Daňový režim státních kompenzací pro fyzické osoby v souvislosti s COVID-19

Daňový režim státních kompenzací pro fyzické osoby v souvislosti s COVID-19

9. března 2021
Předmět Tax Alert

GFŘ uveřejnilo bližší informace k daňovému režimu finančních podpor poskytnutých státem fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Informace se týkají jak zdanění a vykazování těchto finančních podpor v rámci daňových přiznání, tak jejich započítávání do tzv. vlastního příjmu manžela/manželky za účelem uplatnění daňové slevy na manžela/manželku.

Kromě provozních dotací obdržených v souvislosti s COVID-19 se v případě státních kompenzací nejedná o zdanitelný příjem. Kompenzace, která nepodléhá zdanění, se následně neuvádí ani do daňového přiznání. Jedná se o tzv. rouškovné, Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci, kompenzační bonus a ošetřovné. V případě programu Antivirus je ale v daném případě potřeba považovat související výdaje/náklady jako daňově neuznatelné.

V případě provozních dotací (např. COVID Gastro a další) se však o zdanitelný příjem jedná a je možné k němu uplatnit související náklady dle příslušného daňového režimu. Souvisí-li provozní dotace se samostatnou činností fyzické osoby, bude se jednat o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Daňovou slevu na manželku/manžela podle ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů lze uplatnit za příslušný kalendářní rok za podmínky, že vlastní rozhodné příjmy druhého z manželů za celý kalendářní rok nepřekročily 68 000 Kč. Do limitu se počítají všechny příjmy mimo příjmů taxativně vyjmenovaných.  Finanční podpory poskytované v souvislosti s COVID-19 v zákoně o daních z příjmů uvedeny nejsou a proto se do vlastního příjmu manžela/manželky započítávají.

Výjimkou je pouze jednorázový příspěvek důchodcům, tzv. rouškovné, který se pro daný limit ve výpočtu nezohledňuje.

Pro lepší orientaci shrnujeme jednotlivé položky v níže uvedené tabulce. Více podrobných informací naleznete na stránkách finanční správy pod následujícím odkazem - Problematika zdanění příjmů z titulu finančních podpor.

Obdržený příjem Zdanitelný příjem Započítává se do vlastního příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům NE NE
Kompenzační bonus NE ANO
Ošetřovné pro OSVČ NE ANO
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19 ANO ANO
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci NE ANO

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-zdan-nekterych-financnich-podpor-nouzovy-stav-11324

S případnými dotazy či komentáři kontaktujte svůj klientský EY tým nebo autory článku.

Autoři:

Martina Kneiflová

Michaela Felcmanová

 • Tax Alert - English version

  Tax regime of government compensations to individuals in relation to COVID-19

  The GFD has published a detailed information regarding the tax regime of financial aid provided by the government to individuals within the state of emergency. The information relates to taxation and reporting of the financial aid in tax returns and also its inclusion in the so-called spouse´s own income for the purpose of claiming tax relief for the spouse.

  Except for operating subsidies received in relation to COVID 19, government compensations are not considered to be taxable income. The compensations that are not subject to taxation are not subsequently reported in tax returns. These include a one-off contribution of CZK 5,000 to all retirees(rouškovné), the Antivirus program for self-employed individuals with employees, compensation bonus and childcare allowance (ošetřovné). For the Antivirus program the related expenses/costs are considered as tax non-deductible.

  Operating subsidies (such as COVID Gastro and other subsidies) are considered to be taxable income and recipients may apply the related costs in accordance with their respective tax regime.  If operating subsidies were provided for independent gainful activity of an individual they would be considered as income under Section 7 of the Income Taxes Act.

  In compliance with the provision of Section 35ba, para. 1b of the Income Taxes Act a tax relief for a spouse can be applied for the respective calendar year provided that spouse’s own annual income does not exceed CZK 68,000 for the whole calendar year. The limit includes all income except for the income exhaustively listed.  The financial aid provided in relation to COVID 19 is not listed and therefore is to be included in the spouse’s own annual income calculation.

  A one-off contribution to retirees (rouškovné) is not included in the limit as the only exception.

  For better orientation, we summarise each item in the table below. If you need more details please visit Financial Administration´s website  - Taxation of income from government assistance.

  Income received Taxable income  Included in spouse’s own annual income
  One-off contribution to retirees No No
  Compensation bonus No YES
  Childcare allowance for the self-employed No YES
  Operation subsidies in relation to COVID-19 YES YES
  Antivirus program for self-employed individuals with employees No YES

  Source: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021/inf-zdan-nekterych-financnich-podpor-nouzovy-stav-11324

  If you have any questions or comments on the above matter, please contact you EY tax team or the authors of this alert.

  Authors:

  Martina Kneiflová

  Michaela Felcmanová