Tisková zpráva

12. května 2020 Praha, CZ

Pandemie koronaviru by mohla urychlit celosvětový nástup personalizované medicíny

Nejnovější průzkum EY zaměřený na sektor zdravotnictví (Five Trends Driving the Emergence of the Personalized Health Ecosystem) poukazuje na palčivou potřebu inovativních metod cílenější preventivní, diagnostické a léčebné péče, jakož i nutnost globálně sdílet relevantní údaje.

Související témata Zdravotnictví
  • EY identifikovala oblasti, jejichž význam je pro další rozvoj cílené léčby i zdravotnických systémů klíčový.
  • Propojení, slučování a sdílení údajů o zdravotní péči dramaticky zvyšuje přínos těchto dat z hlediska veřejného zdraví.

Nejnovější průzkum EY zaměřený na sektor zdravotnictví (Five Trends Driving the Emergence of the Personalized Health Ecosystem) poukazuje na palčivou potřebu inovativních metod cílenější preventivní, diagnostické a léčebné péče, jakož i nutnost globálně sdílet relevantní údaje. Současná pandemie onemocnění COVID-19 dokazuje, že systémy zdravotní péče musí být schopny lépe reagovat na nenadálé situace. Ačkoliv jsou si zainteresované subjekty transformativního potenciálu moderních technologií ve spojitosti se shromažďováním a využíváním zdravotnických záznamů již dlouhou dobu vědomy, nebyly dosud nuceny implementovat změny v takovém měřítku ani lhůtách.

„Přímé i nepřímé dopady onemocnění COVID-19 na lidské životy jsou bezprecedentní. Zjišťujeme, že pozici zdravotnictví je nezbytné notně posílit, máme-li být schopni předvídat a zvládat budoucí krize. Musíme přehodnotit celý přístup k veřejnému zdraví a posunout se blíže k personalizované medicíně. Využijí-li organizace nynějšího stavu k tomu, aby zefektivnily nakládání s údaji o zdravotní péči, jakož i vlastní obchodní modely, mohou se vyšvihnout na špici oboru a stát se příkladem pro ostatní,“ uvádí Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Krize tak v prvé řadě odhalila naléhavost budování inovativních, účinných a udržitelných systémů zdravotní péče. Z průzkumu vyplývá, že transformace odvětví jako celku by pomohla nejen při potlačování případných epidemií infekčních onemocnění, ale také při léčbě stávajících chronických nemocí, od cukrovky a srdečních chorob až po rakovinu a Alzheimerovu chorobu.
Globální úsilí v boji proti koronaviru dále prokázalo, že údaje o zdravotní péči mají násobně vyšší přínos, pokud je lze propojit, slučovat a sdílet. Ve většině případů jsou však nedostupné, případně roztroušené napříč různými systémy i organizacemi, což znemožňuje jejich účinnou integraci a analýzu, resp. snižuje jejich význam z hlediska bezprostředního využití. Odstranit tento nedostatek se podaří pouze za předpokladu, že zpracovatelé upustí od snahy tato data plně vlastnit a monetizovat, a podpoří úsilí o jejich širší využití. Taková iniciativa by vedla k cenným poznatkům a podnítila další rozvoj odvětví.

Aby se personalizovaná medicína stala skutečností, je obecně potřeba vypořádat se s překážkami, které jejímu zavádění, popřípadě patřičnému využívání dat v systémech zdravotní péče brání. V této souvislosti musí poskytovatelé služeb věnovat pozornost následujícím čtyřem oblastem:

► Moderní senzory za přispění technologií 5G a umělé inteligence povedou ke vzniku zcela nového ekosystému personalizované medicíny. Nový rámec se stane přirozenou součástí zajišťování zdravotní péče. Všudypřítomné senzory budou prostřednictvím širokopásmových sítí odesílat nepřetržitá data, o jejichž analýzu v reálném čase se postará AI.

► Předpoklad dalšího rozvoje spočívá ve využívání dostupných dat k pochopení lidského chování i snaze jej ovlivňovat. Závěry behaviorálních věd přispěly k tvorbě zásadních vládních opatření v boji proti onemocnění COVID-19 a nastavení pravidel sociálního distancování. Zvýšit celkovou účinnost i dostupnost léčby se poskytovatelům podaří pouze tehdy, osvojí-li si patřičné nástroje a metody. Cesta k optimálním výsledkům, resp. adekvátní skladbě produktů a individuální léčebné strategii, spočívá ve využívání potenciálu velkých objemů dat, jakož i prvků umělé inteligence při vyhodnocování zpětné vazby.

► Zapojení pacientů i ostatních zainteresovaných stran vyžaduje existenci důvěryhodného zpravodajského systému. V případě koronavirové krize je důvěra i spolupráce zúčastněných subjektů motivována společným cílem, avšak související otázky ohledně kybernetické bezpečnosti a AI přetrvávají. Vzhledem k faktu, že bez propojení jednotlivých systémů se efektivní poskytování zdravotní péče neobejde, je spolehlivá ochrana před kybernetickými útoky nutností, bez níž by nebylo možné data mezi zúčastněnými stranami sdílet, ani následně analyzovat za pomoci AI.

► Úspěšné pokračování v podnikatelské činnosti je podmíněno volbou adekvátního obchodního modelu. Jelikož lze po odeznění pandemie předpokládat nižší dostupnost kapitálu, musí organizace přehodnotit své plány a podnikatelskou strategii. Podstatná otázka se tak pro mnoho subjektů ani v následném období nezmění, to jest jaký nejúčinnější obchodní model zvolit a jak získat data, která jim umožní v daném odvětví uspět.
Kompletní znění aktuální zprávy naleznete na webových stránkách ey.com/fivetrendshealth.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního
a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry
v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz