Tisková zpráva

19. května 2020 Praha, CZ

Průzkum EY: 7 z 10 firem chce v následujících dvou letech outsourcovat daňové a finanční úkony. Digitální a legislativní změny vedou daňová oddělení k transformaci klíčových činností

Téměř sedm z deseti firem (65 %) tvrdí, že postrádají udržitelný datový a technologický plán realizace cílů a vize svých daňových a finančních útvarů.

Související témata Daňové a právní poradenství
  • 85 % společností předpokládá zvýšenou pracovní zátěž v důsledku nových požadavků na digitální podávání daňových dokumentů.
  • U 73 % respondentů je pravděpodobnější, že začnou během nadcházejících 24 měsíců zadávat provádění části svých daňových a finančních činností nezávislým odborným firmám.
  • 45 % firem má potíže se zajišťováním nových úkolů a s kariérním rozvojem.

Téměř sedm z deseti firem (65 %) tvrdí, že postrádají udržitelný datový a technologický plán realizace cílů a vize svých daňových a finančních útvarů. Firmy rovněž čelí náročnému prostředí charakterizovanému bezprecedentní legislativní a regulatorní změnou, značnými výzvami v oblasti talentů a potřebou pracovat více za méně peněz, což je ještě zesíleno dopadem COVID-19. To naznačuje nová zpráva EY: Tax and Finance Operate, která provedla celosvětový průzkum u 1 013 organizací.

V reakci na tyto výzvy téměř všechny organizace (99 %) prohlásily, že usilují o přeměnu svých daňových a finančních operačních modelů a 73 % z nich uvedlo, že je více než méně pravděpodobné, že během příštích 24 měsíců budou při provádění klíčových činností spolupracovat s jinými firmami, aby si tak ulehčily od těchto rostoucích tlaků. „Podniky se potýkají s volbou mezi budováním vlastních kapacit – využíváním správných lidí a technologie, aby udržely krok se změnou – nebo spoluprací s nezávislým poskytovatelem, který je stoprocentně zaměřen na daný úkol a má předpoklady k úspěchu. Zároveň vzrostly i požadavky kladené na dnešní odborníky v oblasti daní. Ti musí mít nejen špičkové znalosti daňových technik, ale i hluboké porozumění datům a vědeckým metodám a musí být odborně zdatní v zacházení s takovými nástroji, jakými jsou umělá inteligence, automatika, strojové učení, správa dat a analytika,” komentuje Kate Barton, viceprezidentka daňové divize EY Global.

Bezprecedentní tempo změny a tlak na snižování nákladů

Tempo legislativních a regulatorních změn je nad síly daňových a finančních útvarů a 85 % respondentů počítá se zvýšením své pracovní zátěže, aby se mohli vyrovnat s novými požadavky na digitální podávání daňových dokumentů.

V reakci na zásadní změny daňového systému v USA a v dalších zemích 83 % velkých společností – s výnosy 20 miliard USD a více – uvedlo, že obdržely dodatečný rozpočet k realizaci těchto změn. Více než dvě pětiny (44 %) všech společností odhaduje, že na plnění těchto požadavků vynaloží v příštích pěti letech nejméně 10 miliónů USD.

A po celou tuto dobu musí daňové a finanční útvary pracovat více za méně peněz. Téměř osm z deseti (79 %) respondentů plánuje v příštích dvou letech snížení nákladů na své daňové a finanční činnosti.
„Tak rychlé tempo změn právních předpisů a nařízení je nevídané a paradoxní. Nejenže musí společnosti vynakládat více na dodržování nových předpisů a nařízení, ale musí se rovněž připravit na dlouhodobé snižování nákladů,“ komentuje Dave Helmer, vedoucí daňové a finanční divize EY Global.

Deficit v transformaci dat a technologií

K rostoucím regulatorním požadavkům kladeným na daňové a finanční útvary se ještě přidává deficit technologických kapacit. Pouze 3 % daňových útvarů, které se účastnily průzkumu, extenzivně využívá disruptivní technologie, jako například umělou inteligenci a strojové učení. 15 % organizací je nevyužívá vůbec. Ti, kdo v rámci transformační strategie neinvestují do dat a technologie, takto potenciálně limitují dlouhodobé efektivní naplňování záměru a vize svých daňových útvarů.

Měnící se potřeby na úrovni kvalifikovaných odborníků
Další výzva spočívá v náboru i v udržení kvalifikovaných odborníků. 45 % organizací se potýká s poskytováním nových úkolů a možností kariérního postupu svým pracovníkům daňových a finančních útvarů. Navíc 62 % daňových a finančních útvarů tráví většinu času rutinními činnostmi v oblasti compliance v porovnání s činnostmi s vyšší přidanou hodnotou.

Jednoznačná většina respondentů (83 %) je rovněž toho názoru, že je v příštích třech letech nutno zvýšit technické kompetence pracovníků jejich daňových a finančních útvarů s cílem zvýšit jejich dovednosti v oblasti dat, procesů a technologie.

O EY Tax and Finance Operate

EY Tax and Finance Operate je model, který vychází z technologických základů a propojuje vysoce kvalifikované zdroje s nejlepšími procesy v oboru, aby tak pomohl firmám v dosahování jejich strategické vize. Budování vlastních kapacit může být náročné a nákladné a mnoho organizací zjišťuje, že je levnější a efektivnější zadat vybrané činnosti odborným firmám, a využívat tak ony značné investice EY do lidí, procesů a technologie. Další informace o průzkumu EY Tax and Finance Operate lze nalézt na ey.com.

O EY

EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše webové stránky www.ey.cz