6 min. čtení 13. září 2023
farmář na poli s létajícím dronem
Průzkum

Bude Evropa schopná přilákat investice uprostřed pokračujících turbulencí?

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice vede v České republice tým odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy a finančního účetnictví (Financial Accounting Advisory Services, FAAS).

6 min. čtení 13. září 2023

Jak může Evropa přitáhnout další generaci zahraničních investic? Dle průzkumu atraktivnosti Evropy realizovaného společností EY (EY Europe Attractiveness Survey 2023), by její šance, které se týkají zahraničních investic, mohly vzrůst.

Růst projektů FDI v Evropě během roku 2022 stagnoval s meziročním nárůstem o pouhé 1 % — ve srovnání s 5 % růstem před rokem — zatímco počet pracovních míst vytvořených přímými zahraničními investicemi klesl o 16 %. Počet oznámených projektů zůstává o 7 % nižší než v roce 2019 a 10 % pod vrcholem z roku 2017, uvádí průzkum realizovaný společností EY.

Faktory, které vedly ke stagnaci v roce 2022 nezmizely, a to včetně rozsáhlých makroekonomických a rostoucích geopolitických tlaků, a to nejen díky válce na Ukrajině, ale stále více i ve vztazích s Čínou.

Objevují se ale také nové výzvy. Zákon na snižování inflace tzv. Inflation Reduction Act (IRA), přitahuje investory do USA, což ovlivňuje evropská strategická odvětví, jako je energetika, automobilový průmysl a pokročilá výroba, a má potenciál přetvořit transatlantickou soutěž o investice.

I přes náročné prostředí stále existují důvody k optimistickému výhledu, co se týče zahraničích investic v roce 2023. Dle výsledků průzkumu se až 67 % dotazovaných společností chystá v Evropě rozšířit nebo založit provoz. To je ve srovnání s rokem 2022 nárůst o 14 %. Očekávaný příliv financí v podobě přímých finančních investic má značný potenciál pozitivně stimulovat ekonomický vývoj a podpořit vznik nových pracovních míst v evropských státech. Členské státy by se měly připravit na nadcházející období tak, aby z očekávaného přílivu financí v podobě FDI získaly co největší možný benefit.

Faktem je, že přímé zahraniční investice jsou nezanedbatelnou složkou, která pozitivně ovlivňuje hrubý domácí produkt (HDP). To potvrzují i data. V Německu a Francii se FDI podílí až na 20 % HDP, ve Spojeném království se jedná dokonce o 28 %. V roce 2022 vzniklo v Evropě díky FDI celkem 343 634 pracovních míst. Nejvýznamnějšími sektory, tedy sektory s nejvyšším počtem zabezpečených projektů, byly v roce 2022 software a IT služby (1 182 projektů), obchodní a odborné služby (765 projektů) a sektor dodavatelé dopravy (470 projektů). Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že státy atraktivní pro investory získají pozitivní stimul své lokální ekonomiky.

Má-li Evropa ovšem obstát v kontextu silné konkurence, kterou představuje USA se svým zákonem o snížení inflace anebo například Čína, bude klíčové vytvořit přesvědčivé a stabilní prostředí pro globální investory.  Pro mnoho podniků jsou stále největšími problémy cena energie a zabezpečení dodávek, pokud jde o investiční rozhodnutí. Obrázek je sice lepší než před 12 měsíci, ale existuje mnoho potenciálních faktorů, které by mohly vést k poklesu investic. A zatímco Evropa investice stále přitahuje díky její síle jakožto ekonomického bloku a její politické stabilitě během nedávných krizí, mnozí investoři přehodnotili plán investice v důsledku amerického zákona o snižování inflace. Evropa musí něco nabídnout v podobném rozsahu a co nejvíce usnadnit přístup investorů na Evropské trhy.

Jedním z nástrojů, který má za cíl podpořit atraktivitu Evropy a přilákat investory je EU Resilience and Recovery program, tzv. Nástroj pro oživení a odolnost, který je ústředním bodem Next Generation EU, tedy balíčku na oživení ekonomiky EU. Ambicí tohoto programu je příprava na digitální a ekologickou transformaci stimulací vzniku udržitelnější ekonomiky a společnosti v rámci členských států EU. Dalším z implementovaných nástrojů je Green Deal Industrial Plan, ten cílí na zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu a urychlení přechodu ke klimatické neutralitě.  

S tím, jak se vyvíjejí priority podnikání a mění zájmy politiků, společnosti přehodnocují na základě jakých kritérií si vyberou místo pro své investice.  Základní požadavky na konkurenceschopnost, agilitu a rychlost jsou stále důležité, ale na pořadu dne se objevují nová kritéria.

Letošní průzkum ukazuje, že hlavními kritérii pro investiční rozhodnutí jsou likvidita trhu a dostupnost kapitálu. Investoři také preferují silné domácí trhy – větší ekonomiky mohou nabídnout dodatečnou stabilitu. Třetím nejvíce vlivným faktorem je politický přístup ke změně klimatu a udržitelnost, která patří mezi tři hlavní priority již druhým rokem. Toto pořadí koreluje s téměř zdvojnásobením v upřednostňování vnitrostátních stimulačních balíčků (až 19 %), což lze vidět v kontextu úspěchu americké IRA a zelených investic.

Při obecném pohledu na situaci v Evropě je patrné, že se značně liší podíl FDI v rámci jednotlivých států. Na první příčce je Francie s celkovým počtem 1 259 projektů v roce 2022, což představuje oproti roku 2021 meziroční nárůst o 3 %. Následuje Spojené království s 929 projekty a Německo s 832 projekty. Tyto země si mezi sebe rozdělily 50 % z celkového množství uskutečněných projektů, tedy významné množství FDI. Přestože se Spojené království i Německo umístilo na předních pozicích, oba státy v meziročním srovnání zaznamenaly pokles, a to 6 % ve Spojeném království a 1 % v Německu. Nejvyšší meziroční nárůst FDI, tedy více jak o 20 %, nastal v Turecku, Portugalsku, Polsku a Irsku.

Podíl na trhu

Z výsledků průzkumu společnosti EY vyplývá, že v roce 2022 bylo v České republice realizováno celkem 30 projektů, tedy stejné množství jako v roce 2021. Česká republika je v porovnání se sousedním Slovenskem, které mělo celkově realizováno 39 projektů s meziroční změnou 25,8 %, citelně horší. Polsko, které je rovněž naším sousedním státem, v roce 2022 realizovalo celkově 237 projektů s meziroční změnou 22,8 %, zaznamenalo tedy rapidní nárůst v počtu projektů.

Pokud se má Česká republika stát zemí atraktivní pro tok FDI, bude v celém procesu hrát nezastupitelnou roli zapojení tvůrců politik, a to prostřednictvím tvorby regulačních rámců, pobídek pro zelená průmyslová odvětví a nasměrováním investic do klíčových dovedností. Průzkum EY ukazuje, že 61 % investorů vnímá faktory související s udržitelností jako aspekty, které činí Evropu v rámci jejich rozhodovacích procesů atraktivní a mají vliv na směřování toku jejich investic. 

„Česká republika by měla tématům spojeným s udržitelností, obnovitelnými zdroji energií, energetickým mixem a dekarbonizací věnovat zvýšenou pozornost tak, aby současnou stagnaci prolomila a získala co nejvyšší možný benefit z očekávaného přílivu FDI, který studie společnosti EY predikuje,“ říká Alice Machová, EY CCaSS partnerka a vedoucí partnerka poradenství v oblasti udržitelného rozvoje EY Česká republika.

Shrnutí

Podniky dnes čelí složitějším a rychle se vyvíjejícím výzvám než kdykoli předtím. K tomu, aby se zelená a inovativní Evropa stala skutečností, je třeba naléhavě jednat.

O tomto článku

Autor Alice Machová

EY Česká republika, vedoucí partnerka poradenství v oblasti finančního účetnictví, CFO agendy a udržitelného rozvoje

Alice vede v České republice tým odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy a finančního účetnictví (Financial Accounting Advisory Services, FAAS).