Dopady pandemie na výpočet ztratného v maloobchodě

Dopady pandemie na výpočet ztratného v maloobchodě

29. dubna 2021
Předmět Tax Alert

Podle zákona o daních z příjmů se za manko nepovažuje ztratné v maloobchodě do výše ekonomicky zdůvodněné normy. Ztratné v maloobchodě bývá většinou stanoveno procentem z tržeb, případně z nákladů na prodané zboží.

V loňském roce byla velká část maloobchodního prodeje omezena z důvodu pandemie COVID. Některé společnosti se v této době více zaměřily na prodej prostřednictvím e-shopů, aby tak alespoň částečně nahradily výpadek tržeb.

Je sporné, zda vzhledem k absenci přímého kontaktu se zákazníkem lze považovat e-shop za maloobchod pro účely aplikace ztratného. Poplatníci podnikající v maloobchodě by proto měli před výpočtem ztratného pečlivě zrevidovat svoji pozici v loňském roce a zohlednit při stanovení výše daňově uznatelného ztratného skutečnost, že část výnosů byla realizována prostřednictvím e-shopů. 

Pro úplnost dodáváme, že podle ustálené interpretace ztratné do normy nepodléhá povinnosti vyrovnání, resp. vrácení uplatněného nároku na odpočet DPH.  

V případě dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na autorku článku nebo EY daňový tým, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autorka:

Ladislava Zamazalová

 • Tax Alert - English version

  Impact of the pandemic on the determination of the tax-deductible part of shortage in retail

  According to the Income Taxes Act, shortage in retail up to the economically justifiable norm is not treated as a tax non-deductible expense. Tax deductible shortage in retail is typically expressed as a percentage of revenues or a percentage of costs of goods sold.

  Last year, sales in majority of retail shops was limited due to the COVID pandemic. Certain companies shifted their focus to online sales to compensate, at least to some extent, the loss of their revenues.

  A question is whether, in the absence of direct contact with customers, an online store can be considered as a retail shop for the purposes of the application of the tax-deductible shortage in retail.  Therefore, before calculating tax-deductible shortage in retail, the taxpayers engaged in retail business  should carefully review their last year’s position and reflect in the calculation of the tax- deductible part of the shortage the fact that part of their income was generated through online stores.

  For the sake of completeness, please note that according to the generally accepted interpretation, the taxpayers engaged in the retail business are not obliged to refund the claimed input VAT from the value of shortage up to the economically justifiable norm.  

  If you have any questions, please do not hesitate to contact the authors of the article or your regular EY tax team.

  Author:

  Ladislava Zamazalová