COVID testování zaměstnanců na pracovištích opět povinné

COVID testování zaměstnanců na pracovištích opět povinné

23. listopadu 2021
Předmět Tax Alert

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací vláda schválila návrh mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se opětovně zavádí povinnost zaměstnavatelů provádět pravidelné testování zaměstnanců přítomných na pracovišti na COVID-19.

Kdy bude pravidelné testování zahájeno a jak často bude probíhat?

Mimořádné opatření nabylo účinnosti dne 22. listopadu 2021. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky jsou na jeho základě povinni zajistit první kolo testování nejpozději do 29. listopadu 2021, a následně vždy s frekvencí jedenkrát za týden.

V případě, že zaměstnanec nebude v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, podstoupí pravidelné testování v den svého příchodu na pracoviště.

Jak lze zaměstnance testovat a kdo ponese náklady?

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit testování zaměstnanců prostřednictvím:

 • rychlého antigenního testu určeného pro samotestování provedeného na pracovišti; nebo
 • rychlého antigenního testu prováděného poskytovatelem zdravotních služeb.

Zaměstnavatelé zajišťující pro své zaměstnance testování jsou povinni vést evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které testování v daný den podstoupily.

Z povinnosti zajistit testování plyne i povinnost zaměstnavatelů hradit náklady na něj. Příspěvek na testy, který zaměstnavatelé mohli žádat na jaře, zatím obnoven nebyl, předpokládáme však, že o alespoň částečné náhradě nákladů zaměstnavatelů bude ještě rozhodnuto.

Kterých zaměstnanců se testování týká?

Povinnost pravidelného testování není v tuto chvíli stanovena pro všechny zaměstnance. Zaměstnavatel není povinen zajistit testování zaměstnanců, kteří:

 • jsou očkováni proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů;
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní;
 • podstoupili v posledních 7 dnech PCR test s negativním výsledkem; nebo
 • podstoupili v posledních 7 dnech rychlý antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem.

Zaměstnavatel není dále povinen testovat zaměstnance, kteří se vzhledem k povaze své práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami, tedy například zaměstnance pracující pouze z domova. Všichni zbylí zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit.

Jak mohou zaměstnanci prokázat, že se nemusí testovat?

Zaměstnanci uvedení výše jsou povinni skutečnost, na základě které jsou vyňati z povinnosti pravidelného testování, zaměstnavateli prokázat (s výjimkou zaměstnanců bez kontaktů se třetími osobami). Očkování lze prokázat národním certifikátem o provedeném očkování nebo EU COVID certifikátem. Zbylé skutečnosti lze prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným lékařem.

V souvislosti se zpracováním výše uvedených skutečností jsou zaměstnavatelé povinni řídit se ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které považuje údaje o zdravotním stavu zaměstnanců za tzv. „citlivé údaje“. Zaměstnavatelé jsou povinni informovat zaměstnance o zpracování těchto osobních údajů, zpracování citlivých údajů řádně zabezpečit a zajistit, že k nim bude mít přístup pouze velmi úzký okruh osob v rámci zaměstnavatele.

Jak postupovat v případě, že zaměstnanec odmítne testování?

Odmítne-li zaměstnanec testování podstoupit, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici).

Odmítající zaměstnanec může zůstat na pracovišti, ale je povinen nosit respirátor po celou dobu své přítomnosti na pracovišti, dodržovat od ostatních osob rozestup alespoň 1,5 metru a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel je povinen přijetím vhodného organizačního opatření zajistit omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Stejná omezení je dle našeho názoru potřeba vztáhnout i na zaměstnance, který test odmítne například z důvodu očkování či prodělání nemoci, ale tyto skutečnosti zaměstnavateli neprokáže (odmítne, či nemá potvrzení).

Jak postupovat v případě pozitivního výsledku testování?

V případě, že výsledek testu bude pozitivní, dotčený zaměstnanec je povinen okamžitě opustit pracoviště, nahlásit výsledek zaměstnavateli a v případě, že se jednalo o samotest, uvědomit o výsledku poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře, který mu následně vystaví žádanku na potvrzující PCR test. Zaměstnanec je povinen podrobit se potvrzujícímu PCR testu bez prodlení.

Doba od zjištění pozitivního výsledku testu do obdržení výsledku potvrzujícího PCR testu je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Další vývoj nejen povinného testování zaměstnanců sledujeme a budeme Vás o něm informovat. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autorky článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autorky:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 

 • Tax Alert - English version

  COVID testing of employees at workplaces again mandatory

  In the context of the worsening epidemiological situation, the Government approved a proposal for an extraordinary measure of the Ministry of Health reintroducing the obligation for employers to regularly test employees present at the workplace for COVID-19.

  When will regular testing start and how often will it be carried out?

  The extraordinary measure came into force on 22 November 2021. It requires all employers in the Czech Republic to ensure the first round of testing by 29 November 2021 at the latest, and thereafter at a frequency of once a week.

  In the event that the employee is not present at the employer's workplace on the date of the testing date, he/she will undergo regular testing on the day of his/her arrival at the workplace.

  How can employees be tested and who will bear the cost?

  Employers are required to arrange for employees' testing through:

  • a rapid antigen test designed for self-testing conducted at the workplace; or
  • a rapid antigen test administered by a health care provider.

  Employers providing testing for their employees must keep a record of the tests performed, including the date of testing and the names of the individuals tested on that day.

  The obligation to provide testing also implies an obligation for employers to pay for the cost of testing. The contribution for testing of employees that employers could claim in the spring has not yet been renewed, but we expect that a decision on at least partial reimbursement of employers' costs is yet to be made.

  Which employees are affected by the testing?

  All employees are not required to be tested on a regular basis at this time. Employers are not obliged to provide testing for employees who:

  • are vaccinated against COVID-19 and at least 14 days have elapsed since the completion of the vaccination schedule;
  • have had laboratory-confirmed COVID-19 disease, and no more than 180 days have elapsed since the isolation and the first positive rapid antigen test or PCR test;
  • have undergone a PCR test within the last 7 days with a negative result; or
  • have undergone a rapid antigen test performed by a health care professional within the last 7 days with a negative result.

  In addition, the employer is not obliged to test employees who, due to the nature of their work, do not come into contact with third persons at their workplace, i.e. employees working only from home. All other employees are required to be tested at the employer's request.

  How can employees prove that they do not need to be tested?

  Employees listed above are required to demonstrate to the employer the fact that they are exempt from regular testing (except for employees with no third-party contact). The vaccination can be proven by a national vaccination certificate or an EU COVID certificate. Other facts can be proven by a record in the Infectious Disease Information System or a certificate issued by a doctor.

  In connection with the processing of the above information, employers are obliged to comply with the provisions of the General Data Protection Regulation, which considers data on the health status of employees to be "sensitive data". Employers are obliged to inform employees about the processing of such personal data, to properly secure the processing of sensitive data and to ensure that only a very narrow range of persons within the employer have access to it.

  What should be done if an employee refuses testing?

  If an employee refuses to undergo testing, the employer must report this to the locally competent public health authority (hygiene station) without undue delay.

  The refusing employee may remain in the workplace but must wear a respirator at all times when in the workplace, keep a distance of at least 1.5 metres from other persons and eat separately from other persons. The employer shall ensure, by taking appropriate organisational measures, that the employee's contact with other persons is limited to the necessary extent.

  In our opinion, the same restrictions should also be applied to an employee who refuses to take a test, for example, because he has been vaccinated or has been infected with COVID-19, but does not provide the employer with proof of these facts (either refuses or does not have a certificate).

  What should be done in the event of a positive test result?

  In the event of a positive test result, the concerned employee must leave the workplace immediately, report the result to the employer and, if he/she used a self-test, inform the employer's occupational health provider or treating doctor of the result, who will then issue a request for a confirmatory PCR test. The employee must undergo the confirmatory PCR test without delay.

  The time between the discovery of a positive test result and the receipt of the confirmatory PCR test result shall constitute an obstacle to work on the part of the employer for which the employee shall be entitled to wage compensation equal to his/her average earnings.

  We are monitoring further developments relating to employees and employers and will keep you informed. If you would like more detailed information, please contact the authors of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová