Když dojde k energetické transformaci, kdo platí?

7 min. čtení 5. dubna 2019
Související témata Inovace

Navzdory narušení, které se děje v energetickém průmyslu, došlo k velmi malým inovacím, pokud jde o nové mechanismy financování. 

Náklady na energetickou transformaci budou obrovské. V roce 2017 činily celosvětové investice do energie 1,8 bilionu USD, což představuje 1,9% světového HDP. Podle Mezinárodní energetické agentury však bude k uspokojení poptávky po elektřině do roku 2040 zapotřebí více než 20 bilionů USD.

Odvětví energetiky je stále náročnější na kapitál. Již předpokládaný nárůst spotřeby elektřiny v souladu s globální agendou ohledně dekarbonizace znamená, že investice do výroby elektřiny a do sítí nyní převyšují investice do dodávek ropy a plynu. Investice do nízkouhlíkových zdrojů energie představují více než 70% celosvětového financování výroby energie.

Úspěch přechodu na čistou energii závisí na stimulaci investic do flexibility – jako je řízení poptávky a řešení ohledně skladování energie – k vyrovnání nepravidelnosti obnovitelných zdrojů. Objeví se nová kombinace energetických investorů, nové příležitosti a finanční nástroje a změny ve struktuře tradičních energetických společností.

I když probíhají tyto změny a dochází k transformaci trhů a průmyslových odvětví s cílem odrážet provozní charakteristiky a rizikové profily nově vznikajících technologií, zůstává stále stejná překážka: jak zajistit financování.

I když dochází k transformaci trhů a průmyslových odvětví s cílem odrážet provozní charakteristiky a rizikové profily nově vznikajících technologií, zůstává stále stejná překážka: jak zajistit financování.

Měnící se obchodní modely a vyvíjející se konkurenční prostředí

Z historického hlediska státní energetické společnosti vlastnily a provozovaly výrobní, přenosové a distribuční systémy a získaly návratnost investic po dobu životnosti aktiva.

Finanční sponzoři značně investovali. Penzijním fondům vyhovovaly dlouhodobé stabilní výnosy a předvídatelné peněžní toky, které odpovídaly jejich dlouhodobým závazkům. Investice soukromého kapitálu (PE) se zaměřily na růstové investice a vysokou návratnost v klíčových zeměpisných oblastech.

Více než 95% investic v energetice se nyní za své hlavní platové ohodnocení spoléhá na regulace nebo smlouvy mimo krátkodobé velkoobchodní trhy, jelikož regulační orgány se věnují zabezpečení dodávek a environmentálním cílům. Programy ohledně zadávání veřejných zakázek na dlouhodobé dohody na nákup elektrické energie hrají stále větší roli při podpoře investic do obnovitelných zdrojů energie. A konkurenční mechanismy nyní představují z hlediska veřejných služeb přibližně 35% celosvětových investic do výroby obnovitelné energie.

Regulované veřejné služby již nejsou v centru rozhodování o energetické infrastruktuře. Státní zákonodárci zaujímají aktivnější přístup při stanovování standardů z hlediska obnovitelné energie. Zahraniční strategičtí investoři a finanční sponzoři se aktivně snaží o růst investic do obnovitelných zdrojů a nových technologií. Několik poskytovatelů veřejných služeb nyní zřizuje vlastní odvětví venture kapitálu (VC), a to především s cílem zaměřit se na počáteční investice do nových technologií. S tím, jak se energetický přechod prohlubuje, je pravděpodobné, že investiční profily se změní spolu s energetickými společnostmi, které soupeří o tato cenná aktiva.

Mezitím vstupují na trh také různé skupiny zákazníků. S klesajícími technologickými náklady a zvyšováním decentralizovaných energetických zdrojů se objevují noví hráči – spotřebitelé, agregátoři a aktivní spotřebitelé. Firemní zákazníci stále více investují do řešení pro vlastní výrobu a skladování nebo sami uzavírají dohody na nákup elektrické energie. Domácnosti se také obracejí k vlastní výrobě a skladování a usilují tak o energetickou nezávislost.

Nový energetický svět naruší stabilitu těchto investic — k lepšímu i horšímu.

S tím, jak se energie stává čistší, dostupnější a efektivnější, je riziko snížení návratnosti pro tradiční investory reálné, protože energetické společnosti se potýkají s ustupující spotřebitelskou základnou a uvízlými náklady na aktiva. Nejistota ohledně dlouhodobých peněžních toků a výnosů může investory donutit hledat investiční příležitosti jinde.

Aby se čistá energie rozšířila, musí energetické společnosti najít nové kupce a nabídnout jim jednodušší výrobky s nižším rizikem. Energetické společnosti tyto složitosti již dlouho zvládají a je třeba zjistit, zda budou čelit výzvě, když se trh kolem nich přetransformuje. Pokud chtějí být úspěšné, budou se muset spojit s ostatními hráči v energetickém ekosystému a najít investice potřebné k tomu, aby infrastruktura a sítě byly vhodné pro budoucnost.

Navzdory těmto výzvám se objevují nové příležitosti pro jiný typ investora. Jak se energetická transformace zrychluje, energetické společnosti mají šanci vyvinout nové obchodní modely, které dávají přednost inovacím a využívají nově vznikající technologie. Již zvyšují své investice do technologií, které podporují flexibilitu energetického systému, a integrují obnovitelné zdroje a nové zdroje poptávky. Rovněž utratí více za technologii inteligentních sítí, včetně inteligentních měřících přístrojů, vyspělých distribučních zařízení a infrastruktury pro nabíjení elektrických vozidel (EV).

Energetické společnosti, jež jsou perspektivní z hlediska budoucího vývoje, by mohly zákazníkům, včetně podnikových kupců, nabídnout 100% čistou energii a tím přenést všechny složitosti ohledně cenových a dodavatelských rizik zpět na sebe. Některé energetické společnosti již zřídily fondy venture kapitálu (VC), které se nacházejí mimo regulovaný subjekt, aby pomohly financovat tento typ inovací.

Pro investice z hlediska venture kapitálu (VC) a firmy se soukromým kapitálem (PE) se objevují další příležitosti k financování růstu nových technologií, zkušeností zákazníků, modelů dodávek elektřiny a dalších obchodně zaměřených venture podniků, které dobře zapadají do jejich tří až pětiletého investičního horizontu.

Pokud jde o financování energetické budoucnosti, narušení zatím nevytvořilo žádného narušitele

Je zajímavé, že navzdory narušení energetického průmyslu dochází k velmi malým inovacím u mechanismů financování. Primárními zdroji investic jsou nadále fondy VC, PE, spolufinancování a partnerství s ostatními hráči v hodnotovém řetězci a financování zelených dluhopisů a daně z kapitálu.

To, zda jakýkoli narušitel postoupí vpřed, bude do značné míry záviset na úloze regulačních orgánů a postupech, které v nadcházejících letech učiní. Podle současného energetického modelu slouží regulační orgány jako překážka ve vývoji nových, komerčně zaměřených obchodních modelů a v konečném důsledku inovativních mechanismů financování.

Celkově se zdá, že regulační orgány nikterak nespěchají s přijetím právních předpisů, které umožní energetickým společnostem investovat do drahého přechodu od vlastní původní infrastruktury k tomu, že se stanou poskytovateli energetických služeb. A bez pobídek se jeví, že energetické společnosti nebo investoři získají jen málo tím, že si dají za cíl takto rušivou změnu.

Celkově se zdá, že regulační orgány nikterak nespěchají s přijetím právních předpisů, které umožní energetickým společnostem investovat do drahého přechodu od vlastní původní infrastruktury k tomu, že se stanou poskytovateli energetických služeb.

To však neznamená, že by energetické společnosti měly nečinně v klidu přihlížet a spoléhat se na regulační orgány z hlediska trvalé ochrany před tržními silami.

Ochraňujte a připravujte

Energetické společnosti mohou nyní podniknout pět kroků:

  1. Vytvořit kulturu inovací. Energetické společnosti musí začlenit inovace do všech aspektů podnikání — od toho, jak organizují své podnikání, jak mluví (a naslouchají), povzbuzují, až po motivaci a odměňování zaměstnanců. Jelikož se jedná o radikální odklon od tradiční kultury energetické společnosti, budou muset možná tyto schopnosti získat.
  2. Získejte podporu od vyššího managementu. Aktivismus akcionářů může nuceně rozdělit obnovitelné a původní aktivity společnosti. Energetické společnosti potřebují podporu investorů a správních rad, aby mohly úspěšně implementovat své inovační strategie.
  3. Zřízení fondu venture kapitálu. Energetické společnosti mohou zřídit samostatný subjekt mimo regulovaný obchodní rámec pro správu fondu venture kapitálu. Případně mohou spolupracovat s firmami VC, jež mají zkušenosti a chuť na to podporovat nové energetické inovace.
  4. Optimalizujte portfolia. Aby bylo možné řešit rychlé narušení a zvyšující se tlak ze strany investorů, musí energetické společnosti provádět častější nebo nepřetržité přezkumy portfolia. Měly by posoudit současnou a budoucí odolnost svých aktiv, budovat pohotové a flexibilní chování s cílem reagovat na změny.
  5. Zvažte leasingové modely. V zájmu urychlení přechodu na energii z obnovitelných zdrojů by společnosti mohly zvážit nabídku leasingu jako modelu na financování, který přiměje zákazníky k přijetí EV a solární energie.

Nemusíte být narušitel, stačí být tím, kdo se pohotově přizpůsobuje

Energetické společnosti, jako účastníci regulovaného odvětví, nejsou nijak zvlášť připraveny na to, aby se staly narušiteli. Mohou být však někým, kdo se pohotově přizpůsobí.

Ve spolupráci s regulačními orgány mohou použít právní předpisy, které jim umožní věnovat se novým, komerčně konkurenceschopným obchodním modelům a inovativním mechanismům financování. Mohou se spojit s finančníky a investory a vyvinout možnosti financování, které budou přínosem pro obě strany.

Energetické společnosti, které přijmou tuto novou výzvu, si mohou udržet zákazníky a vydělávat na nových technologiích. Ty, které tak neučiní, mohou být vytlačeny, protože ztratí podíl na trhu.

Bez ohledu na to, jak spolupracují a s kým, platí, že dvě (nebo více) hlav jsou lepší než jedna. Energetické společnosti mají větší šanci na generování výnosů a dosažení příznivého výnosu pro investory, pokud jsou součástí ekosystému, než aby to dělaly samostatně. Pokud nemohou najít způsob, jak odůvodnit tyto nově vznikající investice, ostatní hráči této mezery nepochybně využijí.

NextWave Energy

Aby energetické společnosti uspěly, musí se přeměnit v podniky, kterými se chtějí stát, spíše než se držet toho, co byly kdysi.

Zjistit více

Shrnutí

V energetickém sektoru dochází k mnohým narušením, ale jen k malému množství inovací v mechanismech financování. Do roku 2040 se má vypořádat 20 bilionů dolarů, energetické společnosti proto musí najít nové způsoby, jak samy sebe prezentovat jako investovatelné návrhy. Ty firmy, které se postaví výzvě, si mohou udržet zákazníky a vydělávat na nových technologiích. Ty, které tak neučiní, mohou být vytlačeny, protože ztratí podíl na trhu.

O tomto článku

Související témata Inovace
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter