkem 79 % zástupců oslovených společností je přesvědčeno, že návrh odpovídajících případů užití nezvládnou bez podpory třetích stran, 77 % je rozhodnuto upřednostňovat dodavatele, kteří kromě nabízených úspor budou zároveň vystupovat jako partneři daných technologických řešení. Konkrétně stojí za zmínku, že 60 % organizací má dle vlastních slov s nalezením vhodného dodavatele 5G technologií potíže a 67 % hodnotí dosavadní jednání s dodavateli jako taktické plánování, resp. interakci ryze transakčního charakteru.

„To, co podniky v současné době potřebují, je konstruktivní poradenství a nabídky komplexních řešení. Poskytovatelé se musí profilovat jako důvěryhodní partneři, kteří disponují nezbytnou odbornou způsobilostí i kapacitami, a budou tak schopni poptávaná 5G řešení nejen zajistit, ale i patřičně škálovat. Zárukou dlouhodobého úspěchu je pokrýt kompletní spektrum potřeb podnikové sféry – od návrhu případů užití až po eliminaci bezpečnostních hrozeb,“ uvádí Vladislav Severa.

Z hlediska regionálního členění jsou dle studie se zaváděním 5G technologií nejdále americké firmy, kdy 19 % zúčastněných již do příslušných technologií investovalo. U evropských podniků činí tento podíl v současné době 13 %, v Asii a Tichomoří se takto vyslovila jen desetina respondentů, ačkoliv objem plánovaných investic v horizontu jednoho roku by zde měl patřit mezi nejvyšší. Přestože prvenství si patrně udrží Severní, Střední a Jižní Amerika, kde v nadcházejících dvanácti měsících hodlá investovat bezmála polovina oslovených společností (48 %), asijsko-pacifický region následuje jen těsně (43 %) a Evropa v tomto ohledu mírně zaostává (38 %).

Pokud bychom se na výsledky podívali z hlediska jednotlivých ekonomických odvětví, vedou mezi investory do 5G aktuálně zástupci energetického sektoru (23 %) a technologií (22 %). V období tří let plánují největší objemy investic poskytovatelé zdravotnických (61 %), resp. finančních služeb (58 %).

O průzkumu

V rámci studie oslovila EY v období mezi zářím a říjnem 2019 zástupce přibližně tisícovky podniků z různých odvětví z celého světa. Ke zkoumaným faktorům patřily, mimo jiné, zamýšlené investice do moderních technologií, případy užití IoT a 5G-IoT, priority s ohledem na uplatnění IoT a 5G, jakož i aktuální výzvy, jimž firmy v souvislosti s implementací 5G řešení čelí. Dalšími poznatky ohledně rozšíření 5G-IoT technologií v podnikové sféře a vývoje vztahů mezi organizacemi a poskytovateli řešení přispěli příslušní odborní pracovníci EY. Kompletní průzkum, jakož i další informace a analýzy týkající se odvětví technologií, médií a zábavního průmyslu a telekomunikací (TMT), naleznete na adrese www.ey.com/tmt

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz