Tisková zpráva

10. března 2020 Praha, CZ

Průzkum EY: podniky řeší kybernetickou bezpečnost až dodatečně, navzdory nárůstu útoků

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

  • Organizacím se nedaří řešit kybernetická rizika v raných fázích nových digitálních iniciativ
  • Nárůst v počtu kybernetických útoků v uplynulém roce zaznamenalo 6 z 10 organizací
  • Aktivismus je druhým nejběžnějším motivem kyberútoků

Navzdory celkovému nárůstu kyberútoků jen pětina představenstev společností věří, že implementovaná bezpečnostní opatření a metriky je dokáží ochránit před kybernetickými riziky. I přes rostoucí riziko útoku pouze jedna třetina (36 %) podniků zapojuje do svých iniciativ bezpečnostní tým již v jejich plánovací fázi. Odhalil to již 22. Globální průzkum EY o informační bezpečnosti (EY Global Information Security Survey (GISS)).

Průzkum ukázal, že se téměř 60 % organizací stalo v posledních 12 měsících terčem zvýšeného počtu útoků s negativním dopadem na jejich provoz. Za 21 % úspěšných kyberútoků provedených v loňském roce nesli odpovědnost aktivisté, kteří tak zaujali již druhé místo za organizovanými zločineckými skupinami (23 %) – v porovnání se studií provedenou v loňském roce, kdy aktivisty označilo za nejpravděpodobnější zdroj útoků jen 12 % respondentů.

Navzdory rostoucímu riziku jen 36 % nových podnikových iniciativ podporovaných technologiemi zapojuje do procesu již od začátku bezpečnostní tým. „Kybernetická bezpečnost bývá součástí oblasti compliance, přidruženou v průběhu odškrtávání příslušných kolonek či položek, místo aby byla nedílnou součástí každé jednotlivé technologické podnikové iniciativy od samého začátku. Tento model není udržitelný. Pokud chceme někdy doufat, že se nám podaří být o krok napřed před kybernetickými hrozbami, musíme se plánovitě zaměřit na vytvoření kultury bezpečnosti již od návrhu. Toho lze dosáhnout pouze úspěšným překlenutím propasti mezi funkcí kybernetické bezpečnosti a vrcholovým vedením a umožnit vedoucímu bezpečnostnímu pracovníkovi (CISO) působit jako konzultant a iniciátor namísto toho, aby byl stereotypně považován za překážku nebo komplikaci,” uvádí Petr Plecháček, Associate Partner, oddělení kybernetické bezpečnosti EY v České republice.

Průzkum ukázal, že týmy odpovědné za kybernetickou bezpečnost sice mají obvykle dobré vztahy s odděleními, jejichž činnosti jsou si blízké, jako je například IT, audit, řízení rizik a právní oddělení, ale jsou odříznuty od ostatních součástí podniku. Téměř tři čtvrtiny (74 %) respondentů uvádějí, že vztah mezi oddělením kybernetické bezpečnosti a marketingem je v nejlepším případě neutrální, pokud není nedůvěřivý nebo vůbec žádný, zatímco 64 % z nich tvrdí totéž o odděleních výzkumu a vývoje a 59 % o týmech, které se zabývají vlastní obchodní činností. Více než jedna polovina (57 %) z nich uvádí, že vztah jejich týmů s finančním oddělením, na kterém závisejí ve vztahu k rozpočtu a jeho schvalování, je rovněž obtížný nebo nucený.

Petr Plecháček k tomu uvádí: „V rámci transformace společností je zapotřebí budovat vztahy založené na důvěře napříč všemi složkami organizace počínaje nejvyšším vedením tak, aby kybernetická bezpečnost byla nedílnou součástí chodu podniku. Představenstvo, vrcholové vedení, CISO a vedoucí pracovníci v rámci celého podniku musí spolupracovat na utváření a zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti, tak aby podnikové transformace, digitalizace a inovace dosáhly svého plného potenciálu.“

O průzkumu

Studie EY Global Information Security Survey (GISS) o informační bezpečnosti se zaměřuje na aktuální rizika a související protiopatření. Respondenty bylo více než 1300 vedoucích pracovníků v oboru kybernetické bezpečnosti v organizacích na celém světě.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je amostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz