Cashflow a daň z příjmů v době COVIDové

Cashflow a daň z příjmů v době COVIDové

26. března 2021
Předmět Tax Alert

Přemýšlíte o tom, jak zlepšit současnou cashflow pozici vaší společnosti? Níže shrnujeme několik tipů, které by pro Vás mohly být užitečné.

Nedávným rozhodnutím ministryně financí (více v alertu ZDE) bylo poplatníkům daně z příjmů právnických a fyzických osob podávajícím přiznání za kalendářní rok 2020 umožněno (prostřednictvím prominutí pokuty a úroku z prodlení) posunutí této lhůty následovně:

 • do 3. května místo do 1. dubna 2021 pokud podávají přiznání v papírové podobě a
 • do 1. června místo do 3. května 2021, pokud podávají přiznání elektronicky.

Pokud však podáváte přiznání v šestiměsíční lhůtě nebo podáváte přiznání za hospodářský rok, nic se pro vás zatím nemění.

V souladu s daňovým řádem můžete pro zlepšení cashflow dále využít následující možnosti:

 • Požádat o posečkání úhrady daně, případně její úhrady na splátky - tato varianta je při snížení veškerých sazeb úroků dle daňového řádu od roku 2021 ještě zajímavější (více informací ZDE). Úrok po dobu posečkání klesá na polovinu, tj. 4 % + repo sazba ČNB (repo sazba ČNB je aktuálně 0,25 %). Pokud vám bylo povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady na splátky z covidových důvodů, je vám prominut související úrok z prodlení, který vznikl od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 (více informací ZDE).
  Současně lze podle informace finanční správy (ZDE) nově žádost vytvořit i prostřednictvím webové aplikace a zvolit vyhovující způsob podání. Žádost je možné podat bezplatně do 16. 8. 2021.
 • Požádat o prominutí příslušenství daně, především úroku z prodlení, pokud již není Ministerstvem financí prominuto (viz. výše).
 • Požádat o vrácení vratitelného přeplatku na daních.
 • Použití vratitelného přeplatku na úhradu zálohy nebo nedoplatku na dani.
 • Požádat o snížení záloh na daňové povinnosti; správce daně v odůvodněných případech rozhodne o snížení povinnosti platit zálohy nebo povolí výjimku z povinnosti zálohovat, a to na celé zdaňovací období.

U daně z příjmů právnických osob můžete také zvážit následující možnosti, jak optimalizovat výši samotné daně a tím zlepšit svou daňovou pozici:

 • zpětné uplatnění daňové ztráty, o kterém jsme Vás informovali ZDE;
 • využití mimořádných nebo zrychlených odpisů, více informací ZDE;
 • navýšení limitů pro odečet darů – a to až do 30 % základu daně (ze současných 15 % u fyzických osob resp. 10 % u právnických osob), viz náš alert ZDE.

Uvidíme, jaké možnosti nám přinesou další kroky vlády a Ministerstva financí v dané situaci. Rádi s vámi konkrétní postup vhodný pro vaši společnost prodiskutujeme a připravíme související žádosti. V případě dotazů kontaktujte autory článku nebo EY tým, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Hana Cicvárková

Darina Dyntarová

 • Tax Alert - English version

  Cash flow and income taxes in times of COVID

  Are you thinking about how to improve your company's current cash flow position? Bellow we present a few tips that you may find useful.

  Under a recent decision of the Minister of Finance (for more details refer to our previous alert HERE), corporate and personal income tax payers obliged to file a tax return for the 2020 calendar year can postpone the deadline (thanks to remission of fines and late payment interest) as follows:

  • until 3 May rather than 1 April 2021 if they file their tax return in paper form, and
  • until 1 June rather than 3 May 2021, if they file their tax return electronically.

  If, however, you are supposed to file a tax return within the six-month period, or if you file a tax return for a financial year, nothing has changed there.

  In accordance with the Tax Code, you can also perform the following to improve your cash flow:

  • Apply for a tax deferral, or payment by installments; in view of the reduction of all interest rates pursuant to the Tax Code from 2021, this option is now even more interesting (see more details HERE). Interest in the deferral period is reduced to one half, i.e. 4% + the CNB repo rate (currently 0.25%). If you have been granted a tax deferral or tax installments for covid-related reasons, you are also subject to waiver of related late payment interest arising from 1 January 2021 to 16 August 2021 (see more details HERE).
   According to the information from a financial authorities (HERE), it is also possible to create an application via a new web application and select an appropriate way of filing. The application can be submitted free of charge until 16.8.2021.
  • Apply for a waiver of tax accessories, particularly the late payment interest, unless the waiver has already been granted by the Ministry of Finance (see above).
  • Apply for a refund of refundable tax overpayment.
  • Use the refundable tax overpayment to pay a tax advance or tax arrears.
  • Apply for a reduction of tax advances; in justified cases, the tax administrator can decide to reduce the tax advances or grant an exemption from the obligation to pay tax advances, applicable to the entire tax period.

  Concerning corporate income tax, you can also consider the following to optimize the amount of tax, and thus improve your tax position:

  • claiming the tax loss carry-back, which we informed you about HERE;
  • use of extraordinary or accelerated tax depreciation, see more details HERE;
  • increase of the limits for gift deduction - up to 30% of the tax base (from the current 15% for natural persons and 10% for legal entities), see our previous Tax Alert HERE

  Let’s see the next steps of the Government and the Ministry of Finance in the current situation and the possibilities they will bring. We will be happy to discuss with you the appropriate procedure best suitable for your company and prepare the related applications. If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Hana Cicvárková

  Darina Dyntarová