giving-a-flower

Dočasné navýšení limitu pro odečet darů schváleno

25. ledna 2021
Předmět Tax Alert

Jak jsme vás již v prosinci informovali, v rámci sněmovního tisku 918 (blíže ZDE) bylo poslanci navrhováno dočasné navýšení limitu pro odečet darů – a to až do 30 % základu daně (ze současných 15 % u fyzických osob resp. 10 % u právnických osob).

Vláda k němu původně přijala negativní stanovisko, pak ho ale schválila. Nicméně senát ho vrátil zpět, neboť původní poslanecká verze obsahovala chybný odkaz. Poslanci nakonec minulý týden schválili verzi opravenou senátory.

Toto navýšení by mělo platit pouze dočasně – a to pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 pro fyzické osoby a pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 pro právnické osoby.

Novela obsahuje rovněž specifické přechodné ustanovení, které stanoví, že poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů právnických osob přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tento zákon by měl nabýt účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení), může snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podle těchto nových pravidel, v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněn podat nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento zákon.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autorky:

Lucie Říhová

Hana Cicvárková

 • Tax Alert - English version

  Temporary Increase in Limit for Gift Deduction Approved

  As we have already informed you in December 2020 within Chamber Document 918 (in detail HERE) deputies proposed a temporary increase in the limit for gift deduction – up to 30% of the tax base  (from current 15% valid for individuals and 10% valid for legal entities).

  The government initially adopted a negative opinion on the draft, but then approved it. Nevertheless the senate returned the it as the original deputy version contained an incorrect reference. The deputies finally approved the version corrected by the senators last week.

  The increase should be in force only temporarily - for tax periods of calendar years 2020 and 2021 for individuals and for tax periods ending between 1 March 2020 and 28 February 2022 for legal entities.

  The amendment also contains a transitory provision stipulating that taxpayers who filed a corporate income tax return prior to the date of entry into effect of the amendment (the Act should enter into effect on the day following the date of its promulgation) may reduce their tax base for the tax period which ended between 1 March 2020 and the date of entry into effect of the Act according to the new rules by way of a supplementary tax return; taxpayers are entitled to file the supplementary tax return no later than by the end of the month following the month in which the Act entered into effect.

  If you have any questions, please contact your regular EY tax team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Hana Cicvárková