Informace Finanční správy k potvrzování bezdlužnosti

Informace Finanční správy k potvrzování bezdlužnosti

Finanční správa tento týden vydala informaci týkající se generálních pardonů ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky za aktuální situace. Informace upozorňuje, že generální pardony promíjející úrok z prodlení za opožděnou platbu daně nemění den splatnosti daně.

Pokud tak bude poplatník žádat o potvrzení o bezdlužnosti právě v období, kdy je z pohledu zákona v prodlení s úhradou daně (protože chce využít úlevy z generálního pardonu), tak mu takové potvrzení nebude možno vydat, protože nedoplatek na dani existuje.

Finanční správa pro tyto situace doporučuje, aby poplatník současně požádal o potvrzení stavu osobního daňového účtu, které obsahuje soupis konkrétních nedoplatků. Lze tak identifikovat, že jde o nedoplatky dotčené generálním pardonem a je tedy možné je zaplatit opožděně.

Jako další možnost informace uvádí podání žádosti o posečkání daně. V případě vyhovění žádosti by měl být posečkaný nedoplatek finančním úřadem dočasně vykazován jako „nevymahatelný“.

Rádi vám pomůžeme s přípravou uvedených žádostí. V případě dotazů se prosím obraťte na autorky článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Říhová

Hana Cicvárková

 • Tax Alert - English version

  Financial Administration´s disclosure on confirmation of no tax debt

  The Financial Administration  released a disclosure this week regarding Finance Minister´s general pardons and confirmation of no tax debt for taxpayers in the current situation. The disclosure points out that the general pardons waiving interest on late payment of tax do not change the date of tax maturity.

  If a taxpayer requests a certificate of no tax debt just in the period in which he is late in paying tax (as he wants to use relief from the general pardon)  it would not be possible to issue such a confirmation as there is a tax underpayment.

  In these circumstances the Financial Administration recommends that the taxpayer simultaneously asks for confirmation of balances at his personal tax account which contains a list of particular underpayments. It may be identified that these are underpayments affected by the general pardon and thus may be paid belatedly.

  Submission of an application for tax deferral is another option. If the application is accepted the Financial Authority should temporarily record the deferred underpayment as “unenforceable”.

  We will be happy to help you preparing the relevant applications. If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Hana Cicvárková